Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Thực hiện quyền con người những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

Bài viết khẳng định nhân quyền (quyền con người) là nhiệm vụ chính trị tất yếu của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời phân tích một số khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Qua đó kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt vấn đề đảm bảo và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam.

5/19/2020 8:06:09 PM +00:00

Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cải cách hành chính trong kiến tạo, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp

Nhận thức rõ vai trò của KH&CN là hỗ trợ, phục vụ trực tiếp các ngành kinh tế - xã hội phát triển, ngành KH&CN Gia Lai tiếp tục bám sát các mục tiêu, quan điểm phát triển KH&CN theo Nghị quyết 20/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI, một số nhiệm vụ KH&CN trọng tâm thực hiện giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai,...

5/19/2020 8:05:14 PM +00:00