Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu tại Tp Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kê khai quyết toán thuế ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3/29/2020 9:39:29 PM +00:00