of x

Ôn tập học kì II – Vật lí 11 ĐỀ 4 GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
13 lần xem

Ôn tập học kì II – Vật lí 11 ĐỀ 4 GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG. Cõu 1: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên: A. hiện tượng mao dẫn. B. hiện tượng c.m ứng điện từ. C. hiện tượng điện phân. D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Cõu 2: Một người mắt tốt có kho.ng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Kho.ng cách O1O2 = 20cm. Mắt đặt tại tiêu điểm .nh của thị kính. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-hoc-ki-ii-vat-li-11-de-4-gv-nguyen-van-cuong-vhq5tq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Ôn tập học kì II – Vật lí 11 ĐỀ 4 GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra mang đến cho mình.Trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Ôn tập học kì II – Vật lí 11 ĐỀ 4 GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG trong chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được giới thiệu bởi bạn dethikiemtra đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 2 trang , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có đề thi vật lý 11,ôn thi học kì 1 vật lý 11, vật lý 11, ôn tập vật lý 11, bài tập vật lý 11, ôn thi vật lý 11, phương pháp học lý 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Cõu 1: Máy phát điện hoạt động theo nguyên lý dựa trên: A,còn cho biết thêm hiện tượng mao dẫn, ngoài ra B, bên cạnh đó hiện tượng c, thêm nữa m ứng điện từ, thêm nữa C, nói thêm là hiện tượng điện phân, bên cạnh đó D, kế tiếp là hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thêm nữa Cõu 2: Một người mắt tốt có kho, kế tiếp là ng nhìn rõ từ 25 (cm) tới vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm), tiếp theo là Kho, nói thêm là ng cách O1O2 = 20cm, kế tiếp là Mắt đặt tại tiêu điểm , bên cạnh đó nh của thị kính, tiếp theo là Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm, tiếp theo là Ôn tập học kì II – Vật lí 11, ngoài ra GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG Năm học 2012-2013 ĐỀ 4, nói thêm là Câu 1: M¸y ph¸t ®iÖn ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c dùa trªn:, tiếp theo là A, nói thêm là hiÖn t­îng mao dÉn, kế tiếp là B, nói thêm hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ, bên cạnh đó C, bên cạnh đó hiÖn t­îng ®iÖn ph©n, nói thêm là D,còn cho biết thêm hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng, bên cạnh đó Câu 2: Mét ng­êi m¾t tèt cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh hiÓn vi cã vËt kÝnh, nói thêm là O1 (f1 = 1cm) vµ thÞ kÝnh O2 (f2 = 5cm), tiếp theo là Kho¶ng c¸ch O1O2 = 20cm, kế tiếp là M¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña thÞ kÝnh, cho biết thêm §é béi gi¸c, tiếp theo là cña kÝnh hiÓn vi trong tr­êng hîp ng¾m chõng ë cùc cËn lµ:, nói thêm A, cho biết thêm 75,0 (lÇn), ngoài ra B, bên cạnh đó 82,6 (lÇn), nói thêm là C, nói thêm là 86,2 (lÇn), nói thêm D, nói thêm là 88,7 (lÇn), nói thêm là Câu 3
