Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 15 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh 12. Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 12 để đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-15-phut-mon-tieng-anh-12-xicwtq.html

Nội dung


 1. THPT xxx BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH (Bài số: 4 - Thời gian làm bài : 15 phút) Họ và tên..............:................................................................. ...................................... Lớp : 12....................................... I.Chọn một phương án trả lời đúng nhất , rồi điền A , B , C hoặc D vào ô trống tương ứng bên phải . THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ________ ON AUGUST 8, 1967 IN BANGKOK , THAILAND. A.WAS SET OFF B.WAS FOUNDED C.INVENTED D.FOUNDED ONE OF THE AIMS OF ASEAN IS TO _______ ECONOMIC GROWTH, SOCIAL PROGRESS, AND CULTURAL DEVELOPMENT. A. ACCOUNT B.INCLUDE C.ACCELERATE D.RESPECT WOMEN'S CONTRIBUTION TO OUR SOCIETY HAS BEEN ______ BETTER THESE DAYS. A.DIFFERENTLY B.NATURALLY C.INTELLECTUALLY D.SIGNIFICANTLY I_______ MY WATCH TO SEE WHAT TIME WAS . A. GLANCED AT B. SEE C.GLANCE AT D.STARE AT __________ , PETER CAME TO SEE ME. A.WHILE HAVING B.WHILE I WAS HAVING C.WHEN HAVING D.WHEN IAM HAVING DINNER DINNER DINNER DINNER IF I WANT A JOB AT YOUR SCHOOL , WHO DO I APPLY _______ . A. TO B.FOR C.ABOUT D.WITH JOANA _______ ME LAST WEEK BUT I HAVEN’T REPLIED TO HER YET. A. WROTE B. IS WRITING C.WROTE TO D.WRITE TO _______ , I WILL GIVE HIM THE REPORT. A.WHEN HE WILL B.WHEN HE RETURNS C.UNTIL HE WILL D.NO SOONER HE RETURN RETURN RETURNS IN AFRICA ,80% OF THE FARM WORK _______ BY WOMEN . A.ARE DONE B.IS DONE C.DOES D.IS DOING TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? A.DIVERSE B.DIVORCE C. THIN D. DINNER __________ THE DANCE , JERRY SAID GOOD-BYE TO ME. A.BEFORE LEFT B.BEFORE HE LEAVES C.BEFORE LEAVING D.BEFORE HE WILL LEAVE WOMEN'S STATUS ________ IN DIFFERENT COUNTRIES AND IT DEPENDS ON THE CULTURAL BELIEFS. A.VARIES B.EMPLOYS C.FIXES D.ESTABLISHES __________ MY HOMEWORK , I WENT TO BED. A.FINISHED B.AFTER FINISHED C.AFTER I HAD D.AFTER HAD FINISHED FINISHED I HAVE EARNED MY OWN LIVING _______ I WAS SEVENTEEN. A.SINCE B.WHEN C.WHILE D.AS SOON AS TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? A. LIVES B.SWEEPS C.ANIMALS D.LAWS I DON’T WANT TO TALK _______ THE PROBLEM ANY MORE . A.IN B.ON C.AT D.ABOUT II.SẮP XẾP CỎC TỪ Và NHÚM TỪ SAU THàNH CÕU HOàN CHỈNH .
