Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015-2016

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 76 | Page: 5 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015-2016. Xin giới thiệu đến các em học sinh Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015-2016. Cùng tham khảo để rèn luyện và bổ sung kiến thức, chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo nhé! C. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-tieng-anh-lop-4-vong-1-nam-2015-2016-09iauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1 NĂM
2015 - 2016
Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.
Question 1:
How many days are there in September?
Answer: There are .............. days.
Question 2:
Find x such that x : 5 = 1537
Answer: x = ..........
Question 3:
Mary learns fifteen new words per day. How many new words does she learn for seven
days?
Answer: ......... days.
Question 4:
The area of the following rectangle is ............ cm2.

Question 5:
The perimeter of the following square is .................cm.

Question 6:
Calculate: (12639 + 21034) x 2 = ...........
Question 7:
Bella goes to the zoo. She makes a table of the number of animals at the zoo. (see the
table below)

How many monkeys and birds are there?
Answer: ...........
Question 8:
Calculate: 9876 : 6 x 6 = ..........
Question 9:

How many right angles are there?

Answer: There are ............ right angles.
Question 10:
There are 48 strawberries in 6 bags. How many strawberries are there in 9 bags?

Answer: There are ............. strawberries in 9 bags.
Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.
Question 1:
Calculate: 6723 - 2195 = .........


A. 4258B. 4285C. 4528D. 4582
Question 2:
Emma is 14 years old. Her sister's age is 11 years more than her age. How old is Emma's
sister?
Answer: Emma's sister is ............. years old.A. 25B. 23C. 13D. 15

Question 3:
What time does the clock show?A. 2 : 50B. 2 : 10C. 10 : 20D. 10 : 10
Question 4:
Mary goes swimming in the morning. What time can she go swimming?A. 10:00 a.mB. 16:00C. 6:00 p.mD. 14:00
Question 5:
Which number can replace the question mark?
400 x ? + 800 = 2000A. 3B. 6C. 30D. 60
Question 6:
Find the value of x such that x + 1606 = 2357.
Answer: x = .........A. 751B. 715C. 716D. 761
Question 7:
Today is Thursday, December 17.
Which day of the week is the day before yesterday?A. WednesdayB. TuesdayC. FridayD. Saturday
Question 8:
Two numbers have the product of 9315. If the product is five times as same as the greater
number. The smaller number is ..........A. 1863B. 4C. 1763D. 5

1062790