  1. Ôn tập học kì II – Vật lí 11. GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG Năm học 2012-2013 ĐỀ 4 Câu 1: M¸y ph¸t ®iÖn ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c dùa trªn: A. hiÖn t­îng mao dÉn. B. hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ. C. hiÖn t­îng ®iÖn ph©n. D. hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng. Câu 2: Mét ng­êi m¾t tèt cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh hiÓn vi cã vËt kÝnh O1 (f1 = 1cm) vµ thÞ kÝnh O2 (f2 = 5cm). Kho¶ng c¸ch O1O2 = 20cm. M¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña thÞ kÝnh. §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi trong tr­êng hîp ng¾m chõng ë cùc cËn lµ: A. 75,0 (lÇn). B. 82,6 (lÇn). C. 86,2 (lÇn). D. 88,7 (lÇn). Câu 3: Mét thanh dÉn ®iÖn dµi 40 (cm), chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr­êng ®Òu, c¶m øng tõ b»ng 0,4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh vµ hîp víi c¸c ®­êng søc tõ mét gãc 300, ®é lín v = 5 (m/s). SuÊt ®iÖn ®éng gi÷a hai ®Çu thanh lµ: A. 0,4 (V). B. 0,8 (V). C. 40 (V). D. 80 (V). Câu 4: Mét èng d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 0,1 (H), c­êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y t¨ng ®Òu ®Æn tõ 0 ®Õn 10 (A) trong kho¶ng thêi gian lµ 0,1 (s). SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m xuÊt hiÖn trong èng trong kho¶ng thêi gian ®ã lµ: A. 0,1 (V). B. 0,2 (V). C. 0,3 (V). D. 0,4 (V). Câu 5: Mét bÓ chøa n­íc cã thµnh cao 80 (cm) vµ ®¸y ph¼ng dµi 120 (cm) vµ ®é cao mùc n­íc trong bÓ lµ 60 (cm), chiÕt suÊt cña n­íc lµ 4/3. ¸nh n¾ng chiÕu theo ph­¬ng nghiªng gãc 300 so víi ph­¬ng ngang. §é dµi bãng ®en t¹o thµnh trªn mÆt n­íc lµ: A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 63,7 (cm) D. 44,4 (cm) 2 Câu 6: Mét khung d©y ph¼ng cã diÖn tÝch 25 (cm ) gåm 100 vßng d©y ®­îc ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu cã vect¬ c¶m øng tõ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khung d©y vµ cã ®é lín b»ng 2,4.10-3 (T). Ng­êi ta cho tõ tr­êng gi¶m ®Òu ®Æn ®Õn 0 trong kho¶ng thêi gian 0,4 (s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung lµ: A. 1,5 (mV). B. 15 (mV). C. 15 (V). D. 150 (V). Câu 7: Chän c©u tr¶ lêi ®óng. Trong hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng: A. gãc khóc x¹ lu«n bÐ h¬n gãc tíi. B. gãc khóc x¹ lu«n lín h¬n gãc tíi. C. gãc khóc x¹ tØ lÖ thuËn víi gãc tíi. D. khi gãc tíi t¨ng dÇn th× gãc khóc x¹ còng t¨ng dÇn. Câu 8: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với B . Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là: A. 6,4.10-15 (N) B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 3,2.10-14 (N) Câu 9: Mét ng­êi nh×n hßn sái d­íi ®¸y mét bÓ n­íc thÊy ¶nh cña nã d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét kho¶ng 1,2 (m), chiÕt suÊt cña n­íc lµ n = 4/3. §é s©u cña bÓ lµ: A. h = 90 (cm) B. h = 10 (dm) C. h = 15 (dm) D. h = 1,8 (m) Câu 10: Một vòng dây diện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B, mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ góc α. Góc α bằng bao nhiêu thì từ thong qua vòng dây có giá trị Φ = BS/√2: A. 1800 B. 600 C. 900 D. 450 Câu 11: Mét ng­êi m¾t tèt cã kho¶ng nh×n râ tõ 24 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh hiÓn vi cã vËt kÝnh O1 (f1 = 1cm) vµ thÞ kÝnh O2 (f2 = 5cm). Kho¶ng c¸ch O1O2 = 20cm. §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi trong tr­êng hîp ng¾m chõng ë v« cùc lµ: A. 67,2 (lÇn). B. 70,0 (lÇn). C. 96,0 (lÇn). D. 100 (lÇn). Câu 12: Khung dây có tiết diện 30cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,1T. Mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp nào suất điện động cảm ứng trong mạch bằng nhau: (I) quay khung dây trong 0,2s để mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ. (II) giảm từ thông xuống còn một nửa trong 0,2s.