 2. 1. WILL PHONE / I ARRIVE / AS SOON AS / IN HANOI . / YOU / I / ................................................................................................................................................................................................... 2. DON’T FORGET / YOU LEAVE / THE LIGHTS . / , / TO TURN OFF / BEFORE / .................................................................................................................................................................................................... THPT xxx BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH (Bài số: 4 - Thời gian làm bài : 15 phút) Họ và tên..............:................................................................. ...................................... Lớp : 12....................................... I.Chọn một phương án trả lời đúng nhất , rồi điền A , B , C hoặc D vào ô trống tương ứng bên phải . __________ THE DANCE , JERRY SAID GOOD-BYE TO ME. A.BEFORE LEFT B.BEFORE HE LEAVES C.BEFORE LEAVING D.BEFORE HE WILL LEAVE WOMEN'S STATUS ________ IN DIFFERENT COUNTRIES AND IT DEPENDS ON THE CULTURAL BELIEFS. A.VARIES B.EMPLOYS C.FIXES D.ESTABLISHES TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? A. LIVES B.SWEEPS C.ANIMALS D.LAWS I DON’T WANT TO TALK _______ THE PROBLEM ANY MORE . A.IN B.ON C.AT D.ABOUT __________ MY HOMEWORK , I WENT TO BED. A.FINISHED B.AFTER FINISHED C.AFTER I HAD D.AFTER HAD FINISHED FINISHED I HAVE EARNED MY OWN LIVING _______ I WAS SEVENTEEN. A.SINCE B.WHEN C.WHILE D.AS SOON AS IN AFRICA ,80% OF THE FARM WORK _______ BY WOMEN . A.ARE DONE B.IS DONE C.DOES D.IS DOING TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? A.DIVERSE B.DIVORCE C. THIN D. DINNER JOANA _______ ME LAST WEEK BUT I HAVEN’T REPLIED TO HER YET. A. WROTE B. IS WRITING C.WROTE TO D.WRITE TO _______ , I WILL GIVE HIM THE REPORT. A.WHEN HE WILL B.WHEN HE RETURNS C.UNTIL HE WILL D.NO SOONER HE RETURN RETURN RETURNS WOMEN'S CONTRIBUTION TO OUR SOCIETY HAS BEEN ______ BETTER THESE DAYS. A.DIFFERENTLY B.NATURALLY C.INTELLECTUALLY D.SIGNIFICANTLY I_______ MY WATCH TO SEE WHAT TIME WAS . A. GLANCED AT B. SEE C.GLANCE AT D.STARE AT THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ________ ON AUGUST 8, 1967 IN BANGKOK , THAILAND. A.WAS SET OFF B.WAS FOUNDED C.INVENTED D.FOUNDED ONE OF THE AIMS OF ASEAN IS TO _______ ECONOMIC GROWTH, SOCIAL PROGRESS, AND CULTURAL DEVELOPMENT. A. ACCOUNT B.INCLUDE C.ACCELERATE D.RESPECT
 3. __________ , PETER CAME TO SEE ME. A.WHILE HAVING B.WHILE I WAS HAVING C.WHEN HAVING D.WHEN IAM HAVING DINNER DINNER DINNER DINNER IF I WANT A JOB AT YOUR SCHOOL , WHO DO I APPLY _______ . A. TO B.FOR C.ABOUT D.WITH II.SẮP XẾP CỎC TỪ Và NHÚM TỪ SAU THàNH CÕU HOàN CHỈNH . 1. YOU / FINISH / WITH YOU / YOUR WORK . / I WILL / UNTIL / STAY / ................................................................................................................................................................................................... 2. PEOPLE / THEY WERE / THEY MET / WHILE / A LOT OF / ON HOLIDAY . / INTERESTING / .................................................................................................................................................................................................... THPT xxx BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH (Bài số: 4 - Thời gian làm bài : 15 phút) Họ và tên..............:................................................................. ...................................... Lớp : 12....................................... I.Chọn một phương án trả lời đúng nhất , rồi điền A , B , C hoặc D vào ô trống tương ứng bên phải . __________ , PETER CAME TO SEE ME. A.WHILE HAVING B.WHILE I WAS HAVING C.WHEN HAVING D.WHEN IAM HAVING DINNER DINNER DINNER DINNER IF I WANT A JOB AT YOUR SCHOOL , WHO DO I APPLY _______ . A. TO B.FOR C.ABOUT D.WITH TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? A.DIVERSE B.DIVORCE C. THIN D. DINNER __________ THE DANCE , JERRY SAID GOOD-BYE TO ME. A.BEFORE LEFT B.BEFORE HE LEAVES C.BEFORE LEAVING D.BEFORE HE WILL LEAVE IN AFRICA ,80% OF THE FARM WORK _______ BY WOMEN . A.ARE DONE B.IS DONE C.DOES D.IS DOING TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? A. LIVES B.SWEEPS C.ANIMALS D.LAWS I DON’T WANT TO TALK _______ THE PROBLEM ANY MORE . A.IN B.ON C.AT D.ABOUT WOMEN'S CONTRIBUTION TO OUR SOCIETY HAS BEEN ______ BETTER THESE DAYS. A.DIFFERENTLY B.NATURALLY C.INTELLECTUALLY D.SIGNIFICANTLY I_______ MY WATCH TO SEE WHAT TIME WAS . A. GLANCED AT B. SEE C.GLANCE AT D.STARE AT WOMEN'S STATUS ________ IN DIFFERENT COUNTRIES AND IT DEPENDS ON THE CULTURAL BELIEFS. A.VARIES B.EMPLOYS C.FIXES D.ESTABLISHES __________ MY HOMEWORK , I WENT TO BED. A.FINISHED B.AFTER FINISHED C.AFTER I HAD D.AFTER HAD FINISHED FINISHED I HAVE EARNED MY OWN LIVING _______ I WAS SEVENTEEN.
