of x

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 9 lần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 63 | Page: 3 | FileSize: 0.11 M | File type: DOC
63 lần xem

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 9 lần 2. Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 9 lần 2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-tieng-anh-9-lan-2-d487tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 9 lần 2Thư viện Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 9 lần 2 thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được giới thiệu bởi dethikiemtra đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 3 trang , thuộc file DOC, cùng danh mục Anh văn lớp 9, Đề kiểm tra môn Anh, Đề kiểm tra 45 phútTiếng Anh 9, Đề thi Anh văn 9, Ôn tập Anh văn 9, Ôn tập Anh văn 9 : Mời những bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 9 lần 2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi, nói thêm Name : …………………………………, nói thêm THE SECOND ONE-PERIOD TEST Class : 9………, ý nữa Subject : English 9 Marks Remarks II, nói thêm là / LANGUAGE FOCUS (3 mS) A, nói thêm PRONUNCIATION: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the, tiếp theo là others 1, ý nữa a, cho biết thêm examine b, kế tiếp là experience c, nói thêm là edition d, cho biết thêm reputation B/ VOCABULARY AND GRAMMAR * Complete these sentences by choosing the correct words or phrases 1, bên cạnh đó The bus collected us ……,còn cho biết thêm 5 o’clock early ………, kế tiếp là the morning, kế tiếp là a, nói thêm at/ on b, ngoài ra at/ at c, ngoài ra from/ to d, nói thêm là at/ in 2, ý nữa …………… does it take to get there? a, nói thêm How b, ngoài ra How long c, nói thêm là How often d , thêm nữa How far 3, nói thêm là Ba wishes he ………… stay in Hue for a few
  1. Name : …………………………………. THE SECOND ONE-PERIOD TEST Class : 9……….. Subject : English 9 Marks Remarks II./ LANGUAGE FOCUS (3 mS) A. PRONUNCIATION: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1. a. examine b. experience c. edition d. reputation B/ VOCABULARY AND GRAMMAR * Complete these sentences by choosing the correct words or phrases 1. The bus collected us ……..5 o’clock early ……….. the morning. a. at/ on b. at/ at c. from/ to d. at/ in 2. …………… does it take to get there? a. How b. How long c. How often d .How far 3. Ba wishes he ………… stay in Hue for a few days. a. can b. will c. could d. ought 4.We are going to send some …………students for the program. a. exchanging b. exchange c. exchanged d. to exchange 5. She has lived in the city ten years a. since b. at c. for d. by 6. What do you think about his of coins ? a. collect b. collection c. collector d. collective 7. The parking lot is ten meters a big old banyan tree. a. at b. on c. from d. near 8. My sister studies very hard, she always gets good marks . a. because b. so c. although d. but 9. If he home early, he can prepare the meal for the family a. to return b. returning c. returns d. returned III/ READING (2.5 m) §äc kü ®o¹n v¨n sau råi viÕt T tríc nh÷ng c©u ®óng bªn dưíi hoÆc F tr- ưíc nh÷ng c©u sai (3ms): A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state of Ohio. Mr. Parker is a farmer and Mrs. Parker works part- time at a grocery store in a nearby town. They have two children, Peter and Sam. Van often does chores after school. Sometimes, he also helps on the farm. The family relaxes on Saturday afternoons and they watches Peter play baseball. Van likes the Parkers, and he enjoys being a member of their family. 1.__T___Van, a Vietnamese boy, is living with the Parker family in the American state of Ohio. 2._____Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. 3._____Peter, Sam and Van are their children. 4._____Van often does chores after school and sometimes he helps on the farm.
  2. 5._____On Sunday afternoons the family relaxes and watches Peter play baseball. 6. _____ Van wants to become a member of the Parker family. IV/ WRITING (2.5m) Rewrite the following sentences as directed 1/ He asked “How do you go to school, Nhi?” He asked Nhi……………………………………………………………………… 2/ “I will go to China next year.” Mai said Mai said……………………………………………………………………. 3/ Hoa won’t go on a picnic with me next Sunday . I wish………………………………………………………………………….. 4/ “Can you speak Vietnamese, Maryam?” Nga asked. Nga asked……………………………………………………………………………. 5/ Study hard or you will fail the coming exam. If……………………………………………………………………………………… --------THE END----------- Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chủ đề TNTQ TL TNTQ TL TNTQ TL TNTQ TL Pronunciation 4 4 1 1 Language focus 6 6 12 1,5 1.5 3 Reading 1 3 3 6 0.75 0.75 1.5 Reading2 4 4 2 2 Writing 5 5 2.5 2,5 Tổng 13 9 4 5 22 9 3,25 2,25 2 2.5 5.5 4.5 ANSWER KEY I/ 1m A. 1.b 2.d B. 3.d 4.a
  3. II/ 3ms 1.d( 0.25) 2.b 3.c 4.b 5.c 6.c 7.b 8.c 9.b 10.c 11.d 12.c III/ A/ 1.5m 1. are (0.25) 2.by 3. on 4. Why 5. answer 6. because B/Answer(2ms) 1. Tuan went to Oxford 2. He visited the National Gallary , Big Ben and the Hide Park. 3. He practiced speaking English with many foreigners 4. Yes, he did IV/ 2.5 ms 1. He asked Nhi how she went to school.( 0.5) 2. He said (that) he was leaving there for Hanoi the following day. . 3. I wish she would go on a picnic with me next Sunday 4. Nga asked Maryam if she could speak Vietnamese . 5. If you don’t study hard, you will fail the coming exam .
956315

Sponsor Documents