Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 2

Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hướng dẫn sử dụng thuốc, các kỹ thuật thú y, dê đẻ và đỡ đẻ cho dê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

8/29/2020 2:33:19 AM +00:00

Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 1

Sổ tay khám - chữa bệnh cho dê: Phần 1 giới thiệu cách chẩn đoán bệnh, những bệnh có thể xảy ra, phương pháp phòng trị bệnh, bệnh rối loạn axit, bệnh nhiệt thán, bệnh cầu trùng, bệnh sán dây. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đạt được năng suất cao trong chăn nuôi dê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

8/29/2020 2:33:12 AM +00:00