of x

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 64 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
64 lần xem

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 12 dành cho học sinh lớp 12 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-lop-12-eb8wtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được giới thiệu bởi thành viên dethikiemtra đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 8 page , thuộc thể loại .PDF, cùng thể loại còn có Trắc nghiệm Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh, Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12, Đề kiểm tra Tiếng Anh 12, Đề kiểm tra lớp 12, Đề kiểm tra ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Mời những bạn cùng tham khảo đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 12 dành cho học sinh lớp 12 sẽ giúp những bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp đến, bên cạnh đó Chúc những bạn thành công,còn cho biết thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 LẦN 2 MÔN English Thời gian làm bài: 15 phút; (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132,còn cho biết thêm Họ, tên học sinh:, cho biết thêm Lớp:, cho biết thêm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Choose the best answer to complete each sentence: Police __________ a number of violent spectators from the stadium,còn cho biết thêm A, bên cạnh đó sacked B, ngoài ra ejected C,còn cho biết thêm opposed D, nói thêm approved, nói thêm là Câu 2: Choose the best answer to complete each sentence: He enjoys motorcycle ridi
  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 LẦN 2 MÔN English Thời gian làm bài: 15 phút; (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên học sinh:.......................................................................... Lớp:............................................................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Choose the best answer to complete each sentence: Police __________ a number of violent spectators from the stadium. A. sacked B. ejected C. opposed D. approved Câu 2: Choose the best answer to complete each sentence: He enjoys motorcycle riding ____________ the danger. A. instead of B. because of C. in spite of D. when Câu 3: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. diversity B. seriously C. primary D. benefit Câu 4: Choose the answer that has the closest meaning to the original one: It took me 4 hours to fix the washing machine. A. Taking me 4 hours is fixing the washing machine. B. I spend 4 hours to fix the washing machine. C. I spent 4 hours fixing the washing machine. D. It took me to fix the washing machine 4 hours. Câu 5: Choose the best answer to complete each sentence: Governments have __________ laws to protect wildlife from overhunting. A. observed B. required C. enacted D. enforced Câu 6: Choose the best answer to complete each sentence: If you keep trying you might ________ to do it. A. succeed B. discover C. understand D. manage Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: Câu 7: A. successfully B. delegation C. energetic D. solidarity Câu 8: Choose the best answer to complete each sentence: John wasn’t at home when I went round. He ___________ out unexpectedly. A. must have had to go. B. must have been gone C. must be going D. must go Câu 9: Choose the best answer to complete each sentence: Prices are not _________ in the 1990s. A. more than B. the same as C. much more D. as the same Câu 10: Choose the answer that needs to be corrected: There are many reasons why a particular species can become endangered. A B C D Câu 11: Choose the best answer to complete each sentence: Trang 1/2 - Mã đề thi 132
  2. A present was sent __________ me last week. A. at B. x C. to D. for Câu 12: Choose the answer that is pronounced differently from the rest: A. other B. thousand C. think D. threaten Câu 13: Choose the answer that has the closest meaning to the original one: The more money Peter makes, the more his wife spends. A. Peter and his wife both make money. B. Peter spends more money than his wife. C. Peter spends the money his wife makes. D. Peter’s wife keeps spending more money. Câu 14: Choose the answer that needs to be corrected: Because of habitat lose, there are fewer Asian elephants than African elephants. A B C D Câu 15: Choose the answer that needs to be corrected: Have you already heard of the new famous pianist which is playing in town this evening? A B C D Câu 16: Choose the best answer to complete each sentence: There are a lot of tickets left, so you _________ pay for the tickets in advance. A. shouldn’t B. don’t have to C. mustn’t D. won’t Câu 17: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. award B. except C. commit D. minute Câu 18: Choose the answer that is pronounced differently from the rest: A. attacks. B. . a. repeats C. coughs D. aumises Câu 19: Choose the best answer to complete each sentence: I always listen to ___________ radio in the morning. A. some B. the C. a D. x Câu 20: Choose the best answer to complete each sentence: She got so ___________ while watching the match on TV that she began shouting. A. excited B. exciting C. excitingly D. excitedly ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 2/2 - Mã đề thi 132
