of x

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 68 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PDF
68 lần xem

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI). Tài liệu ôn tập anh văn dành cho học sinh hệ trung học phổ thông tham khảo ôn tập và củng cố vốn kiến thức từ vựng tiếng anh của mình.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ngu-phap-tieng-anh-10-hki-1xeqtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới các bạn thư viện Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI).Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem ,Thư viện Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) trong chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi user trunghocphothong tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 35 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông, ngữ pháp tiếng anh, tài liệu học anh văn, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 1 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tài liệu ôn tập anh văn dành cho học sinh hệ trung học phổ quát tham khảo ôn tập và củng cố vốn kiến thức từ vị tiếng anh của mình, bên cạnh đó SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINH BAØI TAÄP NGÖÕ PHAÙP TIEÁNG ANH 10 (HOÏC KÌ I) Bieân soạn:LEÂ NGOÏC THAÏCH TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ English 10 Period 1 LESSON 1: VERB FORMS (V-ing/ To V) 1, bên cạnh đó Gerund (V-ing) a, cho biết thêm Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: love, enjoy, mind, can’t stand, practice, suggest, keep, regret, fancy, finish, avoid, carry on,……,còn cho biết thêm Ex: - I enjoy playing soccer, nói thêm - My uncle kept talking about his farmlife, cho biết thêm b, thêm nữa Thöôøng theo sau caùc giôùi töø: in, on, at, of, for,……, thêm nữa Ex: - The children are interested in playing soccer, bên cạnh đó - He has the trouble with doin
SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINH BAØI TAÄP NGÖÕ PHAÙP TIEÁNG ANH 10 (HOÏC KÌ I) Bieân soạn:LEÂ NGOÏC THAÏCH TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ English 10 Period 1 LESSON 1: VERB FORMS (V-ing/ To V) 1. Gerund (V-ing) a. Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: love, enjoy, mind, can’t stand, practice, suggest, keep, regret, fancy, finish, avoid, carry on,……. Ex: - I enjoy playing soccer. - My uncle kept talking about his farmlife. b. Thöôøng theo sau caùc giôùi töø: in, on, at, of, for,…….. Ex: - The children are interested in playing soccer. - He has the trouble with doing this research. 2. To-Infinitive (to-V) Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: want, decide, try, fail, pretend, prove, hope, agree, promise, happen, tend, plan,… Ex: - We all want to become better students. - She decided to live in HCM city. 3. S + V + 0 + to-inf…. Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: ask, want, get, tell, advise, allow, persuade, order, invite,….. Ex:- My parents always want me to be a doctor. - Nga asked Lan to return her book. 4. Notes - stop + V-ing: döøng haønh ñoäng ñang laøm. Ex: Stop making noise, please! - try + V-ing: thöû laøm ñieàu gì Ex:He tries writing with his left hand. - remember +V-ing: nhôù ñaõ laøm ñ. -stop + to V: döøng laïi ñeå laøm vieäc khaùc. Ex: She stopped to talk to him. - try + to V: coá gaéng laøm vieäc gì Ex: We try to get high marks. - remember + to V: nhôù phaûi laøm gì gì Ex: I remember Ex: I remember to call him. locking the door before I left. - forget + V-ing: queân ñieàu gì ñaõ laøm Ex: I forgot meeting her. - forget + to V: queân laøm ñieàu gì Ex: I forgot to shut the window. 1 2 English 10 Period 2 LESSON 2: EXERCISES (V-ing/ To V) I/ Choose the correct word to complete each sentence 1. Are we allowed____________ dictionaries in the exam room? A. to use B. using 2. The teacher asked Jim ____________ his book to Ann. A. to give 3. We enjoy_____________ in a team A. to work B. giving B. working 4. Reading stories in English helps us____________ our writing skill. A. improve/ to improve B. improving 5. I hope____________ better grades in English next semester. A. to get B. getting 6. Minh considers_______________ a French course next semester. A. to take B. taking 7. You should try_____________ if you feel stressed at work. A. to relax B. relaxing 8. I certainly don’t regret____________ in our team. A. to work B. working 9. I wish_____________ a doctor when I grow up. A. to be B. being 10. We’ve planned_____________ a vacation this year. A. to take B. taking II/ Write the correct form of a verb from the box in each blank. help learn use operate work take play switch off bring not cry 1. Do you like_____________ in a team. 2. When did you start_______________ French? 3. I’ve decided____________ a temporary job at a supermarket. 4. I don’t mind_____________ you if you’re tired. 5. Lam enjoys_____________ for his school’s soccer team. 6. I could see she was very sad. When talking to me, she tries____________. 7. Why did your uncle stop______________ his business? 8. Don’t forget_____________ your dictionary to our English class tomorrow. 9. Remember____________ the lights before you leave the classroom. 3 10. Teacher to students: You are not allowed__________ this door. English 10 Period 3 LESSON 3: THE PRESENT SIMPLE, THE PRESENT PROGRESSIVE I. The Present Simple Tense 1. Form - Affirmative: - Negative: S + V1…. S + do/does + not + V….. to be S + am/is/are…… S + am/is/are + not….. - Interrogative: Do/Does + S + V….? Am/Is/Are + S ….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng hoaëc moät thoùi quen ôû hieän taïi (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….) Ex: I usually go to school in the afternoon. b. Dieãn taû moät chaân lí, moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng. Ex: The earth moves around the sun 3. Ñoái vôùi ngoâi thöù ba soá ít: He, She, It. a. Theâm “S” vaøo sau ñoäng töø thöôøng. Ex: Lan often gets up early in the morning. b. Theâm “ES” vaøo sau caùc ñoäng töø taän cuøng laø: ch, sh, s, x, o, z. Ex: He watches a lot of TV on Sundays. II. The Present Progressive Tense 1. Form - Affirmative: - Negative: S + am/is/are + V-ing…… S + am/is/are + not + V-ing….. - Interrogative: Am/Is/Are + S + V-ing ….? 2. Use Dieãn taû moät haønh ñoäng ñang xaûy ra trong luùc noùi (now, at the moment, at this time, at present….) Ex: - I am looking for the latest newspaper now. - They are watching a sport game show at the moment. 3. Note: Moät soá ñoäng töø khoâng duøng ôû thì Present Progressive, maø chæ duøng ôû thì Present Simple: to be, to want, to need, to have (coù), to know, to understand…. Ex: - We are tenth-grade students now. 4 ... - tailieumienphi.vn 124055

Sponsor Documents