 4. A.SINCE B.WHEN C.WHILE D.AS SOON AS THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ________ ON AUGUST 8, 1967 IN BANGKOK , THAILAND. A.WAS SET OFF B.WAS FOUNDED C.INVENTED D.FOUNDED ONE OF THE AIMS OF ASEAN IS TO _______ ECONOMIC GROWTH, SOCIAL PROGRESS, AND CULTURAL DEVELOPMENT. A. ACCOUNT B.INCLUDE C.ACCELERATE D.RESPECT JOANA _______ ME LAST WEEK BUT I HAVEN’T REPLIED TO HER YET. A. WROTE B. IS WRITING C.WROTE TO D.WRITE TO _______ , I WILL GIVE HIM THE REPORT. A.WHEN HE WILL B.WHEN HE RETURNS C.UNTIL HE WILL D.NO SOONER HE RETURN RETURN RETURNS II.SẮP XẾP CỎC TỪ Và NHÚM TỪ SAU THàNH CÕU HOàN CHỈNH . 1. HAD DONE / WENT / HOMEWORK / , HE / HIS / AFTER / TO BED . / HE / ................................................................................................................................................................................................... 2. AS SOON AS / IN DALAT . / TO SEE YOU / WILL COME / YOU ARRIVE / WE / .................................................................................................................................................................................................... THPT xxx BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH (Bài số: 4 - Thời gian làm bài : 15 phút) Họ và tên..............:................................................................. ...................................... Lớp : 12....................................... I.Chọn một phương án trả lời đúng nhất , rồi điền A , B , C hoặc D vào ô trống tương ứng bên phải . IN AFRICA ,80% OF THE FARM WORK _______ BY WOMEN . A.ARE DONE B.IS DONE C.DOES D.IS DOING TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? A.DIVERSE B.DIVORCE C. THIN D. DINNER I_______ MY WATCH TO SEE WHAT TIME WAS . A. GLANCED AT B. SEE C.GLANCE AT D.STARE AT _______ , I WILL GIVE HIM THE REPORT. A.WHEN HE WILL B.WHEN HE RETURNS C.UNTIL HE WILL D.NO SOONER HE RETURN RETURN RETURNS __________ , PETER CAME TO SEE ME. A.WHILE HAVING B.WHILE I WAS HAVING C.WHEN HAVING D.WHEN IAM HAVING DINNER DINNER DINNER DINNER WOMEN'S CONTRIBUTION TO OUR SOCIETY HAS BEEN ______ BETTER THESE DAYS. A.DIFFERENTLY B.NATURALLY C.INTELLECTUALLY D.SIGNIFICANTLY __________ MY HOMEWORK , I WENT TO BED. A.FINISHED B.AFTER FINISHED C.AFTER I HAD D.AFTER HAD FINISHED FINISHED I HAVE EARNED MY OWN LIVING _______ I WAS SEVENTEEN. A.SINCE B.WHEN C.WHILE D.AS SOON AS THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ________ ON AUGUST 8, 1967 IN BANGKOK , THAILAND.
