BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 83 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME. Tham khảo tài liệu 'bài tập vận dụng polime', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-van-dung-polime-7wrytq.html

Nội dung


  1. BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME 1. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp: A. Poli (vinyl clorua) B. Polisaccarit C. Protein D. Nilon – 6,6 2. Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng: A. Cao su là những polime có tính đàn hồi C. Nilo n - 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp B. Vật liệu compozit có thành phần chính là các polime D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên 3. Tơ tằm và tơ nilon – 6,6 đều A. Cùng phân tử khối C. Thuộc loại tơ tổng hợp B. Thuộc loại tơ thiên nhiên D. Chứa các loại nguyên tố giống nhau trong ở trong phân tử. 4. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. B. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp. C. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monomer. D. Polime tổng hợp được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp hoặc trùng ngưng. 5. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. Stiren B. Toluen C. propen D. Isopren 6. Chất không có khả năng tham phản ứng trùng ngưng là A. Glyxin B. Axit terephtalic C. Axit axetic D. Etylen glycol. 7. Tơ Visco không thuộc loại: A. Tơ hóa học B. Tơ tổng hợp C. Tơ bán tổng hợp D. Tơ nhân tạo 8. Nhựa phenol fomandehit được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với: A. CH3COOH trong môi trường axit C. CH3CHO trong môi trường axit B. HCHO trong môi trường axit D. HCOOH trong môi trường axit 9. Polime được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp là: A. poli (ure fomandehit) B. Teflon C. poli (etylen terephtalat) D. poli (phenol – fomandehit) 10. Thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:
  2. A. Metylmetacrylat B. Axit acrylic C. Axit metacrylic D. Etilen 11. Chỉ ra phát biểu nào sau đây là sai? A. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protit B. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao D. Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt. 12. Tơ nilon – 6,6 là B. Poliamit của axit adipic và A. Hexaclo xiclohexan hexametylendiamin C. Poliamit của  - aminocaproic D. Polieste của axit adipic và etylenglycol 13. Polime nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A. Tơ Capron C. Xenlulozơtrinitrat B. Poliphênolfomandehit D. Nilon – 6,6 14. Nilon – 6,6 là polime được điều chế bằng phản ứng A. Trùng hợp C. Trùng ngưng B. Đồng trùng hợp D. Đồng trùng ngưng 15. Tên gọi của polime sau là: CH 2 CH n O O CCH3 A. poli (metyl acrylat) B. Poli (metyl axetat) C. Poli (metyl metacrylat) D. poliacrilonitrin. 16. Sản phẩm phản ứng trùng hợp propen là: CH2 CH2 C H2 C H3 CH CH2 n n B. A. CH 3 CH CH2 CH 3 CH n n C. CH 3 D.
514121