Tài liệu miễn phí Thời trang - Làm đẹp

Download Tài liệu học tập miễn phí Thời trang - Làm đẹp

Bệnh gia cầm

Bệnh gia cầm Exotic Newcastle Disease (END) được phát hiện và kiểm soát thành công tại California, Arizona, Texas and Nevada từ năm 2002 đến năm 2003. Để bảo vệ ngành công nghiệp gia cầm ở Min-nesota và vùng bắc của Miền Trung Mỹ, các nhà sản xuất cần phải nhận thức được những ảnh hưởng ghê gớm của bệnh này.

8/29/2018 4:23:36 PM +00:00