Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 43 | Page: 111 | FileSize: 1.38 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung. Luận văn nghiên cứu, hệ thống hóa và làm rõ những cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức; phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung, tìm ra những nguyên nhân và hạn chế; đề xuất giải pháp để hoàn thiện việc phát triển nguồn nhân lực trong thời gian đến tại Công ty.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-ph-v4l8tq.html

Nội dung


B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN PHAN SANG PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU THY SN MIN TRUNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH à Nng- Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN PHAN SANG PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU THY SN MIN TRUNG Ơ Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH Mã s: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ngưi hưng dn khoa hc: PGS. TS. NGUYN TRƯNG SƠN à Nng- Năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun văn là trung thc và chưa ưc ai công b trong bt kỳ công trình nào khác. Tác gi lun văn Nguyn Phan Sang MC LC M U..................................................................................................1 1. Tính cp thit ca tài........................................................................1 2. Mc tiêu nghiên cu .............................................................................2 3. i tưng và phm vi nghiên cu.........................................................2 4. Phương pháp nghiên cu ......................................................................2 5. B cc tài..........................................................................................3 6. Tng quan tài liu nghiên cu...............................................................3 CHƯƠNG 1. CÁC VN LÝ LUN V PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC.............................................................................................7 1.1. KHÁI NIM V NGUN NHÂN LC VÀ PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC ..............................................................................7 1.1.1. Khái nim cơ bn............................................................................7 1.1.2. Vai trò ca phát trin ngun nhân lc.............................................7 1.2. NI DUNG PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC..........................8 1.2.1. To lp môi trưng h tr phát trin ngun nhân lc.....................8 1.2.2. Phát trin năng lc ngưi lao ng...............................................11 1.2.3. To ng lc làm vic cho ngưi lao ng ..................................17 1.3. NHÂN T! "NH HƯ$NG %N PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC.........................................................................................................23 1.3.1. Nhóm nhân t bên ngoài...............................................................23 1.3.2. Nhóm nhân t bên trong ...............................................................25 CHƯƠNG 2. THC TRNG CÔNG TÁC PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU THY SN MIN TRUNG.................................................................29 2.1. &C IM CƠ B"N C(A CÔNG TY "NH HƯ$NG %N V)N PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC..............................................29 2.1.1. *c im v công tác t chc.....................................................29 2.1.2. *c im các ngun lc..............................................................32 2.1.3. Tình hình hot ng ca Công ty thi gian qua..........................35 2.2. THC TRNG PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY C+ PH,N XU)T NH-P KH.U TH(Y S"N MIN TRUNG.....36 2.2.1. Thctrng v victo lp môi trưng htrphát trin ti Công ty...37 2.2.2. Thc trng v phát trin năng lc ngưi lao ng........................41 2.2.3. Thc trng v nâng cao ng lc thúc /y ngưi lao ng..........50 2.3. ÁNH GIÁ CHUNG V THC TRNG PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC C(A CÔNG TY C! PH,N XU)T NH-P KH.U TH(Y S"N MIN TRUNG...............................................................................59 2.3.1. Nh0ng kt qu và hn ch.............................................................59 2.3.2. Nguyên nhân ca các hn ch phát trin ngun nhân lc.............60 CHƯƠNG 3. HOÀN THIN CÔNG TÁC PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU THY SNMIN TRUNG..................................................................62 3.1. CÁC CĂN C2 XÂY DNG GI"I PHÁP...............................62 3.1.1. D báo s thay i ca các yu t môi trưng bên ngoài ............62 3.1.2 D báo s thay i ca các yu t môi trưng bên trong..............63 3.2 GI"I PHÁP NH3M PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY C+PH,N XNK TH(Y S"N MIN TRUNG..................................72 ... - tailieumienphi.vn 973181

Tài liệu liên quan


Xem thêm