Emerging commodity exchanges in globalized economy

  • 1 month ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Abstract this research paper focuses on future trading of gold performance in MCX and discusses the evolution and performances of commodity market.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.17 M, số trang : 7 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