Tài liệu miễn phí Kinh tế học

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế học

Nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử trong tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

Mặc dù có thị trường thương mại điện tử phát triển mạnh nhưng tỉ lệ thanh toán điện tử ở Việt Nam so với việc thanh toán bằng tiền mặt trong tiêu dùng lại chiếm tỉ lệ rất thấp. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thanh toán điện tử của người tiêu dùng với những kết quả đạt được cũng như thách thức đặt ra từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp cho góp phần thúc đẩy nền kinh tế ở Việt Nam trong thời kì công nghệ 4.0.

4/3/2023 1:40:50 AM +00:00

Lecture Business (4/e): Chapter 10 - Ferrell, Hirt, Ferrell

Chapter 10 - Managing human resources. Learning objectives of this chapter include: Define human resources management and explain its significance; summarize the processes of recruiting and selecting human resources for a company; discuss how workers are trained and their performance appraised; identify the types of turnover companies may experience, and explain why turnover is an important issue;...

12/28/2020 11:33:58 AM +00:00

Vai trò FDI trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam - 1

Lời Mở Đầu Việt Nam xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trình độ phát triển, KTXH ở mức thấp hơn rất nhiều so với nước khác. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các nước phát triển, thì khoảng cách kinh tế ngày càng dãn ra.Vì vậy nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong những năm tới là vượt qua tình trạng của một nước nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân và từng bước hội nhập vào quỹ đạo kinh tế Thế Giới. Tính tất yếu của XKTB với hình thức cao...

8/29/2018 9:36:01 PM +00:00

Vai trò FDI trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam - 2

Đến đại hội lần VII xủa Đảng cộng sản Việt Nam thì vấn đề công nghiệp hoá theo hướng hiện đại Phát trỉên lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá theo hướng hiện đại gắn với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm. Hội nghị lần thứ 7 của ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá VII đã biên thảo kỹ về vấn đề tiến hành công nghiệp hoá với đặc trưng là: Công nghiệp hoá trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với xu hướng phân công lao...

8/29/2018 9:36:01 PM +00:00

Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ khi hội nhập kinh tế với Hoa Kỳ - 1

I. Mở Đầu Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang trở thành một xu thế khách quan và tất yếu của tất cả các nước trên thế giới, không kể các nước đang phát triển hay phát triển, các nước giàu hay nghèo. Trong xu thế đó quốc gia nào có chiến lược, chính sách, biện pháp và công cụ quản lí hợp lí sẽ mang lại lợi ích, sự phát triển về kinh tế cho quốc gia đó, ngược lại sẽ mang lại kết quả xấu. Để có thể tranh thủ...

8/29/2018 9:36:01 PM +00:00

Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ khi hội nhập kinh tế với Hoa Kỳ - 3

Từ ngày 25 tháng 7 năm 1995, ta đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN và từ ngày 01 tháng 01 năm 1996 bắt đầu thi hành nghĩa vụ thành viên của ASEAN bằng cách chính thức tham gia vào Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp định về thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung của ASEAN (AFTA/CEPT). Tham gia vào ASEAN, ta đã trở thành thành viên của một tổ chức khu vực gồm 10 nước thành viên có diện tích 4,5 triệu km2 với dân số khoảng 500 triệu người với...

8/29/2018 9:36:01 PM +00:00

Xuất phát thấp và giải pháp cho đổi mới ở Việt Nam - 2

Vì vậy, sự phát triển là tiến trình khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con ngươi dù con người có muốn hay không. Sự phát triển bao giờ cũng mang tính phổ biến. Vì sự phát triển xảy ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong tự nhiên, trong tư duy ở bất cứ sự vật, hiện tượng khách quan nào của thế giới khách quan. Sự phát triển còn có tính đa dạng, phong phú. Với mỗi quá trình phát triển trong các lĩnh vực khác nhau, với mỗi...

8/29/2018 9:36:01 PM +00:00

Xuất phát thấp và giải pháp cho đổi mới ở Việt Nam - 3

Đầu tư nhiều hơn cho phát triển cơ cấu hạ tầng, phát triển ngành nghề, dịch vụ, chú trọng công nghiệp chế biến, chuyển một phần lao động trong nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, tạo nhiều việc làm mới, cải thiện đời sống nhân dân. Công nghiệp phát triển những ngành nghề sử dụng nhiều lao động, vừa đi nhanh vào một số ngành và lĩnh vực có công nghệ hiện đại . Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản, thuỷ sản, da giày, cơ khí, điện tử , phần mềm... Xây...

8/29/2018 9:36:01 PM +00:00

Xuất phát thấp và giải pháp cho đổi mới ở Việt Nam - 4

Số lượng đội ngũ nhà khoa học gia tăng nhanh. Các hoạt động văn hoá nghệ thuật báo chí xuất bản phát triển Nhu cầu cần thiết của nhân dân về ăn mặc ở ,chăm sóc sức khoẻ, nước sạch ,điện sinh hoạt, học tập ,giải trí được đáp ứng . Tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động .Công tác xoá đói giảm nghèo đa đạt được kết quả nổi bật .Tỷ lệ hộ nghèo giảm .Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,lá lành dùm lá rách ... được mở rộng -Quốc phòng và an ninh...

8/29/2018 9:36:01 PM +00:00

Xuất phát thấp và giải pháp cho đổi mới ở Việt Nam - 5

Thứ ba:Xây dựng CNH-HĐH vừa phải dựa vào sức mạnh dân tộc và phải lợi dụng sức mạnh thời đại .Vì trên thế giới đang diễn ra sự phát triển khoa học kỹ thuật như vũ bao và quá trình toàn cầu hoá kinh tế vừa tạo ra những cơ hội và thách thức cho mọi quốc gia.Vì vậy tận dụng được sức mạnh thời đại sẽ tại cho chúng ta cơ hội đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH nước nhà. Thứ tư:Đường lối đúng đắn của Đảng quyết định tới sự nghiệp CNH-HĐH nước ta....

8/29/2018 9:36:01 PM +00:00