Tài liệu miễn phí CNXH - KH

Download Tài liệu học tập miễn phí CNXH - KH

Phần 3: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phần 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho các bạn 215 câu hỏi bài tập trắc nghiệm về chủ nghĩa xã hội khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

8/30/2018 4:58:45 AM +00:00

Bài thuyết trình: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Đặc điểm và những quan điểm nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới, những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là những nội dung chính trong bài thuyết trình Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, phương hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là những nội dung chính trong bài giảng bài 8 Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng ta

Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung rất cơ bản trong học thuyết hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác- Lênin. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, lý luận đó được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin phát triển cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mác- Ph. Ăng ghen trong điều kiện lịch sử của mình cũng đã vạch ra những nét rất cơ bản lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tham khảo tài liệu Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng ta để hiểu hơn về vấn đề này.

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Liên hiệp quốc và vai trò của nó trong đời sống quốc tế

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Liên hiệp quốc và vai trò của nó trong đời sống quốc tế dưới đây để nắm bắt được những thông tin liên quan và vai trò của Liện hợp quốc như: Vai trò về kiểm soát và giải giáp vũ khí, về giữ gìn hòa bình, về vấn đề nhân quyền, về hỗ trợ nhân đạo và phát triển quốc tế,....

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Tri thức?

Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo tài liệu Tri thức? sau đây.

8/30/2018 4:47:15 AM +00:00