Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Công cụ đánh giá kĩ năng tổ chức dạy học STEM cho sinh viên sư phạm Hóa học thông qua dạy học vi mô

Bài viết trình bày cơ sở lí luận về các kĩ năng tổ chức dạy học STEM và dạy học vi mô; nguyên tắc, quy trình xây dựng và phiếu đánh giá theo tiêu chí về kĩ năng tổ chức dạy học STEM; Chuẩn hóa hệ thống tiêu chí về kĩ năng tổ chức dạy học STEM thông qua độ tin cậy trong từng kĩ năng thành phần và độ giá trị bằng phần mềm SPSS.

4/3/2023 10:10:22 AM +00:00

Dạy học hàm số logistic ở Mĩ

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu việc dạy học hàm số logistic ở bậc trung học ở Mĩ. Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên thuyết nhân học của Chevallard (1985). Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:44:58 AM +00:00