Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3). Aim: to help ss to learn some new words about weather and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: How is the weather today? It is sunny. IV. Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play. V. Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture. VI. Skills: Speaking, Listening.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-lop-3-lesson-plan-unit-10-the-weather-section-a-1a2a3-3systq.html

Nội dung


  1. LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3) I. Aim: to help ss to learn some new words about weather and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: How is the weather today? It is sunny. IV. Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play. V. Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture. VI. Skills: Speaking, Listening. VII. Procedure: Time Stages and contents T’ activities SS’ activitives
  2. 8’ I. Warmer: Shark attack: - follows the - follow the T’s techniques of guides. warmer. - work in group. - guess a word. - checks. - check. 5’ II. New words: - sunny - follows the - choral - cloudy techniques of repetition - windy eliciting new - individual - rainy words. repetition. - copy into * Check memory: (ROR) - checks. notebooks. 12’ - Set the scene. - elicits ss to - check. - Give the dialogue: guess a - guess a How is the weather today? situation of the situation of the It is sunny in Hanoi. picture. picture. It is rainy in HoChi Minh City. - monitors. - practice the dialogue. III. Form: How is the weather today? - gives the form - copy the form
  3. It is sunny. on the board. into notebook. * Meaning: Thời tiết hôm nay thế nào? - explains the - try to Trời nắng form, meaning remember the and use. form, meaning * Use: and use. Dùng để hỏi thời tiết. * Word cue drill: - runs through. sunny cloudy - the 1st part of exchange. - T & SS. - the 2nd … - SS & T. - the 3rd … 10’ rainy - opened pairs. windy - the last part of exchange. - closed pairs.
  4. IV: Role play: (Call ss go to the board and - asks ss work practice the form) in pairs. - work in pairs. - elicits ss how to role play. - role play. - monitors. - checks. * Home work: Look at Section - check. A 4,5,6,7. PHẦN ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ __________________
243109

Tài liệu liên quan


Xem thêm