Download Chương2 :Các chương trình phục vụ cho RTC 1. SEND_START (Gửi điều kiện START) 2.

Your link is almost ready.

10
Seconds