Các dạng bài tập polime hay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 36 | Page: 8 | FileSize: 0.30 M | File type: PDF
of x

Các dạng bài tập polime hay. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Hóa học, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Các dạng bài tập polime hay dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 2 dạng bài tập polime như: Tính số mắt xích - hệ số polime hóa, phản ứng điều chế polime.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cac-dang-bai-tap-polime-hay-n0i9tq.html

Nội dung


CÁC DẠNG BÀI TẬP POLIME DẠNG 1: TÍNH SỐ MẮT XÍCH (HỆ SỐ POLIME HÓA) - Số mắt xích = số phân tử monome = hệ số polime hóa (n) = 6,02.102 .số mol mắt xích (Lưu ý: số mắt xích phải là số tự nhiên, nếu lẻ phải làm tròn) - Hệ số polime hóa (n) = hệ số trùng hợp = mpolime = Mpolime monome monome - Loại polime (dựa vào phân tử khối) và số lượng polime (dựa vào nhóm chức) - Các loại polime thường gặp: Tên gọi Poli vinylclorua (PVC) Poli etilen (PE) Cao su thiên nhiên Cao su clopren Cao su buna Poli propilen (PP) Teflon Công thức (-CH2 – CHCl-)n (-CH2 – CH2-)n [-CH2 – C(CH3)=CH-CH2-]n (-CH2-CCl=CH-CH2-)n (-CH2-CH=CH-CH2-)n [-CH2-CH(CH3)-]n (-CF2-CF2-)n Phân tử khối (M) 62,5n 28n 68n 88,5n 54n 42n CÁC VÍ DỤ Câu 1. Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số polime hóa n là: A. 50 B. 500 (CH2-CH2)n C. 1700 D. 178 Lời giải → n=400=500 → Đáp án: B Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 1 Câu 2. Polisaccarit ( C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số polime hóa là: A. 1600 B. 162 n= 200=1000 C. 1000 D.10000 Lời giải → Đáp án: C Câu 3. Khối lượng phân tử của tơ Capron là 15000 đvc. Số mắt xích trong của đoạn polime này là: A. 113 Tơ capron: B. 133 [ NH-(CH2)5-C]n O C. 118 D. 226 Lời giải n=500=133 → Đáp án: B Câu 4. Hệ số polime hóa trong mẫu cao su buna (M  40.000) bằng A. 400 B. 550 C. 740 D. 800 Lời giải Cao su buna [CH2-CH=CH-CH2]n n=000740 → Đáp án: C Câu 5. Polime X có phân tử khối M=280.000 đvC và độ polime hóa n=10.000. X là A. PE B. PVC C. (-CF2-CF2-)n D. polipropilen Lời giải Phân tử khối của một mắt xích là X → XM28000028 → Đáp án: A Câu 6. Clo hoá PVC được một loại tơ Clorin chứa 66,6% Clo. Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắc xích PVC? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 2 Lời giải Phản ứng clo hóa: CnH2nCln + Cl2 CnH2n-1Cln+1 + HCl → %Cl=n+.100%=66,6% → Đáp án: B DẠNG 2 : PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ POLIME - ĐLBT khối lượng: Monome polime(cao su, nhựa, thủy tinh, tơ, chất dẻo…) + monome dư  mmonome = mpolime + mmonome dư - ĐIỀU CHẾ POLIME : + BÀI TOÁN 1 : Điều chế cao su buna XenlulozoGlucozoancoletyliccaosubuna + BÀI TOÁN 2 : Điều chế PVC CH4 C2H2 C2H3Cl PVC + BÀI TOÁN 3 : Trùng hợp polistiren n CH2 = CH t,p,xt C6H5 [ - CH2 – CH - ] n C6H5 Yêu cầu : Xác định chất còn dư sau phản ứng + BÀI TOÁN 4 : Đồng trùng hợp butadien -1,3 và stiren Yêu cầu : Tỉ lệ mắt xích butadien -1,3 và stiren là không phải 1 : 1 mà là tỉ lệ Xác định tỉ lệ các hệ số trùng hợp m + BÀI TOÁN 5 : Clo hóa nhựa PVC Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 3 C2nH3nCln + Cl2  C2nH3n-1Cln+1 + HCl Yêu cầu : tính tỷ lệ nguyên tử Clo phản ứng vào số mắt xích PVC + BÀI TOÁN 6 : Lưu hóa cao su thiên nhiên (C5H8)n + 2S  C5nH8n-2S2 Yêu cầu : Tính số mắt xích isopren CÁC VÍ DỤ: Câu 1. Trùng hợp 5,6lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là A. 4,3 gam. B. 7,3 gam. C. 5,3 gam. D. 6,3 gam. Lời giải Số mol C2H4: 0,25 mol → khối lượng: 0,25.28=7,0g H=90% → khối lượng polime: 7,0.0,9=6,3(g) → Đáp án: D Câu 2. Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau CH4 H=15% C2H2 H=95% C2H3Cl H=90% PVC Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ( đktc) ? A. 5589 m3 B. 5883 m3 C. 2914 m3 D. 5877 m3 Lời giải Khối lượng C2H3Cl: 1. 00=1,1 (tấn)=1,11.106(g) → Số mol C2H3Cl: , .10=0,01776.10mol Theo sơ đồ tổng hợp(số mol CH4 gấp đôi số mol C2H3Cl) và hiệu suất mỗi giai đoạn → số mol CH4:2.0,01776.10. . =0,2493.10mol → VCH4=0,2493.106.22,4=5,5835.106lit = 5583,5 m3 Vậy thể tích khí thiên nhiên là: V=5583,5. =587 → Đáp án: D Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 4 Chú ý: Nếu bỏ qua việc đổi đơn vị đo(tấn → gam) thì việc giải sẽ nhanh hơn nhiều Câu 3. Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu ? Biết hiệu suất este hóa và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%) A. 215 kg và 80 kg C. 65 kg và 40 kg B. 171 kg và 82 kg D. 170kg và 82kg Lời giải Khối lượng metyl metacrylat: 120.0=150(kg) C3H5COOH + CH3OH C3H5COOCH3 + H2O COOCH3 nCH2=C- COOCH3 t0,p,xtCH2-C n CH3 CH3 → số mol ancol bằng số mol axit:150.101002500mol Khối lượng ancol CH3OH: 2500.32=80000(g)=80(kg) Khối lượng axit C3H5COOH: 2500.86=215000(g)=215(kg)→ Đáp án: A Câu 4. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH4 C2H2 CH2=CHCl PVC Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra 1 tấn PVC là (xem khí thiên nhiên chiếm 100% metan) A. 12846 m3 B. 3584 m3 C. 8635 m3 D. 6426 m3 Lời giải Khối lượng C2H3Cl: 1(tấn)= 106(g) → Số mol C2H3Cl: 6,.10=0,016.10mol Theo sơ đồ tổng hợp(số mol CH4 gấp đôi số mol C2H3Cl) → số mol CH4: 2. 0,016.106=0,032.106mol Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 5 ... - tailieumienphi.vn 1015797