  3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 LẦN 2 MÔN English Thời gian làm bài: 15 phút; (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 Họ, tên học sinh:.......................................................................... Lớp:............................................................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Choose the answer that is pronounced differently from the rest: A. attacks. B. . a. repeats C. coughs D. aumises Câu 2: Choose the answer that has the closest meaning to the original one: It took me 4 hours to fix the washing machine. A. I spend 4 hours to fix the washing machine. B. Taking me 4 hours is fixing the washing machine. C. It took me to fix the washing machine 4 hours. D. I spent 4 hours fixing the washing machine. Câu 3: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. solidarity B. energetic C. delegation D. successfully Câu 4: Choose the best answer to complete each sentence: John wasn’t at home when I went round. He ___________ out unexpectedly. A. must have had to go. B. must be going C. must have been gone D. must go Câu 5: Choose the answer that is pronounced differently from the rest: A. threaten B. other C. thousand D. think Câu 6: Choose the best answer to complete each sentence: A present was sent __________ me last week. A. at B. x C. to D. for Câu 7: Choose the best answer to complete each sentence: She got so ___________ while watching the match on TV that she began shouting. A. excitedly B. exciting C. excitingly D. excited Câu 8: Choose the best answer to complete each sentence: I always listen to ___________ radio in the morning. A. some B. the C. a D. x Câu 9: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. award B. except C. commit D. minute Câu 10: Choose the answer that needs to be corrected: Because of habitat lose, there are fewer Asian elephants than African elephants. A B C D Câu 11: Choose the answer that needs to be corrected: Have you already heard of the new famous pianist which is playing in town this evening? A B C D Câu 12: Choose the answer that has the closest meaning to the original one: Trang 1/2 - Mã đề thi 209
  4. The more money Peter makes, the more his wife spends. A. Peter and his wife both make money. B. Peter spends more money than his wife. C. Peter spends the money his wife makes. D. Peter’s wife keeps spending more money. Câu 13: Choose the answer that needs to be corrected: There are many reasons why a particular species can become endangered. A B C D Câu 14: Choose the best answer to complete each sentence: If you keep trying you might ________ to do it. A. understand B. succeed C. discover D. manage Câu 15: Choose the best answer to complete each sentence: He enjoys motorcycle riding ____________ the danger. A. in spite of B. because of C. when D. instead of Câu 16: Choose the best answer to complete each sentence: Prices are not _________ in the 1990s. A. more than B. as the same C. much more D. the same as Câu 17: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. diversity B. primary C. benefit D. seriously Câu 18: Choose the best answer to complete each sentence: Governments have __________ laws to protect wildlife from overhunting. A. observed B. enacted C. required D. enforced Câu 19: Choose the best answer to complete each sentence: Police __________ a number of violent spectators from the stadium. A. approved B. sacked C. opposed D. ejected Câu 20: Choose the best answer to complete each sentence: There are a lot of tickets left, so you _________ pay for the tickets in advance. A. shouldn’t B. don’t have to C. mustn’t D. won’t ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 2/2 - Mã đề thi 209
  5. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 LẦN 2 MÔN English Thời gian làm bài:15 phút; (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 Họ, tên học sinh:.......................................................................... Lớp:............................................................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. energetic B. solidarity C. successfully D. delegation Câu 2: Choose the answer that needs to be corrected: Because of habitat lose, there are fewer Asian elephants than African elephants. A B C D Câu 3: Choose the answer that needs to be corrected: There are many reasons why a particular species can become endangered. A B C D Câu 4: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. primary B. seriously C. diversity D. benefit Câu 5: Choose the answer that is pronounced differently from the rest: A. threaten B. thousand C. think D. other Câu 6: Choose the best answer to complete each sentence: I always listen to ___________ radio in the morning. A. some B. x C. a D. the Câu 7: Choose the answer that has the closest meaning to the original one: It took me 4 hours to fix the washing machine. A. Taking me 4 hours is fixing the washing machine. B. I spent 4 hours fixing the washing machine. C. It took me to fix the washing machine 4 hours. D. I spend 4 hours to fix the washing machine. Câu 8: Choose the best answer to complete each sentence: She got so ___________ while watching the match on TV that she began shouting. A. excitingly B. excitedly C. excited D. exciting Câu 9: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. commit B. except C. award D. minute Câu 10: Choose the answer that needs to be corrected: Have you already heard of the new famous pianist which is playing in town this evening? A B C D Câu 11: Choose the answer that has the closest meaning to the original one: The more money Peter makes, the more his wife spends. A. Peter and his wife both make money. B. Peter spends more money than his wife. C. Peter spends the money his wife makes. Trang 1/2 - Mã đề thi 357