(III)tăng từ thông lên gấp đôi trong 0,2s.(IV)tăng từ thông lên gấp ba trong 0,3s: A. (I) và (II) B. (II) và (III) C. (I) và (III) D. (III) và (IV) Câu 13: Mét kÝnh thiªn v¨n häc sinh gåm vËt kÝnh cã tiªu cù f1 = 1,2 (m), thÞ kÝnh cã tiªu cù f2 = 4 (cm). Khi ng¾m chõng ë v« cùc, ®é béi gi¸c cña kÝnh lµ: A. 120 (lÇn). B. 30 (lÇn). C. 4 (lÇn). D. 10 (lÇn). Câu 14: Tia s¸ng ®i tõ thuû tinh (n1 = 1,5) ®Õn mÆt ph©n c¸ch víi n­íc (n2 = 4/3). §iÒu kiÖn cña gãc tíi i ®Ó kh«ng cã tia khóc x¹ trong n­íc lµ: A. i ≥ 62044’. B. i < 62044’. C. i < 41048’. D. i < 48035’. Câu 15: ChiÕu mét chïm tia s¸ng song song trong kh«ng khÝ tíi mÆt n­íc ( n = 4/3) víi gãc tíi lµ 450. Gãc hîp bëi tia khóc x¹ vµ tia tíi lµ: A. D = 70032’. B. D = 450. C. D = 25032’. D. D = 12058’. Câu 16: Mét èng d©y dµi 40 (cm) cã tÊt c¶ 800 vßng d©y. DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng d©y b»ng 10 (cm 2). èng d©y ®­îc nèi víi mét nguån ®iÖn, c­êng ®é dßng ®iÖn qua èng d©y t¨ng tõ 0 ®Õn 4 (A). Nguån ®iÖn ®· cung cÊp cho èng d©y mét n¨ng l­îng lµ: A. 160,8 (J). B. 321,6 (J). C. 0,016 (J). D. 0,032 (J). 1
  2. Ôn tập học kì II – Vật lí 11. GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG Năm học 2012-2013 Câu 17: Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 gãc chiÕt quang A. Tia lã hîp víi tia tíi mét gãc lÖch D = 300. Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh lµ A. A = 410. B. A = 38016’. C. A = 660. D. A = 240. Câu 18: Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5, tiÕt diÖn lµ mét tam gi¸c ®Òu, ®­îc ®Æt trong kh«ng khÝ. ChiÕu tia s¸ng SI tíi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh víi gãc tíi i = 300. Gãc lÖch cña tia s¸ng khi ®i qua l¨ng kÝnh lµ: A. D = 2808’. B. D = 31052’. C. D = 37023’. D. D = 52023’. Câu 19: L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600, chïm s¸ng song song qua l¨ng kÝnh cã gãc lÖch cùc tiÓu lµ Dm = 420. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh lµ: A. n = 1,55. B. n = 1,50. C. n = 1,41. D. n = 1,33. Câu 20: Mét ng­êi cËn thÞ ®eo kinh cã ®é tô – 1,5 (®p) th× nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. Kho¶ng thÊy râ lín nhÊt cña ng­êi ®ã lµ: A. 50 (cm). B. 67 (cm). C. 150 (cm). D. 300 (cm). Câu 21: NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ thÊu kÝnh ph©n k× lµ kh«ng ®óng? A. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt cho ¶nh thËt. B. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, vËt thËt cho ¶nh ¶o. C. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, cã tiªu cù f ©m. D. Víi thÊu kÝnh ph©n k×, cã ®é tô D ©m. Câu 22: §Æt vËt AB = 2 (cm) tr­íc thÊu kÝnh ph©n kú cã tiªu cù f = - 12 (cm), c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng d = 12 (cm) th× ta thu ®­îc A. ¶nh thËt A’B’, ng­îc chiÒu víi vËt, v« cïng lín. B. ¶nh ¶o A’B’, cïng chiÒu víi vËt, v« cïng lín. C. ¶nh ¶o A’B’, cïng chiÒu víi vËt, cao 1 (cm). D. ¶nh thËt A’B’, ng­îc chiÒu víi vËt, cao 4 (cm). Câu 23: ChiÕu mét chïm s¸ng song song tíi thÊu kÝnh thÊy chïm lã lµ chïm ph©n k× coi nh­ xuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm n»m tr­íc thÊu kÝnh vµ c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n 25 (cm). ThÊu kÝnh ®ã lµ: A. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 25 (cm). B. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = 25 (cm). C. thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = - 25 (cm). D. thÊu kÝnh ph©n k× cã tiªu cù f = - 25 (cm). Câu 24: Mét thÊu kÝnh máng, hai mÆt låi gièng nhau, lµm b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ, biÕt ®é tô cña kÝnh lµ D = + 10 (®p). B¸n kÝnh mçi mÆt cÇu låi cña thÊu kÝnh lµ: A. R = 0,02 (m). B. R = 0,05 (m). C. R = 0,10 (m). D. R = 0,20 (m). Câu 25: Mét kÝnh hiÓn vi gåm vËt kÝnh cã tiªu cù 5 (mm) vµ thÞ kÝnh cã tiªu cù 20 (mm). VËt AB n»m tr­íc vµ c¸ch vËt kÝnh 5,2 (mm). VÞ trÝ ¶nh cña vËt cho bëi vËt kÝnh lµ: A. 6,67 (cm). B. 13,0 (cm). C. 19,67 (cm). D. 25,0 (cm). 2 Câu 26: Mét khung d©y ph¼ng, diÖn tÝch 25 (cm ) gåm 10 vßng d©y, khung d©y ®­îc ®Æt trong tõ tr­êng cã c¶m øng tõ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khung vµ cã ®é lín t¨ng dÇn tõ 0 ®Õn 2,4.10-3 (T) trong kho¶ng thêi gian 0,4 (s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong khung trong kho¶ng thêi gian cã tõ tr­êng biÕn thiªn lµ: A. 1,5.10-2 (mV). B. 1,5.10-5 (V). C. 0,15 (mV). D. 0,15 (μV). Câu 27: NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ c¸c tËt cña m¾t lµ kh«ng ®óng? A. M¾t cËn kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa, chØ nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë gÇn. B. M¾t viÔn kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë gÇn, chØ nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa. C. M¾t l·o kh«ng nh×n râ c¸c vËt ë gÇn mµ còng kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa. D. M¾t l·o hoµn toµn gièng m¾t cËn vµ m¾t viÔn. Câu 28: Mét ng­êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 20 (®p) trong tr¹ng th¸i ng¾m chõng ë cùc cËn. §é béi gi¸c cña kÝnh lµ: A. 4 (lÇn). B. 5 (lÇn). C. 5,5 (lÇn). D. 6 (lÇn). Câu 29: Mét kÝnh hiÓn vi cã vËt kÝnh víi tiªu cù f1 = 4 (mm), thÞ kÝnh víi tiªu cù f2 =20 (mm) vµ ®é dµi quang häc δ = 156 (mm). Ng­êi quan s¸t cã m¾t b×nh th­êng víi ®iÓm cùc cËn c¸ch m¾t mét kho¶ng § = 25 (cm). M¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm ¶nh cña thÞ kÝnh. Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi vËt kÝnh khi ng¾m chõng ë cùc cËn lµ: A. d1 = 4,00000 (mm). B. d1 = 4,10256 (mm). C. d1 = 4,10165 (mm). D. d1 = 4,10354 (mm). Câu 30: Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 (cm) trong chân không, dòng điện trong hai dây ngược chiều có cường độ I1 = 2 (A) và I2 = 5 (A). Lực từ tác dụng lên 20 (cm) chiều dài của mỗi dây là: A. lực đẩy có độ lớn 4.10-7 (N) B. lực hút có độ lớn 4.10-6 (N) -7 C. lực hút có độ lớn 4.10 (N) D. lực đẩy có độ lớn 4.10-6 (N) 2
838865

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm