120 Bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn Hóa 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 11 | Page: 7 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

120 Bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn Hóa 12. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo 120 bài tập trắc nghiệm tổng hợp môn Hóa 12 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/120-bai-tap-trac-nghiem-tong-hop-mon-hoa-12-rbv6tq.html

Nội dung


  1. 120 BÀI TẬP TỔNG HỢP Hoá vô cơ Câu 1. Cho 5,94 gam hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 gam hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần của hỗn hợp đầu là A. 2,76g K2CO3 và 3,18g Na2CO3 .B.2,18g K2CO3 và 3,76g Na2CO3. C.3,18g K2CO3 và 2,76g Na2CO3. D.3,08g K2CO3 và 2,86g Na2CO3. Câu 2. Có a gam hỗn hợp bột X gồm CuO, Al2O3. Người ta thực hiện các thí nghiệm sauThí nghiệm 1: Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thì thu được 4,02 gam chất rắn khan.Thí nghiệm 2: Cho X phản ứng vừa đủ với bột cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được 0,112 lít khí ở (đktc).Giá trị a đã dùng là: A. 2,18 gam. B. 1,82 gam. C. 8,12 gam. D. 12, 8 g Câu 3. Nung một lượng xác định muối Cu(NO3)2. Sau một thời gian dừng lại để nguội rồi đem cân thấy khối lượng giảm 54 gam. Khối lượng Cu(NO3)2 đã bị phân hủy là A. 69 gam. B. 94 gam. C. 141 gam. D. 87 gam Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi lấy dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 150,0 ml dung dịch NaOH 2,0M. Sau phản ứng, trong dung dịch thu được có các muối A. NaH2PO4 và Na2HPO4. B. Na3PO4. C. Na2HPO4 và Na3PO4. D. NaH2PO4 và Na3PO4 Câu 5. Dung dich HNO3 loãng tác dụng với hỗn hợp Zn và ZnO tạo ra dung dịch có chứa 8,0 gam NH4NO3 và 113,4 gam Zn(NO3)2. Khối lượng của ZnO trong hỗn hợp là A. 8,1 gam. B. 26 gam. C. 16,2 gam. D. 13 gam. Câu 6. Khi hòa tan hoàn toàn 60,0 gam hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 3,0 lít dung dịch HNO3 1,00M lấy dư, thấy thoát ra 13,44 lít khí NO ( ở đktc). Nồng độ mol/l của muối trong dung dịch thu được ( giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) là A. 0,45M. B. 0,31M. C. 0,62M. D. 1,07M. Câu 7 Hoà tan hoàn toàn 28,02 gam hh gồm Fe3 O4, Al2 O3, CuO trong 620 ml dd H2SO4 1M vừa đủ. Sau phản ứng hh muối khan thu được khi cô cạn dd có khối lượng là: A. 78 g B. 90,2 g C. 88,78 g D.77,62 g. Câu 8. Hòa tan vừa đủ một lượng hỗn hợp gồm kim loại M và oxit MO ( M có hoá trị không đổi và M không phải là oxit lưỡng tính) trong 750 ml dung dịch HNO3 0,2M thu được dung dịch A không có axit dư, và khí NO. Cho A tác dụng vừa đủ với 240ml dung dịch NaOH 0,5 M thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 2,4 gam chất rắn. Khối lượng của kim loại M trong hỗn hợp là :A. 1,08gam B. 12,8 gam C. 1,3 gam D. 5,6 gam. Câu 9. Hỗn hợp A gồm Al2O3, CuO, Fe2O3. Khử hoàn toàn A bằng H2 dư thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Nếu hòa tan A trong dung dịch NaOH loãng dư thấy khối lượng của chất rắn giảm 5,1 gam. Thể tích của dung dịch HNO3 1M cần dùng để hòa tan hết A là: A. 0,35 lít B. 0,4 lít C. 0,55 lít D. 0,7 lít Câu 10. Để hoà tan hết 1,12 gam hợp kim Cu-Ag tiêu tốn 19,6 gam dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2. Cho SO2 tác dụng với nước Brôm dư, dung dịch thu được lại cho tác dụng với Ba(NO3)2 dư thu được 1,864 gam kết tủa. Khối lượng của Cu có trong hỗn hợp ban đầu là: A. 0,345 gam. B. 0,256 gam. C. 0,525 gam. D. 0,864g Câu 11. Cho các chất: dung dịch NaHCO3, dung dịch Na2CO3, dung dịch Ca(OH)2, dung dịch NaOH, dung dịch HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là: A. 7. B. 6. Câu 40. Có hỗn hợp X gồm Ba và Al. trong đó Al chiếm 33% về khối lượng.Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2O dư, thu được khí H2, chất không tan Y và dung dịch Z.Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với d.dịch NaOH dư thu được 0,95 mol H2. Khối lượng chất không tan Y là: A. 2,7 gam B. 4,05 gam C. 5,4 gam D. 6,75 gam. Câu 12. Thổi rất chậm 2,24 lít (đktc) một hỗn hợp khí gồm CO, H2 qua một ống sứ đựng hh (Al2O3, CuO, Fe2O3, Fe3O4) có khối lượng 24 g dư đang đựơc đun nóng. Sau khi pư kết thúc khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là: A. 22,4 gam. B. 11,2 gam. C. 20,8 gam. D. 16,8 gam. C. 5. D. 8. Câu 13. Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2 SO4 , Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. C. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. D. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. Câu 14. Có 34,8 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu. Chia hỗn hợp làm 2 phần bằngnhau. Một phần cho vào dung dịch HNO3 đặc, nguội thì có 4,48 lít (đkc) một chất khí bay ra. Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 8,96 lít (đkc) một chất 10:38 AM 1 stv
  2. khí bay ra. Khối lượng Al có trong hỗn hợp là: A. 5,4 gam. B. 11,2 gam. C. 10,8 gam. D. 12,8 g Câu 15. Khi hòa tan 30,0 gam hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong dung dịch HNO3 1,00M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO ( ở đktc). Khối lượng của đồng (II) oxit trong hỗn hợp ban đầu là : A.1,20 gam. B.2,52 gam. C.4,25 gam. D.1,88 g Câu 16. Cho 1,35 gam Al phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít (đkc) hỗn hợp 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi so với hidro bằng a . Giá trị của a là.A. 20 B. 21 C. 22 D. 19 Câu 17. Cho 1 mol Fe tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được khí X. Nhiệt phân 1 mol KNO3 thu được khí Y. Cho 1 mol HCl đặc tác dụng với KMnO4 dư thu được khí Z. Số mol tương ứng của X, Y, Z là: A. (SO2 : 1,5 mol; NO2: 1 mol; O2 : 0,2 mol). B. ( H2 : 1 mol; NO2: 1 mol; O2: 0,35 mol). C. ( H2: 1 mol; O2: 0,5 mol: Cl2 : 0,35 mol) D. ( H2: 1 mol; 0,5 mol; Cl2: 0,3125 mol). Câu 18. Hỗn hợp A gồm Mg và Fe. Cho 0,1125 mol hỗn hợp A vào dung dịch CuSO4. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc, thu được 6,9 gam chất rắn B và dung dịch C chứa hai muối. Thêm NaOH dư vào dung dịch C. Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,5 gam chất rắn D.Khối lượng của hỗn hợp A là : A. 4,8 gam B. 5,1 gam C. 4,5 gam D. số khác. Câu 19. Cho 0,4 mol hỗn hợp X gồm Fe, Zn và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng có dư thu được 10.08 lít khí H2 (đktc). Mặc khác cho 0,1 mol X tác dụng với khí Cl2 cần dùng đúng 3,08 lít khí Cl2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp là:A. 11,91% B. 19,85% C. 15,88% D. 13,24% Câu 20. Nhiệt phân hòan toàn 1 mol Mg(NO3)2, hh khí thu được cho hấp thụ vào nước ( lấy dư). Giả sử phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Số mol khí không bị hấp thụ bởi H2O là:A. 1 mol B. 0,5 mol C. 1,5 mol D. 0,0 mol. Câu 21. Tính tổng khối lượng Natri nitrat chứa 10% tạp chất trơ và H2SO4 98% để dùng để điều chế 300 gam dung dịch axit HNO3 6,3%. Giả sử hiệu suất của quá trình là 90%.A. 82,54gam B. 64,81 gam C. 61,81 g D.kq khác. Câu 22. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 4 lít dd Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa CaCO3 và dd A. Đun nóng dd A thu thêm 3 gam kết tủa. Giá trị của V là:A. 2,24 lít B. 2,464 lít C. 2,688 lít D. 3,36 lít. Câu 23. Cho phản ứng: a Cu + b HNO3 ------c Cu(NO3)2 + d NO + e H2O.Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a+b) bằng A. 11. B. 4. C. 6. D. 3. Câu 24. Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí có thể tích 6,72 lít (đktc). Thành phần % của khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp X là A. 68,9%. B. 45,5%. C. 55,5%. D. 31,1 %. Câu 25. Đun nóng 66,2 gam Pb(NO3)2 sau phản ứng thu được 55,4 gam chất rắn. Hiệu suất của phản ứng là A. 30%. B. 50%. C. 80%. D. 70%. Câu 26 Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là A. 5,3 gam. B. 21,2 gam. C. 15,9 gam. D.10,6 g Câu 27 Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là (Cho Al = 27) A. 2,7 gam. B. 16,2 gam. C. 5,4 gam. D. 10,4 g Câu 28: Cho m gam hh X gồm ba kl Mg, Cu và Al ở dạng bột td hoàn toàn vớioxi thu được hh Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam.Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là 75ml .Tínhm?A.2,13B.4,16C.6,39D.2,52 Câu 29 Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng làA. 0,03 mol và 0,08 mol. B. 0,015 mol và 0,08 mol.C. 0,015 mol và 0,04 mol. D. 0,03 mol và 0,04 mol. Câu 30: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là A. Na. B. K. C. Rb. D. Li. Câu 31: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất: A. K3PO4, K2HPO4. B. K2HPO4, KH2PO4. C. K3PO4, KOH. D. H3PO4, KH2PO4 Câu 32: Khi cho 0,56 lít (đkc) khí HCl hấp thu vào 50ml dung dịch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Nồng độ % HNO3 thu được là: A. 6,3% B. 1,575% C. 3% D. 3,5875% Câu 33: Cho 3g hh gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu được 1,008 lít H2 (đkc). Cô cạn dd thu được mg rắn. Vậy m có thể bằng: A. 7,32g B. 5,016g C. 2,98g D.Kq khác Câu 34: 30g hh Cu, Fe tác dụng đủ với 14lít khí Cl2 (đkc). Vậy %Cu theo kl: A.45% B.60% C.53,33% D.35,5% Câu 35: Cho 2,8g bột Fe và 2,7g bột Al vào dung dịch có 0,175mol Ag2SO4. Khi phản ứng xong thu được x gam hỗn hợp 2 kim loại. Vậy x là: 10:38 AM 2 stv
  3. A. 39,2g B. 5,6g C. 32,4g D. Kết quả khác Câu 36: Dẫno hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội, dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100 C. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu? A. 5/6 B. 5/3 C. 8/3 D. 10/3 Câu 37. Cho 1,6 gam bột Fe2O3 tác dụng với axit HCl (dư). Khối lượng muối trong dung dịch sau phản ứng là (Cho O = 16, Cl = 35,5, Fe = 56) A. 4,24 gam. B. 2,12 gam. C. 3,25 gam. D. 1,62 gam. t0 Câu 38 Cho phương trình phản ứng: Fe2O3 + 3CO  2X + 3CO2.Chất X trong phương trình phản ứng trên là  A. Fe. B. Fe3O4. C. FeO. D. Fe3C. Câu 39. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3(dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là(cho O = 16, Fe = 56) A. 2,52. B. 2,32. C. 2,62. D. 2,22. Câu 40 Kim loại đồng tác dụng được với dung dịch A. Al(NO3)3. B. NaNO3. C. AgNO3. D. Mg(NO3)2. Câu 41. Trong số các kim loại Na, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe. B. Na. C. Mg. D. Al. Câu 42. Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 5,8 gam. B. 6,3 gam. C. 4,2 gam. D. 6,5 gam. Câu 43: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3. Thể tích hỗn hợp A ở (đktc) là :A. 1,368 lit. B. 2,737 lít. C. 2,224 lít. D. 3,3737 lít. Câu44: Cho 11,2 gam Fe tác dụng với oxi tạo thành m gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO và Fe. Hoà tan hết hỗn hợp A vào dung dịch axit HNO3 ta thu được dung dịch chứa một muối Fe(NO3)3 và thấy thoát ra 896 ml(đkc) một chất khí duy nhất là NO. Tính m? A. 30,08 gam. B. 17,52 gam. C. 15,04 gam. D. 22,06 gam. Câu45: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a làA. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06. 24,1 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là A. 4,48. B. 7,84. C. 10,08. D. 3,36. Câu 46: Hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 có số mol bằng nhau. Cho 232 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra dung dịch B. Cho NaOH dư vào dung dịch B thu được kết tủa. Lấy kếttủa nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng làA. 240gam.B. 230gam.C.24gam.D. 23gam. Câu 47: Nung hỗn hợp bột gồm 16,0 gam Fe2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 24,1 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là A. 4,48. B. 7,84. C. 10,08. D. 3,36. Câu 48. Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A. 3,36 lít. B. 2,24 lít. C. 7,84 lít. D. 6,72 lít. Câu 49. Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch Ba(OH)2 0,25M, lượng kết tủathu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là A. 2,4. B. 1,8. C. 1,2. D. 2. Câu 50. Thực hiện hai thí nghiệm:1) Cho 7,68 gam Cu phản ứng với 160 ml dd HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.2) Cho 7,68 gam Cu phản ứng với 160 ml dd chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các Vđo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là A. V2 = 1,5V1. B. V2 = 2,5V1. C. V2 = 2V1. D. V2 = V1. Câu 51. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (cho Fe = 56) A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư. C.0,12mol FeSO4. D. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4 Câu 52: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X(tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hh ban đầu là A. 8,60 g. B. 11,28 g. C. 9,40 g. D. 20,50 g 10:38 AM 3 stv
  4. Câu 53: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khửduy nhất). Quan hệ giữa x và y là A. x = 2y. B. x = y. C. y = 2x. D. x = 4y. Câu 54. Cho 0,1 mol SO2 hấp thụ hết vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được? A. 12,6 gam. B. 11,5 gam. C. 9,64 gam. D. 10,4 gam. Câu 55. Cho 6,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thì thu được 2,24 lít khí hiđrô (ĐKC). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối sunfat khan? A.12gam.B.36gam. C.48 g.D.24 gam. Câu 56. Hoà tan hết 9,6 gam một kim loại R có hoá trị n bằng H2SO4 đặc, đun nóng, thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc). Biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất. R là kim loại nào trong số các kim loại sau : A. Al. B. Ag. C. Cu. D. Fe. Câu 57. Hoà tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp kim loại Al, Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thấy thoát ra V lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung sau phản ứng thu được 50,3 muối sunfat khan. Giá trị của V là: A. 6,72 lít. B. 8,96 lít. C. 5,6 lít. D. 3,36 lít. Câu 58. Cho a gam bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A chỉ chứa một muối duy nhất và 0,1792 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, N2 có tỉ khối hơi so H2 là 14,25. Tính a? A. 0,459g. B. 5,94g. C. 0,954g. D. 0,594g. Câu 59. Cho m gam hỗn hợp A gồm: FeO, Fe3O4 và CuO có số mol bằng nhau, tác dụng vừa đủ với 2,00 lít dung dịch HNO3 nồng độ CM, thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Tính m? A. 67,50g. B. 5,76g. C. 6,75g. D. 57,60g. Câu 60 Một dung dịch A có chứa NaOH và 0,3mol NaAlO2. Cho 1 mol HCl vào A thu được 15,6g kết tủa. Tính khối lượng NaOH trong dung dịch A.a) 32g b) 16g c) 32g hoặc 16g d) kq khác Câu 61. Trộn 5,4 gam Al với 4,8 gam Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là: A. 10,2g. B. 0,224g. C. 4,08g. D. 2,24g. Câu 62: Hòa tan 2,49 gam hh 3 kim loại ( Mg, Fe, Zn) bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 1M, thu được1,344 lít H2 (đkc) Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là: A. 1,2 lít B. 0,24 lít C. 0,06 lít D. 0,12 lít Câu 63: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2(đktc). Thể tích H2 là: A. 6,72 lít B. 11,2 lít C. 5,6 lítD.4,48 lít Câu 64: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dd HCl 1M, được 6,72 lít (đkc) khí hiđro Hai kim loại đó là: A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Ca D. A, B đúng Câu 65: Cho 20g bột Fe vào dung dịch HNO3 và khuấy đến khi phản ứng xong thu được V lít khí NO và còn 3,2g kim loại. Giá trị V là: A. 2,24lít B. 4,48lít C. 5,6lít D. 6,72lít Câu 66: Cho hh bột KL: a mol Mg, b mol Al, pứ với dd hh chứa c mol Cu(NO3)2 , d mol AgNO3 Sau pứ thu được rắn chứa 2kim loại. Biểu thức liên hệ a,b,c,d: A. 2a +3b = 2c +d B. 2a + 3b  2c-d C. 2a +3b  2c –d D. 2a + 3b  2c + d Câu 67: Để 28 gam bột sắt ngoài không khí một thời gian thấy khối lượng tăng lên thành 34,4gam. Thành phần % khối lượng sắt đã bị oxi hóa là: A. 99,9% B. 60% C. 81,4% D. 48,8% Câu 68: Cho 10,6g hh K2CO3 và Na2CO3 vào 12g dd H2SO4 98%. Khối lượng dung dich có giá trị: A. 22,6g B. 19,96g C. 18,64g D.17,32 g D.Zn Câu 69 Xét phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe2 (SO4)3 + H2SO4 + NO + H2O. Tỉ lệ số mol FeS2 và H2O trong phản ứng này bằng :A. 2 : 5 B. 1 : 2 C. 1 : 5 D. 1 : 4 Câu 70Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch X thu được kết tủa. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần thể tích dung dịch HCl 0,5M là A. 110ml. B. 90ml. C. 70ml. D. 80ml. Câu 71: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại M trong dd HCl thu được 1,12 lít hiđro ở đktc. Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be 10:38 AM 4 stv