 5. A.WAS SET OFF B.WAS FOUNDED C.INVENTED D.FOUNDED ONE OF THE AIMS OF ASEAN IS TO _______ ECONOMIC GROWTH, SOCIAL PROGRESS, AND CULTURAL DEVELOPMENT. A. ACCOUNT B.INCLUDE C.ACCELERATE D.RESPECT TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? A. LIVES B.SWEEPS C.ANIMALS D.LAWS I DON’T WANT TO TALK _______ THE PROBLEM ANY MORE . A.IN B.ON C.AT D.ABOUT IF I WANT A JOB AT YOUR SCHOOL , WHO DO I APPLY _______ . A. TO B.FOR C.ABOUT D.WITH JOANA _______ ME LAST WEEK BUT I HAVEN’T REPLIED TO HER YET. A. WROTE B. IS WRITING C.WROTE TO D.WRITE TO __________ THE DANCE , JERRY SAID GOOD-BYE TO ME. A.BEFORE LEFT B.BEFORE HE LEAVES C.BEFORE LEAVING D.BEFORE HE WILL LEAVE WOMEN'S STATUS ________ IN DIFFERENT COUNTRIES AND IT DEPENDS ON THE CULTURAL BELIEFS. A.VARIES B.EMPLOYS C.FIXES D.ESTABLISHES II.SẮP XẾP CỎC TỪ Và NHÚM TỪ SAU THàNH CÕU HOàN CHỈNH . 1. MET / SINCE / LEFT / I HAVEN’T / HIGH SCHOOL. / THEM / I / ................................................................................................................................................................................................... 2. HAS FINISHED / HOA / WILL / SHE / HER STUDY . / HOME / AFTER / COME BACK / .................................................................................................................................................................................................... THPT xxx BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH (Bài số: 4 - Thời gian làm bài : 15 phút) Họ và tên..............:..................Sample answer 4......... ...................................... Lớp : 12....................................... I.Chọn một phương án trả lời đúng nhất , rồi điền A , B , C hoặc D vào ô trống tương ứng bên phải . IN AFRICA ,80% OF THE FARM WORK _______ BY WOMEN . 9 A.ARE DONE B.IS DONE C.DOES D.IS DOING B TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? 10 A.DIVERSE B.DIVORCE C. THIN D. DINNER A I_______ MY WATCH TO SEE WHAT TIME WAS . 4 A. GLANCED AT B. SEE C.GLANCE AT D.STARE AT A _______ , I WILL GIVE HIM THE REPORT. 8 A.WHEN HE WILL B.WHEN HE RETURNS C.UNTIL HE WILL D.NO SOONER HE B RETURN RETURN RETURNS __________ , PETER CAME TO SEE ME. 5 A.WHILE HAVING B.WHILE I WAS HAVING C.WHEN HAVING D.WHEN IAM HAVING B DINNER DINNER DINNER DINNER WOMEN'S CONTRIBUTION TO OUR SOCIETY HAS BEEN ______ BETTER THESE DAYS. 3 A.DIFFERENTLY B.NATURALLY C.INTELLECTUALLY D.SIGNIFICANTLY D __________ MY HOMEWORK , I WENT TO BED. 13
 6. A.FINISHED B.AFTER FINISHED C.AFTER I HAD D.AFTER HAD C FINISHED FINISHED I HAVE EARNED MY OWN LIVING _______ I WAS SEVENTEEN. 14 A.SINCE B.WHEN C.WHILE D.AS SOON AS A THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ________ ON AUGUST 8, 1967 IN BANGKOK , 1 THAILAND. A.WAS SET OFF B.WAS FOUNDED C.INVENTED D.FOUNDED B ONE OF THE AIMS OF ASEAN IS TO _______ ECONOMIC GROWTH, SOCIAL PROGRESS, AND 2 CULTURAL DEVELOPMENT. A. ACCOUNT B.INCLUDE C.ACCELERATE D.RESPECT C TỪ NàO CÚ PHẦN GẠCH CHÕN đọc KHỎC CỎC TỪ KIA ? 15 A. LIVES B.SWEEPS C.ANIMALS D.LAWS B I DON’T WANT TO TALK _______ THE PROBLEM ANY MORE . 16 A.IN B.ON C.AT D.ABOUT D IF I WANT A JOB AT YOUR SCHOOL , WHO DO I APPLY _______ . 6 A. TO B.FOR C.ABOUT D.WITH A JOANA _______ ME LAST WEEK BUT I HAVEN’T REPLIED TO HER YET. 7 A. WROTE B. IS WRITING C.WROTE TO D.WRITE TO C __________ THE DANCE , JERRY SAID GOOD-BYE TO ME. 11 A.BEFORE LEFT B.BEFORE HE LEAVES C.BEFORE LEAVING D.BEFORE HE WILL C LEAVE WOMEN'S STATUS ________ IN DIFFERENT COUNTRIES AND IT DEPENDS ON THE CULTURAL 12 BELIEFS. A.VARIES B.EMPLOYS C.FIXES D.ESTABLISHES A II.SẮP XẾP CỎC TỪ Và NHÚM TỪ SAU THàNH CÕU HOàN CHỈNH . 1. MET / SINCE / LEFT / I HAVEN’T / HIGH SCHOOL. / THEM / I / ................................................................................................................................................................................................... 2. HAS FINISHED / HOA / WILL / SHE / HER STUDY . / HOME / AFTER / COME BACK / ....................................................................................................................................................................................................
