Tài liệu miễn phí Quản trị kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị kinh doanh

Ứng dụng mô hình Hedonic cho định giá nhà ở thương mại xây dựng mới – nghiên cứu tình huống nhà chung cư tại thành phố Hà Nội

Hiệu quả đầu tư của một dự án bất động sản nói chung và nhà ở nói riêng phụ thuộc rất nhiều ở khâu định giá; Trong khi đó phần lớn việc định giá nhà ở thương mại xây dựng mới tại các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà ở trong thời gian vừa qua vẫn còn mang nặng tính chủ quan áp đặt, nhiều khi còn mang tính biểu quyết, cách thức tổ chức chủ yếu dựa trên kinh nghiệm…

4/4/2023 12:31:02 AM +00:00

Lực tài trợ nội tại - giải pháp cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn khung hoảng kinh tế

Bài viết tập trung phân tích tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008 đến chính sách tín dụng của hệ thống ngân hàng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, giới thiệu giải pháp về lực tài trợ nội tại và cách thức tối ưu hóa tỷ lệ tăng trưởng từ lực tài trợ nội tại SFGR nhằm giúp doanh nghiệp có thể chủ động hơn về vốn trong quá trình tăng trưởng và phát triển.

4/4/2023 12:30:53 AM +00:00