Tài liệu miễn phí Sân khấu điện ảnh

Download Tài liệu học tập miễn phí Sân khấu điện ảnh

Kỹ thuật mới của nghệ thuật sân khấu

Bài viết này mô tả ngắn gọn về một kỹ thuật mới của nghệ thuật sân khấu có thể đem lại một hiệu quả lạ hóa. Để nắm chi tiết hơn nội dung, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/18/2021 8:26:36 PM +00:00

Từ kịch bản văn học đến vở diễn sân khấu

Nghệ thuật sân khấu là bộ môn nghệ thuật tổng hợp, bao gồm các bộ môn nghệ thuật khác tham gia: Văn học, mỹ thuật, âm nhạc, múa... Tất cả các bộ môn nghệ thuật khi tham gia vào vở diễn đều phải tuân thủ theo quy luật của sân khấu. Trong đó kịch bản văn học là khâu đầu tiên cực kỳ quan trọng, nếu không có nó thì đạo diễn và diễn viên sẽ không có việc để dàn dựng và biểu diễn, nhà hát sẽ không hoạt động.

3/18/2021 7:20:49 PM +00:00

Hành động theo quy luật cuộc sống là bài học thiết thực của người diễn viên

Trong cuộc sống, chúng ta hành động do nhu cầu của công việc, cuộc sống đòi hỏi, không phải diễn cho người xem do đó hành động hết sức tự nhiên, thoải mái. Trước tiên, bao giờ chúng ta cũng phải cảm nhận, tiếp thu, suy nghĩ và cuối cùng mới có phản ứng tác động lại đối tượng nhằm cải biến đối tượng theo mục đích của mình (cảm thụ - phán đoán - quyết định hành động).

3/18/2021 7:10:04 PM +00:00

Sân khấu truyền thống trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Sân khấu truyền thống là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, là sản phẩm của nền văn hóa, văn minh nông nghiệp lúa nước, nơi kết tinh tâm hồn, trí tuệ, tình cảm ông cha, góp phần làm nên nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, sân khấu truyền thống đã đem đến những món ăn tinh thần bổ ích, nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành lên những đức tính, phẩm chất tốt đẹp cho con người.

3/18/2021 1:26:07 PM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 32 - Dr Irum Zulfiqar

There is never any overt reference in the play to Pygmalion; Shaw assumes a classical understanding. According to the Mythology Guide “Pygmalion saw so much to blame in women that he came at last to abhor the relation with them, and resolved to live unmarried. He was a sculptor, and had made with wonderful skill a statue of ivory, so beautiful that no living woman could be compared to it in beauty.

3/17/2021 11:08:08 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 31 - Dr Irum Zulfiqar

Beckett's theatre is stark, fundamentally minimalist, and deeply pessimistic about human nature and the human situation. Themes in plays include: mirroring own search for freedom, revolving around a young man's efforts to cut himself loose from his family and social obligations, life means waiting, killing time and clinging to the hope that relief may be just around the corner.

3/17/2021 11:07:51 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 30 - Dr Irum Zulfiqar

Jingoism is extreme patriotism in the form of aggressive foreign policy. In practice, it is a country's advocacy of the use of threats or actual force against other countries in order to safeguard what it perceives as its national interests. Colloquially, it refers to excessive bias in judging one's own country as superior to others—an extreme type of nationalism.

3/17/2021 11:07:36 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 29 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Henrik Ibsen’s A Doll’s House, functions and characteristics of modern drama, the role of scandinavian drama, characters and characterization, Ibsen’s social rehabilitation, four cardinal sins of modern society,...

3/17/2021 11:07:22 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 28 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot type and analysis: development and structure; suspense; denouement; conclusion; literary devices in pygmalion; settings; pygmalion genre; tone; writing style; title, beginning and ending.

3/17/2021 11:07:09 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 27 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot type and analysis: development and structure, suspense, denouement, conclusion, literary devices in pygmalion, settings, pygmalion genre, tone, writing style, title, beginning and ending.

3/17/2021 11:06:55 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 26 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot type and analysis: development and structure, initial situation, conflict, complication, climax, suspense, denouement, conclusion, literary devices in pygmalion, settings, pygmalion genre, tone, writing style,...

3/17/2021 11:06:40 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 21 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: A conclusive talk; george bernard shaw; the myth behind the play; contextual background; george bernard shaw’s philosophy; plot overview; characters, role, relationship, conflicts & significance; themes and the major conflicts.

3/17/2021 11:05:59 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 20 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Analytical Mapping: Social Significance; philosophical background: themes (Social, Psychological, Religious); dramatic references: themes.