  6. D. Peter’s wife keeps spending more money. Câu 12: Choose the answer that is pronounced differently from the rest: A. aumises B. coughs C. attacks. D. . a. repeats Câu 13: Choose the best answer to complete each sentence: If you keep trying you might ________ to do it. A. understand B. succeed C. discover D. manage Câu 14: Choose the best answer to complete each sentence: A present was sent __________ me last week. A. for B. to C. at D. x Câu 15: Choose the best answer to complete each sentence: Prices are not _________ in the 1990s. A. more than B. as the same C. much more D. the same as Câu 16: Choose the best answer to complete each sentence: There are a lot of tickets left, so you _________ pay for the tickets in advance. A. won’t B. shouldn’t C. mustn’t D. don’t have to Câu 17: Choose the best answer to complete each sentence: Governments have __________ laws to protect wildlife from overhunting. A. observed B. enacted C. required D. enforced Câu 18: Choose the best answer to complete each sentence: Police __________ a number of violent spectators from the stadium. A. approved B. sacked C. opposed D. ejected Câu 19: Choose the best answer to complete each sentence: He enjoys motorcycle riding ____________ the danger. A. in spite of B. because of C. when D. instead of Câu 20: Choose the best answer to complete each sentence: John wasn’t at home when I went round. He ___________ out unexpectedly. A. must have had to go. B. must have been gone C. must be going D. must go ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 2/2 - Mã đề thi 357
  7. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 LẤN 2 MÔN English Thời gian làm bài:15 phút; (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 Họ, tên học sinh:.......................................................................... Lớp:............................................................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Choose the best answer to complete each sentence: If you keep trying you might ________ to do it. A. understand B. succeed C. discover D. manage Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: Câu 2: A. successfully B. solidarity C. delegation D. energetic Câu 3: Choose the best answer to complete each sentence: Prices are not _________ in the 1990s. A. more than B. as the same C. the same as D. much more Câu 4: Choose the answer that is pronounced differently from the rest: A. thousand B. other C. threaten D. think Câu 5: Choose the best answer to complete each sentence: I always listen to ___________ radio in the morning. A. some B. x C. a D. the Câu 6: Choose the answer that needs to be corrected: Have you already heard of the new famous pianist which is playing in town this evening? A B C D Câu 7: Choose the best answer to complete each sentence: A present was sent __________ me last week. A. for B. to C. at D. x Câu 8: Choose the best answer to complete each sentence: She got so ___________ while watching the match on TV that she began shouting. A. excitingly B. excited C. exciting D. excitedly Câu 9: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. seriously B. benefit C. diversity D. primary Câu 10: Choose the answer that has the closest meaning to the original one: The more money Peter makes, the more his wife spends. A. Peter and his wife both make money. B. Peter spends more money than his wife. C. Peter spends the money his wife makes. D. Peter’s wife keeps spending more money. Câu 11: Choose the answer that needs to be corrected: There are many reasons why a particular species can become endangered. A B C D Câu 12: Choose the best answer to complete each sentence: Trang 1/2 - Mã đề thi 485
  8. There are a lot of tickets left, so you _________ pay for the tickets in advance. A. won’t B. shouldn’t C. mustn’t D. don’t have to Câu 13: Choose the answer that has different stressed syllable from the rest: A. except B. commit C. minute D. award Câu 14: Choose the answer that is pronounced differently from the rest: A. aumises B. attacks. C. . a. repeats D. coughs Câu 15: Choose the best answer to complete each sentence: Police __________ a number of violent spectators from the stadium. A. approved B. sacked C. opposed D. ejected Câu 16: Choose the best answer to complete each sentence: Governments have __________ laws to protect wildlife from overhunting. A. observed B. enacted C. required D. enforced Câu 17: Choose the best answer to complete each sentence: He enjoys motorcycle riding ____________ the danger. A. in spite of B. instead of C. when D. because of Câu 18: Choose the best answer to complete each sentence: John wasn’t at home when I went round. He ___________ out unexpectedly. A. must have had to go. B. must have been gone C. must be going D. must go Câu 19: Choose the answer that needs to be corrected: Because of habitat lose, there are fewer Asian elephants than African elephants. A B C D Câu 20: Choose the answer that has the closest meaning to the original one: It took me 4 hours to fix the washing machine. A. Taking me 4 hours is fixing the washing machine. B. I spend 4 hours to fix the washing machine. C. I spent 4 hours fixing the washing machine. D. It took me to fix the washing machine 4 hours. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 2/2 - Mã đề thi 485
442056

Sponsor Documents