Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hòa bình xuất phát từ mặt trái của internet

Bài viết đề cập đến vấn đề lợi dụng internet nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” (DBHB) của các thế lực thù địch, vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp.

5/19/2020 8:05:50 PM +00:00