 7. BỘ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN ANH VĂN Name: Class: TEST 15’-ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: 1. Nam is ( happy) _____________________ person we know 2. Mary’s car is ( fast)___________________ than Hung’s. 3. This picture is (colorful) _______________ than I have had in a long time. 4. His summary is the (good) _______________ of the pair. 5. Today English is (international) ________________ of language. 6. Jane is (lazy) ____________ and (lazy) ________________. 7. As I waited for my interview, I became ( nervous)________________________. Name: Class: TEST 15’-ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: 1. Lan is (pretty) _____________________ as her sister. 2. Mr. Minh is (delightful) _______________ person I have ever known. 3. Nobody is ( happy) than him. 4. Ann is ( good) ____________________ than you thought. 5. Peter speaks English (fluently) ______________________ than we do. 6. As the day went on, the weather got (bad)_________________. 7. The rain is getting (heavy)______________ and (heavy) _____________. Name: Class: TEST 15’-ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: 1. My cat is (pretty) _________________ of the two. 2. A new house is (expensive) _________________________ than an old one. 3. My conduct is (bad) _______________ than Hoa’s. 4. Tam is the (careful)________________ of three workers. 5. Mary is (intelligent) __________________as her sister. 6. The competition makes the price of goods(cheap) _________ and (cheap) ________. 7. Nothing is faster than speed of light.  The speed of light_____________________. Name: Class: TEST 15’-ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: 1. My cat is (pretty) _________________ of the two. 2. A new house is (expensive) _________________________ than an old one. 3. Mr. Minh is (delightful) _______________ person I have ever known. 4. Lan is (pretty) _____________________ as her sister. 5. Ann is ( good) ____________________ than you thought. 6. As the day went on, the weather got (bad)_________________.
 8. 7. The rain is getting (heavy)______________ and (heavy) _____________. Name: Class: TEST 15’-ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: 1. My cat is (pretty) _________________ of the two. 2. A new house is (expensive) _________________________ than an old one. 3. My conduct is (bad) _______________ than Hoa’s. 4. Ann is ( good) ____________________ than you thought. 5. Peter speaks English (fluently) ______________________ than we do. 6. As the day went on, the weather got (bad)_________________. 7. The rain is getting (heavy)______________ and (heavy) _____________. Name: Class: TEST 15’-ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: 1. Nam is ( happy) _____________________ person we know 2. Mary’s car is ( fast)___________________ than Hung’s. 3. This picture is (colorful) _______________ than I have had in a long time. 4. His summary is the (good) _______________ of the pair. 5. Today English is (international) ________________ of language. 6. The competition makes the price of goods(cheap) _________ and (cheap) ________. 7. Nothing is faster than speed of light.  The speed of light_____________________. Name: Class: TEST 15’-ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: 1. My conduct is (bad) _______________ than Hoa’s. 2. Tam is the (careful)________________ of three workers. 3. Mary is (intelligent) __________________as her sister. 4. Today English is (international) ________________ of language. 5. Peter speaks English (fluently) ______________________ than we do. 6. As I waited for my interview, I became ( nervous)________________________. 7. The rain is getting (heavy)______________ and (heavy) _____________. Name: Class: TEST 15’-ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: 1. My conduct is (bad) _______________ than Hoa’s. 2. Tam is the (careful)________________ of three workers. 3. This picture is (colorful) _______________ than I have had in a long time. 4. His summary is the (good) _______________ of the pair. 5. Lan is (pretty) _____________________ as her sister. 6. The competition makes the price of goods(cheap) _________ and (cheap) ________. 7. Nothing is faster than speed of light.  The speed of light_____________________.