  5. Câu 72: Trộn 100 ml dung dịch HCl với 150 ml dung dịch KOH thu dung dịch chỉ có H2O, KCl. Trộn 150 ml dung dịch HCl với 150 ml dung dịch KOH thu dung dịch có: A. H2O, KCl B. H2O, KCl, KOH C. H2O, KCl, HCl D. H2O, KCl, HCl,KOH Câu 73: Hòa tan 1,95 (g) một kim loại M hóa trị n trong H2SO4 đặc dư. Pứ hoàn toàn, thu được 4,032 lít SO2 (đkc) và 1,28 (g)rắn. Vậy M là:A.Fe B.Mg C.Al Câu 74. Đốt cháy hoàn toàn 8,8gam FeS và 12 gam FeS2 thu được khí. Cho khí này sục vào Vml dd NaOH 25%(d=1,28g/ml) được muối trung hòa. Giá trị tối thiểu của V là A. 50ml. B. 75ml. C. 100ml. D. 120ml. Câu 75. Hòa tan một hỗn hợp bột kim loại có chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịchAgNO3 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được bằng : A.21,6 gam B.43,2 gam C.54,0 gam D. 64,8 gam Câu 76. Đun nóng 0,3 mol bột Fe với 0,2 mol bột S đến phản hoàn toàn được hỗn hợp A. Hòa tan hết A bằng dung dịch HCl dư thu được khí D. Tỉ khối hơi của D so với không khí bằng : A. 0,8046 B. 0,7586 C. 0,4368 D. 1,1724 Câu 77. Hòa tan m gam Fe và FeO bằng HCl vừa đủ thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc) và thu được dung dịch D. Cho D tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12 gam. Trị số của m là:A. 4,6 gam B. 5,0 gam C. 9,2 gam D. 10,0 gam Câu 78 Cho CO đi qua m gam Fe2O3 đun nóng, được 39,2g bốn chất rắn là sắt kim loại và ba oxit, đồng thời có hỗn hợp khí thoát ra. Cho khí này hấp thụ vào nước vôi trong có dư, thì thu được 55 gam kết tủa. Trị số của m là:A. 46 gam B. 40 gam C. 64 gam D. Tất cả đều sai. Câu 79. Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hoá và môi trường trong phản ứng FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O là A. 1 : 3 B. 1 : 9 C. 1 : 10 D. 1 : 2 Câu 80. Hòa tan hoàn toàn 20 gam A gồm Mg, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thấy thoát ra V lít H2 (đktc) và thu được dung dịch B. Thêm NaOH đến dư vào B. Kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đem nung trong kokhí đến khối lượng không đổi được 28 gam chất rắn. V là:A. 5,6 lít B. 11,2 lít C. 22,4 lít D. 33,6 lít Câu 81. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 672 ml (đktc) khí N2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X và đun sôi thì thu được 672 ml (đktc) khí NH3. Giá trị m bằng : A. 0,27 gam B. 0,81 gam C. 3,51 gam D. 4,86 gam Câu 82 Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc , nóng thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là: A. 35,7g. B. 46,4g. C. 15,8g. D. 77,7g. Câu 83. Thổi CO dư qua ống đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nóng được 215 gam chất rắn. Dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa. m ban đầu là: A . 217,4 gam B. 249 gam C. 219,8 gam D. 230 gam Câu 84. Cho 22 gam hỗn hợp 3 aminoaxit tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thu được 54,85 gam muối. Thể tích dung dịch HCl (lít) phải dùng là: A. 0,25 B. 0,5 C. 0,7 D. 0,75 Câu 85. Hoà tan 10,00 gam hỗn hợp 2 muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. m có giá trị bằng: A. 1,033 gam B. 10,33 gam C. 65 gam D. Không xác định Câu 86. Hỗn hợp A có khối lượng 17,86 gam gồm CuO, Al2O3 và FeO. Cho H2 dư qua A nung nóng, sau khi phản ứng xong được 3,6 gam H2O.Hòa tan A bằng HCl dư, được dung dịch B. Cô cạn B được 33,81 gam muối khan. Khối lượng của Al2O3 trong A là:A. 3,46 gam B . 