Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 68 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI). Tài liệu ôn tập anh văn dành cho học sinh hệ trung học phổ thông tham khảo ôn tập và củng cố vốn kiến thức từ vựng tiếng anh của mình.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-ngu-phap-tieng-anh-10-hki-1xeqtq.html

Nội dung


SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINH BAØI TAÄP NGÖÕ PHAÙP TIEÁNG ANH 10 (HOÏC KÌ I) Bieân soạn:LEÂ NGOÏC THAÏCH TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ English 10 Period 1 LESSON 1: VERB FORMS (V-ing/ To V) 1. Gerund (V-ing) a. Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: love, enjoy, mind, can’t stand, practice, suggest, keep, regret, fancy, finish, avoid, carry on,……. Ex: - I enjoy playing soccer. - My uncle kept talking about his farmlife. b. Thöôøng theo sau caùc giôùi töø: in, on, at, of, for,…….. Ex: - The children are interested in playing soccer. - He has the trouble with doing this research. 2. To-Infinitive (to-V) Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: want, decide, try, fail, pretend, prove, hope, agree, promise, happen, tend, plan,… Ex: - We all want to become better students. - She decided to live in HCM city. 3. S + V + 0 + to-inf…. Thöôøng theo sau caùc ñoäng töø nhö: ask, want, get, tell, advise, allow, persuade, order, invite,….. Ex:- My parents always want me to be a doctor. - Nga asked Lan to return her book. 4. Notes - stop + V-ing: döøng haønh ñoäng ñang laøm. Ex: Stop making noise, please! - try + V-ing: thöû laøm ñieàu gì Ex:He tries writing with his left hand. - remember +V-ing: nhôù ñaõ laøm ñ. -stop + to V: döøng laïi ñeå laøm vieäc khaùc. Ex: She stopped to talk to him. - try + to V: coá gaéng laøm vieäc gì Ex: We try to get high marks. - remember + to V: nhôù phaûi laøm gì gì Ex: I remember Ex: I remember to call him. locking the door before I left. - forget + V-ing: queân ñieàu gì ñaõ laøm Ex: I forgot meeting her. - forget + to V: queân laøm ñieàu gì Ex: I forgot to shut the window. 1 2 English 10 Period 2 LESSON 2: EXERCISES (V-ing/ To V) I/ Choose the correct word to complete each sentence 1. Are we allowed____________ dictionaries in the exam room? A. to use B. using 2. The teacher asked Jim ____________ his book to Ann. A. to give 3. We enjoy_____________ in a team A. to work B. giving B. working 4. Reading stories in English helps us____________ our writing skill. A. improve/ to improve B. improving 5. I hope____________ better grades in English next semester. A. to get B. getting 6. Minh considers_______________ a French course next semester. A. to take B. taking 7. You should try_____________ if you feel stressed at work. A. to relax B. relaxing 8. I certainly don’t regret____________ in our team. A. to work B. working 9. I wish_____________ a doctor when I grow up. A. to be B. being 10. We’ve planned_____________ a vacation this year. A. to take B. taking II/ Write the correct form of a verb from the box in each blank. help learn use operate work take play switch off bring not cry 1. Do you like_____________ in a team. 2. When did you start_______________ French? 3. I’ve decided____________ a temporary job at a supermarket. 4. I don’t mind_____________ you if you’re tired. 5. Lam enjoys_____________ for his school’s soccer team. 6. I could see she was very sad. When talking to me, she tries____________. 7. Why did your uncle stop______________ his business? 8. Don’t forget_____________ your dictionary to our English class tomorrow. 9. Remember____________ the lights before you leave the classroom. 3 10. Teacher to students: You are not allowed__________ this door. English 10 Period 3 LESSON 3: THE PRESENT SIMPLE, THE PRESENT PROGRESSIVE I. The Present Simple Tense 1. Form - Affirmative: - Negative: S + V1…. S + do/does + not + V….. to be S + am/is/are…… S + am/is/are + not….. - Interrogative: Do/Does + S + V….? Am/Is/Are + S ….? 2. Use a. Dieãn taû moät haønh ñoäng hoaëc moät thoùi quen ôû hieän taïi (always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every…….) Ex: I usually go to school in the afternoon. b. Dieãn taû moät chaân lí, moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng. Ex: The earth moves around the sun 3. Ñoái vôùi ngoâi thöù ba soá ít: He, She, It. a. Theâm “S” vaøo sau ñoäng töø thöôøng. Ex: Lan often gets up early in the morning. b. Theâm “ES” vaøo sau caùc ñoäng töø taän cuøng laø: ch, sh, s, x, o, z. Ex: He watches a lot of TV on Sundays. II. The Present Progressive Tense 1. Form - Affirmative: - Negative: S + am/is/are + V-ing…… S + am/is/are + not + V-ing….. - Interrogative: Am/Is/Are + S + V-ing ….? 2. Use Dieãn taû moät haønh ñoäng ñang xaûy ra trong luùc noùi (now, at the moment, at this time, at present….) Ex: - I am looking for the latest newspaper now. - They are watching a sport game show at the moment. 3. Note: Moät soá ñoäng töø khoâng duøng ôû thì Present Progressive, maø chæ duøng ôû thì Present Simple: to be, to want, to need, to have (coù), to know, to understand…. Ex: - We are tenth-grade students now. 4 ... - tailieumienphi.vn 124055