Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Dạy học hàm số logistic ở Mĩ

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu việc dạy học hàm số logistic ở bậc trung học ở Mĩ. Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên thuyết nhân học của Chevallard (1985). Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:44:58 AM +00:00