Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 1 (Phân tích hiện trạng nông thôn)

Học phần Thực tập nghề nghiệp 1 (Phân tích hiện trạng nông thôn) giúp sinh viên nắm được: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của môn học; các kiến thức cơ bản về cộng đồng: điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và sản xuất của địa phương; những thuận lợi, khó khăn của cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:29:27 PM +00:00