3/17/2021 11:05:43 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 19 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: An Introduction to Philosophical Background of Waiting for Godot, theatre of absurd, existentialism, the paradox of consciousness, becket: critical analysis (analytical mapping).

3/17/2021 11:05:28 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 18 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Waiting for godot symbolism, imagery & allegory; setting; waiting for godot genre, tone, style & title; waiting for godot as booker’s seven basic plots analysis: tragedy plot; social acceptance of waiting for godot critical analysis.

3/17/2021 11:05:14 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 17 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Absurdist drama, dialogue and language/humor of absurdist drama, plot & structure of absurdist drama, themes in waiting for godot, aspects to consider.

3/17/2021 11:05:00 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 16 - Dr Irum Zulfiqar

The two most important sets of characters in the play occur in pairs. Does this emphasis on pairs create some significance for the boy, who appears alone? Vladimir and the boy discuss his brother; could this brother be the boy's pair? Perhaps the most important character in the play, Godot, is also a single character rather than a pair. Does this distinguish him from Vladimir and Estragon, Pozzo and Lucky? Does Beckett seem to prefer single characters or pairs?...

3/17/2021 11:04:54 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 15 - Dr Irum Zulfiqar

Two men, Vladimir and Estragon, meet near a tree. They converse on various topics and reveal that they are waiting there for a man named Godot. While they wait, two other men enter. Pozzo is on his way to the market to sell his slave, Lucky. He pauses for a while to converse with Vladimir and Estragon. Lucky entertains them by dancing and thinking, and Pozzo and Lucky leave.

3/17/2021 11:04:39 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 14 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: A conclusive talk on Juno and the Paycock, Waiting for Godot By Samuel Beckett, Samuel Beckett’s Biography, Characters in the Play, characters in the play, setting of the play, Beckett’s Theatrical concept and style.

3/17/2021 11:04:24 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 13 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Feministic Work of O’Casy: Juno and Mary; Exploration of language in Juno and the Paycock; How to analyze, design and compose a character sketch? How to compose a critical reflection based on any idea/theme of Juno and the Paycock?

3/17/2021 11:04:11 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 12 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: O’Caesy ‘s Works are a representation of contemporary influences: Nothingness, Hollowness and Purposelessness; Irish Civil war: jingoism; how it affects the society and the individuals; how it crushes the economy and the system; how it disintegrates the family structure; how it demolishes the psychology of the people and how it creates generation gap.

3/17/2021 11:03:53 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 11 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Juno and the paycock tragi-comedy, Tragi-comedy, tragic theme, why tragi-comedy? co-existence of tragedy and comedy, mood transition, Juno and the paycock a feministic play,...

3/17/2021 11:03:39 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 10 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot overview, genre, general vision, cultural context, the play as reflection of social and personal influences, the play’s title vs. context: reference and relevance, themes/issues.

3/17/2021 11:03:24 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 9 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Dramatic structure of a doll's house, a conclusive talk on the doll’s house, an introductory talk: an overview of juno and the paycock, writer’s life and work, the play and its social significance.

3/17/2021 11:03:14 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 8 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Characters’ development during the play (female characters); Ibsen’s Doll’s House is anther representation of “the Social Lie and Duty”; critical analysis of language (Dialogues).

3/17/2021 11:03:00 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 7 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Symbolism in The Doll’s House; Ibsen’s view about symbolism (The Christmas tree, Skylark, Toys, New Year, Door, Macrons, Title); critical analysis: Thought provoking aspects: social attitudes toward money, gender related attitudes in relationships.

3/17/2021 11:02:46 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 6 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Symbolism in the doll’s house, critical analysis/ thematic analysis, critical analysis of some dialogues, dramatic structure of a doll's house.

3/17/2021 11:02:31 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 5 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Critical analysis of major Characters (continues…): Torvald Helmer, Krogstad, Dr. Rank, Mrs. Kristine Linde; the sacrificial role of women, parental and filial obligations, the unreliability of appearances; Motifs: Nora’s definition of freedom, letters.

3/17/2021 11:02:18 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 4 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot overview continued, characters and characterization, analysis of major characters (Nora Helmer, Torvald Helmer, Krogstad, Dr. Rank, Mrs. Kristine Linde).

3/17/2021 11:02:02 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 3 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: What is drama, conflict, rising and falling action , plot – denouement, catharsis; going deeper- meaning making: themes, subtext, imagery, symbol, metaphor, allegory, ambiguity, irony, allusion, archetypes; analysis – comprehension: 7-stages; drawing conclusion; writer’s background; a doll’s house: themes and structure; plot overview: a doll’s house.

3/17/2021 11:01:47 AM +00:00