Tài liệu miễn phí Tiếng Anh phổ thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiếng Anh phổ thông

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 2

Sơ đồ metapopulation một. Các khu vực bị cô lập trong trắng là những bị chiếm đóng bởi các cá nhân của các loài trong câu hỏi. Metapopulation được kết nối với mức độ khác nhau bằng cách di chuyển (mũi tên).

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 3

Bảo tồn và quản lý tài nguyên ngày càng liên ngành và liên ngành trong tự nhiên. Xây dựng năng lực để đóng góp và nhận được từ cơ thể phát triển nhanh chóng của dữ liệu là một sản phẩm có giá trị.

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 4

Kỹ thuật đo ảnh và Viễn thám 56: 175-80. Evans, D. L., Schoelerman L. và T. Melvin. 1992a. Tích hợp các thông tin trên thảm thực vật có nguồn gốc từ dữ liệu vệ tinh Mapper chuyên đề thành một hệ thống thông tin địa lý quốc gia rừng.

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 5

Dữ liệu nào bạn mong đợi để được bao gồm (ví dụ, đất, địa hình)? những gì quy mô? 2. Những dữ liệu bạn cung cấp? định dạng ban đầu của dữ liệu là gì? 3. Bạn có bất kỳ kinh nghiệm GIS trước? 4. Sản phẩm / phân tích làm bạn mong đợi?

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 6

Trọng lượng tương đối của PR (i, j) cũng bình thường là 1, với kết quả k, trên trung bình (trọng của khu vực được bao phủ bởi mối đe dọa mỗi), PR (i, j) là 1. kkk Do đó, nhân PR (i, j) bởi PA sẽ tạo ra mối đe dọa A (i, j) cho mỗi tế bào, điều đó k sẽ trung bình trên toàn bộ diện tích một giá trị bằng PA. Các phương pháp bình thường hóa được mô tả dưới đây.

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 7

Một lợi ích spin-off của dự án này là một cơ sở dữ liệu GIS sơ bộ của toàn bộ các eo đất Trung Mỹ đã được chia sẻ với nhiều cơ quan chính phủ ở Trung Mỹ, các nhà khoa học khác, các nhà lập kế hoạch sử dụng đất, và các tổ chức bảo tồn cũng đang làm việc để bảo tồn và quản lýkho báu thiên nhiên của Trung Mỹ.

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 8

Bản đồ này sau đó đã được che phủ với các điểm dữ liệu động vật hoang dã để lấy được đa giác môi trường sống của động vật hoang dã. Một ví dụ về quá trình chuyển đổi dữ liệu điểm dữ liệu đa giác được cung cấp để hình dung chất lượng của dữ liệu động vật hoang dã.

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 9

Tương tự như vậy, các khu vực này có thể được thương phiếu để bảo tồn động vật hoang dã, nhưng có thể không thương lượng vì lý do nào khác mà công viên được tạo ra. Khu vực phát triển được chỉ ra trong hình 15,10.

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00

GIS Methodologies for Developing Conservation Strategies Part 10

Lưu ý mức độ mà các lĩnh vực phát triển và hệ thống công viên biên giới nhau. Đây là cấp độ của thông tin rất hữu ích trong việc xác định ưu tiên cho bộ đệm để bảo vệ các khu hiện có sự xâm nhập của các hoạt động của con người và trong việc lựa chọn các vùng đất công viên bổ sung ít có khả năng bị áp lực phát triển.

8/29/2018 10:12:44 PM +00:00