 9. ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 15’ Fifteen-minute test Grade: 12 basic Full name: ......................................... Class: 12.... Underline the correct alternative in the following sentences. 1. Hung studied very hard, but/so he still failed the exam. 2. Lan studied very hard, so/but she passed the exam very easily. 3. It was very cold last weekend, but/so, we still went for our picnic. 4. It was very cold last week, so/but we had to cancel our picnic. 5. He was an honest boy, but/so his parents still disbelieve in him. 6. He was an honest boy, but/so he was released from prison. 7. The flight attendant serves dinner, so/but I didn't eat. 8. The negative effect of cigarette smoking is enormous, but/so many people still I smoke. 9. Jane has caught a cold, so/but she needs to take a rest. 10. The issue has been all agreed upon, but/so we need to give it a second thought. Fifteen-minute test Grade: 12 basic Full name: ......................................... Class: 12.... Fill each blank with but, so, however or therefore where appropriate. 1. This is the shortest way to the city center; however it is not the only way. 2. The boy was able to learn English, but he is very lazy. 3. He didn't attend the lesson, so he could not do his homework. 4. The rice is 5000 dong per kilo, so we bought 10 kilos. 5. Your son is heading to the right direction; therefore I think you should encourage him to learn harder. 6. It was midnight, but the restaurant was still open. 7. It was midnight, so they closed the restaurant and went home. 8. He had written to her many times, but she didn't give any reply, therefore they had been out of touch ever since. 9. We discussed the issue all day, but we could not come to a final conclusion. 10. It started to rain hard; therefore we decided to stay at home to watch TV. Fifteen-minute test Grade: 12 basic Full name: ......................................... Class: 12.... Fill in the blanks with: although, but, or however 1. Bob ate a large dinner. … however …, he is still hungry. 2. I had a lot of studying to do, … but … I went to a movie anyway. 3. … although … I had a lot of studying to do, I went to a movie anyway. 4. I finished all of my work … although …. I was very sleepy. 5. I washed my hands. … however …. , they still looked dirty. 6. … although. I washed my hands, they still looked dirty 7. I washed my hands, … but....they still looked dirty. 8. … although …. Marilyn didn't know how to swim, she jumped into the swimming pool. 9. I wouldn't trust Alan with my money … although. he seems to be trustworthy 10. Alan seems trustworthy and capable as a financial advisor, … but …. I wouldn't trust him with my money. Fifteen-minute test Grade: 12 basic Full name: ......................................... Class: 12.... Fill in each blank with the most suitable option: 1. We have not yet won; ________, we will keep trying. a. moreover b. however c. therefore d. so as
 10. 2. I am afraid that the company is in deep trouble. ________, we are going to make some people redundant. a. Therefore b. However c. But d. And 3. I wanted to give him some money after he helped me with the car ______ he absolutely refused to accept it. a. so b. but c. therefore d. and so 4. Everyone is ready for the discussion, ________ him. a. however b. but c. so d. therefore 5. He broke the rules of the school, _______he had to be punished a. however b. but c. so d. therefore 6. The car is old, _______it is in good condition a. moreover b. however c. therefore d. so as 7. I want to work as an interpreter in the future, ________, I am studying Russian at university. a. but b. so c. however d. therefore 8. When she got the news from her family, she could not do anything, ________ cry. a. but b. and c. so d. however 9. We live in the same building ________ we have hardly seen each other a. and b. therefore c. but d. so 10. I went to buy a Rolling Stones CD ________ the shop didn't have it. a. and b. but c. therefore d. so Fifteen-minute test Grade: 12 basic Full name: ......................................... Class: 12.... Fill in each blank with the most suitable option: 1. This is an expensive ________ very useful book. a. but b. so c. therefore d. however 2. I must say that you have done very well. ________, you should be aware that you still have a lot of thing to learn. a. Therefore b. So c. But d. However 3. He is only sixteen, and ________, he is not eligible (đủ tư cách) to drive a car. a. nevertheless b. but c. therefore d. however 4. Maria tried to read a novel in French ________ the book was too difficult for her to understand. a. so that b. therefore c. but d. and 5. I bought a bottle of wine ________ we drank it together. a. therefore b. so c. and d. but 6. The waiter was not very nice, ________, the food was delicious. a. however b. but c. so d. and so 7. Anna needed some money, ________, she took a part-time job. a. furthermore b. moreover c. however d. therefore 8. Julie has a guitar ________ she plays it really well. a. and b. so c. but d. therefore 9. My fingers were injured, ________ my sister had to write the note for me. a. and b. however c. so d. but 10. The concert was cancelled, ________ we went to a nightclub instead. a. so b. however c. so on d. but Fifteen-minute test Grade: 12 basic Full name: ......................................... Class: 12.... Fill in each blank with the most suitable option: 1. He told me not to do it; ________, I did it. a. Therefore b. So c. But d. However 2. We have not yet won; ________, we will keep trying. a. moreover b. however c. therefore d. so as 3. I am afraid that the company is in deep trouble. ________, we are going to make some people redundant. a. Therefore b. However c. But d. And 4. I wanted to give him some money after he helped me with the car ________ he absolutely refused to accept it. a. so b. but c. therefore d. and so 5. Everyone is ready for the discussion, ________ him. a. however b. but c. so d. therefore 6. The first part of the test was easy; the second, ________, took hours. a. therefore b. but c. so d. however 7. I tried my best in study;________, I cannot keep pace with Johnny. a. therefore b. but c. so d. however 8. He has done nothing to prepare for the final examination, ______ played. a. but b. so c. therefore d. and 9. Polar bears are beautiful animals; _______, they are wild and unpredictable in nature. a. despite b. however c. so d. therefore 10. You do not have to be afraid of bear, _______ educating yourself about the dangers can help keep you safe. . a. but b. so c. therefore d. although
 11. Full name: ……………………. TEST 15' Class: 12…. I. PHONETICS: Choose the which is stressed differently from the rest (2 mark) 1. a. endangered b. destroyed c. damaged d. provided 2. a. attitude b. survive c. introduce d. human 3. a. medicine b. priority c. crisis d. primary 4. a. chemical b. which c. change d. each II. VOCABULARY AND STRUCTURE (4 marks) 1. Humans depend on species diversity to provide food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. a. destruction b. contamination c. fertilizer d. variety 2. The world's biodiversity is declining at an unprecedented rate, which makes wildlife ………. a. prosperous b. prefect c. vulnerable d. remained 3. Life on Earth is disappearing fast and will continue to do so unless urgent action is taken. a. vanishing b. damaging c. polluting d. destroying 4. ………….. is the protection of environment and natural resources. a. Survival b. Commerce c. Conservation d. Extinction 5. Hunting for meat and burning forests for soil cause destruction to wildlife. a. organization b. contamination c. protection d. damage 6. Toxic chemicals from factories are one of the serious factors that leads wildlife to the ……… of extinction. a. wall b. fence c. verge d. bridge 7. Many species have become extinct each year before biologists can identify them. a. destroy b. drain c. endanger d. discover 8. If an area is …………, all the trees there are cut down or destroyed. a. endangered b. deforested c. contaminated d. polluted III. WRITING (4marks) A. Finish the second sentence without changing the meaning. (1m) 1. Because of the age, James was not admitted to the university. (so)  James was ………………………………………………………………………………………… 2. Although Joe was expected to accept the offer, he didn't. (but)  We expected ……………………………………………………………………………………… B. Use the correct form of the word in bracket. (2ms) 1. Almost half of turtles and tortoises are known to be threatened with ………………. (extinct) 2. Current extinction rates are at least 100 to 1,000 times higher than ……………… rates found in the fossil record. (nature) 3. It is reported that humans are the main reason for most species' declines and habitat …………….. and degradation are the leading threats. (destroy) 4. Chemical wastes from factories are ……… that cause serious damage to species habitats. (pollutes) C. Complete the following sentences with: may, might, must, mustn't, needn't 1. You ……….. be rich to be a success. Some of the most successful people I know haven't got a penny to their name. needn't 2. Jane often wears beautiful new clothes. She ………. be very rich. must 3. …………. I be here by 6 o'clock? - No, you …………. Must / needn't
 12. 4. …………. I have a day off tomorrow? - Of course not. We have a lot of things to do. May 5. John is not at home. He ………….. go somewhere with Daisy. I am not sure. might
400855