Luyện thi thử ĐH trên mạng - Đề 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luyện thi thử ĐH trên mạng - Đề 4. Tham khảo tài liệu 'luyện thi thử đh trên mạng - đề 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luyen-thi-thu-dh-tren-mang-de-4-buzwtq.html

Nội dung


  1. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng – Phiªn b¶n 1.0 _________________________________________________________ I - Ng÷ ph¸p A. Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc. 1. What you (do) when you grow up, my boy ? 2. When I was a child, I (spend) hours playing with a tin box. 3. Where you (be) all this morning ? It’s nearly midday now. 4. He smiled at me in a friendly way when he (see) me. B. Chän mét c©u tr¶ lêi ®óng trong sè a, b, c, d ®Ó ®iÒn vµo chç trèng. §¸nh dÊu V vµo tr−íc c©u chän. 1. He was waiting for the bus, ? a. was he b. isn’t he c. wasn’t he d. wasn’t it 2. Nobody wants to go, ? a. doesn’t he b. does he c. isn’t he d. do they C. Dïng tõ gîi ý viÕt c©u ë thÓ bÞ ®éng. 1. often/ask me/the same question// 2. constructed/Pyramids/many years ago// D. Dïng tõ nèi trong ngoÆc viÕt l¹i c¸c c©u sau : 1. The English understand each other. I don’t understand them. (but) 2. He answered me. He did not speak slowly. He did not speak clearly. (but neither nor) II - Ng÷ ©m T×m mét tõ mµ phÇn in nghiªng cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c víi c¸c tõ kia. §¸nh dÊu V vµo tr−íc tõ chän. 1. a. stage b. manage c. village d. baggage 2. a. sea b. sand c. sun d. sure 3. a. supply b. supermaket c. support d. suppose 4. a. blood b. mood c. moon d. soon III - Tõ vùng A. T×m mét tõ thÝch hîp ®Ó kÕt thóc c¸c c©u sau. 1. A pilot usually works in the .
  2. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng – Phiªn b¶n 1.0 _________________________________________________________ 2. A chemist usually works in the . B. H·y cho c¸c danh tõ t−¬ng øng víi nh÷ng ®éng tõ sau : 1. explain 2. invite 3. learn 4. live C. H·y chän tõ tr¸i nghÜa thÝch hîp cho « vu«ng bá trèng. §¸nh dÊu v vµo tr−íc tõ chän trong sè a, b, c, d. 1. near far a. old b. warm young c. new d. this 2. man woman a. large b. ancient new c. old d. white IV - §äc hiÓu A. §äc ®o¹n sau. T×m mét tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng. I asked to speak to Mrs Hoskins over the radio and they put her on. I (1) her that I hope to have the doctor with her in (2) an hour and a half. We would fly over and (3) the doctor’s suitcase first. I asked her to (4) a soft area of glass close beside the airstrip and pin a sheet down on it with stones, so that we (5) see where to drop it. Then I handed the microphone back to the sergeant, and we were (6) to go. The doctor had the suitcase with him. “ I packed a lot of towels (7) the bottles, ” he said. “ I think they (8) be all right.” We left the police station and drove out to the aerodrome again with the ground engineer. B. S¾p xÕp nh÷ng c©u sau ®©y thµnh bµi héi tho¹i hîp lÝ : 1. Good morning. 2. Just a minute. Yes, we have. 3. Here you are. 4. Good morning. Have you got any milk left ? 5. Thank you. 6. Oh, good. I’d like two bottles, please. V - ViÕt A. Dïng nh÷ng tõ/ nhãm tõ gîi ý viÕt thµnh c©u hoµn chØnh. 1. We/ go out / soon / had had/ dinner 2. Don’t/ me/ unless/ don’t understand. B. PhÇn V.B cña ®Ò 59.
431073