3,06 gam C. 1,86 gam D. 1,53 gam Câu 87: Cho x mol khí Cl2 vào bình chứa KOH loãng nguội và y mol khí Cl2 vào bình chứa KOH đ,nóng, sau pư số mol KCl thu được ở 2 TN bằng nhau. Ta có tỉ lệ A. x : y = 5 : 3 B. x : y = 3 : 5 C. x : y = 3 : 1 D. x : y = 1 : 3 Câu 88:Hoà tan hết 18,2 g hh Zn và Cr trong HNO3 loãng thu được dd A chỉ chứa 2 muối và 0,15 mol hh hai khí ko màu có klg 5,20 g trong đó có 1 khí hoá nâu ngoài kk. Số mol HNO3 đã phản ứng làA. 0,9 molB. 0,7 molC. 0,2 molD. 0,5 mol Câu 89:Cho 22,4 g một kl M t/d với H2SO4 đặc ,dư.Dẫn toàn bộ lượng khí S02 (sp khử duy nhất )vào 800 ml dd NaOH 1M ;cô cạn dd sau pư thu được 48,1 g chất rắn. Kl M là A. Cu B. Mg C. Fe D. Zn Câu 90: Trộn 3,24 g bột Al với bột Fe2O3 và CuO, MgO rồi đốt nóng để tiến hành pứ nhiệt nhôm,thu được hhX. Hòa tan hoàn toàn X trong HNO3,được V lit NO (đkc). Giá trị V là: A.1,68 B.2,128 C.2,688 D.3,36 10:38 AM 5 stv
  6. Câu 91: Hòa tan hoàn toàn 3,22 g hh X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng, thu được lít V hiđro ( đktc) và dd chứa 8,98 g muối. Giá trị của m là: A.1,344 B.1,68 C.2,24 D.2,128 A.7,56 g B.4,32 g C. 6,48 g D. 7,84 g Câu 92: Hh X gồm 6,5 g Zn và 4,8 g Mg cho vào 200 ml dd Y gồm Cu(NO3)2 0,5Mvà AgNO3 0,3M thu được m g chất rắn A . Tính m ? A. 21,06 B. 20,16 C. 16,2 D. 26,1 Câu 93: Cho 31,2 g hhA gồm Al, Al2O3 tác dụng vừ đủ với V ml dd NaOH 2M lượng khí thu được khử vừa hết 34,8 g Fe3O4. Giá trị V là: A. 200 B. 300 C.400 D. 600 Câu 94: Cho 3,48 gam oxit sắt từ pứ với dd H2SO4 loãng rất dư, thu được dd A. Thể tích dd kaliđicrommat 0,25M cần pứ hết lượng muối sắt có trong ddA là: A.10 ml B.30 ml C.40ml D.45 ml Câu 95 : Cho 0,04 mol bột sắt vào dd chứa 0,07 mol AgNO3. Khi pứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được bằng bao nhiêu gam? Câu 96: Đốt m gam Fe trong khí oxi thu được 7,36 gam X gồm Fe ;Fe2O3;FeO; Fe3O4 .Để hòa tan hoàn toàn hh X cần dùng 120 ml dd H2SO4 1M tạo thành 0,224 lít khí H2 .(đkc)Tính m: A.5,6g B.10,08g C.7,6g D.6,7g C 97: Hßa tan hoan toan m g hh X gåm Al, Fe, Zn b»ng dd HCl dư. Dd thu ®ưîc sau ph¶n øng t¨ng lªn so víi ban ®Çu ( m - 2) g.Khèi lưîng (g) muèi clorua t¹o thành trong dd là A.m+71. B. m + 35,5. C. m+ 73. D. m + 36,5. Câu 98: Nung 22,2 g hh A gồm 2 muốI cacbonat kim loại kế tiếp trong phân nhóm IIA, thu được rắn B. Dẫn khí thoát ra vào bình Ca(OH)2 dư thấy có 10 gam kết tủa. Cho rắn B pứhết với ddHCl ; thấy có V lít khí (đkc) thoát ra; Cô cạn dd thu được 25,5 gam rắn. Giá trị V là: A. 2,24 B.4,48 C. 6,72 D.8,96 Câu99: K2Cr2O2 +C6H12O6+H2SO4Cr2 (SO4)3 +CO2+K2SO4+H2O.Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 4,2,8,2,3,11 C. 2,1,8,2,3,2,11 B. 4,1,16,4,6,4,22 D. 8,2,8,2,4,4,22 C. 3,00 D. 3,08 Cau 100:Hoa tan hết 13,92 g Fe3O4 bang dd HNO3 thu ®ưîc 448 ml khÝ NxOy (®kc).NxOy là A.NO.B.N2O. C.N2O5.D.NO2. Câu 101: Cho 4 g hh A có Mg, Al, Zn, Fe vào dd HCl dư, thu được 2,24 lit H2 (đkc). Cho 4g hh A td với Cl2 dư thu 11,526 g muối. Vậy % Fe trong hh là: A. 16,8% B. 14% C. 19,2 % D. 22,4% Câu 102: Cho 0,1 mol FeCl3 vào dd Na2CO3 dư. Sau khí kết thúc pứ thấy khối lượng dd sẽ: A. Giảm 6,6 gam B. Tăng 10,7 C. Giảm 1,05 gam D. Tăng 16,25gam Câu 103: Cho 5,04 gam hhA gồm Fe, Cu (Cu chiếm 30% theo khối lượng) phản úng với 100ml dd HNO3 C (mo/l). Sau phản ứng thu được 0,56 lit (đkc) hhG gồm NO, NO2 và còn 3,78 gam rắn không tan trong nước. Giá trị C là: A. 0,35 B.0,7 C.0.5 D.0,45 Caâu 104: Trộn 200g ddFe(NO3)2 18% với 100 g dd AgNO3 17% . Sau trộn thu được V ml dung dịch (d=1,1568 g/ml). Giá trị V là: A. 250 ml B.200 C. 259,37 D.300 Câu 105: Cho 4,88 gam hhA: Fe3O4 và Fe pứ với ddH2SO4 loãng ,dư, thu được ddB và 0,56 lit H2(đkc).The tích dd KMnO4 0,25 M tối thiểu cần để pu het ddB là: A. 20 ml B. 32 ml C. 40 ml D. 75 ml cô cạn thu được m g rắn Y. Giá trị m là: A. 3,61 B. 2,61 C. 3,88 D. 3,34 Câu 106:Cho 9,2 g Na vào dd K2CO3 dư. Sau pứ thu được V lit khí (đkc).Giá trị V là: A.4,48 B.3,36 C.2,24 D.1,68 Câu 107. Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2(đktc) vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05M thu ktủa X và dd Y . Khi dó klg của dd Y so với klg dd Ca(OH)2sẽ ?A. Tăng 3,04 gam B. Tăng 7,04 gam C. giảm 4 gam D. giảm 3,04 gam Câu 108. Đốt cháy hoàn toàn 8,8g FeS và 12 g FeS2 thu được khí. Cho khí này sục vào Vml dd NaOH 25%(d=1,28g/ml) được muối trung hòa. Giá trị tối thiểu của V là A. 50. B. 75. C. 100. D. 120. Câu 109. Để hòa tan 9,18 gam Al cần dùng dd axit A thu được một khí X và dd muối Y . Để td hoàn toàn dd muối Y để tạo thành dd muối mới trong suốt thì cần 290 g dd NaOH 20% . Xác định axít A A. HNO3 B. HCl C. H2SO4 D. H3PO4 Câu 110: Hấp thụ hoàn toàn 13,44 lít CO2 ( đktc) bằng 500 ml dd NaOH aM thu được dd X. Cho từ từ 200 ml dd HCl 1M vào X ,có 1,12 lít khí ( đktc) thoát ra.Giá trị của a là: A. 1,5B. 1,2.C. 2,0. D. 1,0 Câu 111:Thể tich tèi thiÓuhỗn hợp gồm O3 và O2 ( đktc) có tỉ khối so với hiđro là 20, cÇn để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C2H2 là: A. 5,6 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 2,24 lít Câu 112: Hòa tan hết m gam hh X gồm FeS2 và FeS trong dd HNO3 đặc nóng thu được 13,44 lít khí NO2 duy nhất (đktc) và dd Y chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị m là:A. 6,6 B. 5,2 C. 5,8 D. 10,4 10:38 AM 6 stv
  7. Câu 113: Chia 10 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một trong O2 dư thu được 8,2 gam hỗn hợp oxit. Phần hai hòa tan trong HNO3 đặc, nóng (dư) thu được V (lit) NO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là: A. 2,24 lít. B. 8,96 lít. C. 4,48 lít. D. 3,08 lít. Câu 114:Có pứ Cu+aX+KHSO4CuSO4+K2SO4+Na2SO4+NO+H2O,khi cân bằng thì hệ số a là: A.2 B.4 C.6 D.8 Câu 115:Cho 2,28 g X có CTPT C3H8O5N2 (là muối của -amino axit và HNO3) pứ với 200ml dd NaOH 0,2M Sau pứ Câu 116. Dẫn V lít (đkc) hh X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 / NH3 thu được 12 g kết tủa. Khí đi ra khỏi dd phản ứng vừa đủ với 16 g brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gnước. Giá trị của V bằng A. 11,2. B. 13,44. C. 5,60. D. 8,96. Câu 117. Cho 0,54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X.Cho từ từ dd HCl 0,5M vào dung dịch X thu được kết tủa. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất cần thể tích dd HCl 0,5M là A. 110ml. B. 90ml. C. 70ml. D. 80ml. Câu 118. Dung dịch Y chứa Ca 0,1 mol , Mg 0,3 mol, Cl 0,4 mol , HCO3- y mol. Khi cô cạn dung dịch Yta thu 2+ 2+ - được muối khan có khối lượng là A. 37,4g. B. 49,8g. C. 25,4g. D. 30,5g. Câu 119.Cho 20 gam hh kl M và Al vào dd H2SO4 và HCl ( sô mol HCl gấp 3 lần số mol H2SO4 ) thì thu được 11,2 lít H2 (dktc) và vẫn còn dư 3,4 gam kl. Lọc lấy phần dd rồi đem cô cạn thu được m gam muối khan. Tính m ? A. 57,1 gam B. 75,1 gam C. 51,7 gam D. 71,5 gam Câu 120: Hòa tan hết m gam hh X gồm FeS2 và FeS trong dd HNO3 đặc nóng thu được 13,44 lít khí NO2 duy nhất (đktc) và dd Y chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị m là:A. 6,6 B. 5,2 C. 5,8 D. 10,4 10:38 AM 7 stv
891781