Tài liệu miễn phí Hoá dầu

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá dầu

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2015

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 3 năm 2015. Các bài viết trên tạp chí: Đặc điểm tướng, môi trường trầm tích bể Tư Chính - Vũng Mây qua kết quả phân tích tài liệu địa chấn; dự báo tướng thạch học và môi trường trầm tích cho đá chứa carbonate phía Nam bể Sông Hồng, Việt Nam; phức hệ hóa thạch bào tử phấn hoa trong trầm tích rift lục địa hệ tầng Sông Ba... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm chi tiết các bài viết.

9/14/2019 11:20:53 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 02/2015

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 2 năm 2015. Các bài viết trên tạp chí: phương pháp tiếp cận mới trong đánh giá hiệu suất làm việc của chòong khoan bằng nguyên lý năng lượng cơ học riêng; quá trình sinh dầu khí của đá mẹ khu vực phụ đới trũng Đông Bắc và phụ đới trũng trung tâm bể Nam Côn Sơn; đặc điểm kiến tạo khu vực Vinh Bắc Bộ trong Cenozoic...

9/14/2019 11:19:56 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 01/2015

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 1 năm 2015. Gồm các bài viết: một số giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả thi công khoan đường kính nhỏ trong thân dầu đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ; triển vọng áp dụng polymer biến tính bức xạ trong bơm ép nâng cao thu hồi dầu cho tầng Miocene mỏ Bạch Hổ; đánh giá mức độ nhiễm bẩn dung dịch khoan gốc dầu trong dầu vỉa và tính toán thành phần dầu không nhiễm bẩn...

9/14/2019 11:18:30 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 01/2018

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 1 năm 2018. Với các bài viết: ứng dụng mô hình địa cơ học để phân tích sự ổn định của thành giếng khoan, lựa chọn tỷ trọng dung dịch khoan tối ưu trong thiết kế thi công các giếng khoan dầu khí; đặc điểm tướng và môi trường trầm tích Oligocene muộn khu vực Tây Bắc Lô 09-3/12, bể Cửu Long; công nghệ xử lý acid vùng cận đáy giếng các vỉa dầu có nhiệt độ cao ở thềm lục địa Nam Việt Nam...

9/14/2019 11:17:24 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 06/2014

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2014. With the following articles: Synthesis of crude oil pour point depressants via poly condensation of cashew nut shell liquids; building porosity model of fractured basement reservoir based on integrated seismic an well data in Hai Su Den field, Cuu Long basin; first oil from Thang Long field...

9/14/2019 11:15:43 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2012

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2012. Gồm các bài viết: đặc điểm thành phần vật chất các đá magma Mesozoi muộn – Kainozoi sớm vùng Bình Thuận và khoáng sản liên quan; duy trì trình trạng kỹ thuật tốt cho quỹ giếng làm việc; nghiên cứu sử dụng vỏ trấu biến tính trong quá trình xử lý nước thải nhiễm dầu...

9/14/2019 11:14:44 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 06/2012

Vietnam Oil and Gas Journal Vol 06/2012 with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2012. With posts: the 4D experience in total; numerical simulation of bottomhole flow filed of PDC bit with side nozzles; the Vietnam carbon dioxide storage capacity; the impact of biorhythms in safety management in Vietsovpetro...

9/14/2019 11:13:56 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 12/2013

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 8 năm 2012. Các bài viết trong tạp chí: dự đoán kích thước kênh rỗng của đá carbonate bể Sông Hồng từ kết quả phân tích mẫu lõi tiêu chuẩn; xác định tuổi địa chất của tập trầm tích G Lô 15-1/05 bể Cửu Long và mối tương quan giữa các phức hệ hóa thạch với chu kỳ phát triển trầm tích; nghiên cứu sử dụng màng trầm tích chất lỏng ion để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp khí methane...

9/14/2019 11:13:03 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 08/2012

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 8 năm 2012. Với các bài viết: bể Nam Côn Sơn dưới góc độ địa động lực; một số kết quả nghiên cứu sử dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt trong công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu tầng Miocen dưỡi mỏ Bạch Hổ; cấu trúc hydrate khí; đánh giá khả năng ứng dụng butanol trong động cơ xăng để thay thế một phần nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam

9/14/2019 11:11:52 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 05/2012

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 5 năm 2012. Các bài viêt trong tạp chí: đặc điểm cấu trúc địa chất khu vực bể Tư Chính – Vũng Mây dựa trên kết quả minh giải tài liệu địa chấn; các phức tạp địa chất ảnh hưởng đến công tác khoan ở bể Nam Côn Sơn; nghiên cứu hình thành mầm tinh thể SAPO-5 tại các nhiệt độ kết tinh khác nhau bằng các phổ trong dòng, ứng dụng làm chất nền cho xúc tác cracking... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để hiểu rõ chi tiết các bài viết.

9/14/2019 11:10:52 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 01/2014

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 1 năm 2014. Tạp chí với các bài viết: đặc trưng địa chất của thành tạo carbonate tuổi Miocen, phần Nam bể trầm tích Sông Hồng và mối liên quan tới hệ thống dầu khí; nghiên cứu đánh giá khả năng thành tạo và mức độ sa lắng muối vô cơ trong quá trình khai thác dầu khí; đào tạo chuyên sâu tại Viện Dầu khí Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm rõ chi tiết các bài viết.

9/14/2019 11:09:36 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2013

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2013. Gồm các bài viết: mô hình địa chất 3D trên cơ sở xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi Miocen sớm, mỏ Bạch Hổ; Phân tích đặc điểm địa hóa học dựa trền thành phần hydrocarbon của dầu thuộc mỏ Bạch Hổ bằng phương pháp sắc ký khí – phổ khối lượng (GC-MS)...

9/14/2019 11:08:28 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 08/2014

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 8 năm 2014. Các bài viết trong tạp chí: sử dụng phương pháp minh giải kết hợp tài liệu trọng lực, từ và địa chấn để xác định sự phân bố phun trào bazan núi lửa trên thềm lục địa Nam Trung Bộ và lân cận; cấu trúc địa chất và hệ thống dầu khí khu vực quần đảo Hoàng Sa; PVEP hợp tác với Solar trong bảo dưỡng sửa chữa turbine khí... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết nội dung các bài viết.

8/15/2019 4:33:08 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 05/2014

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 5 năm 2014. Gồm các bài viết: đặc điểm đá móng nứt nẻ trước Đệ tam mỏ Hải Sư Đen, bể Cửu Long; nghiên cứu ứng dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt bền nhiệt cho tăng cường thu hồi dầu vỉa cát kết tầng Oligocen mở Bạch Hổ; đặc điểm thạch học trầm tích thành tạo carbonate trước Kainozoi mỏ Hàm Rồng, Đông Bắc bể Sông Hồng... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết nội dung các bài viết.

8/15/2019 4:32:15 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 12/2012

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2012. Bên cạnh đó còn các bài viết như: nghiên cứu sử dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt trong bơm ép tăng cường thu hồi dầu cho đối tượng cát kết tầng Miocen mỏ Bạch Hổ; đặc điểm thạch học, môi trường trầm tích và đặc tính của tập trầm tích tuổi Miocen sớm khu vực tây phần trung tâm bể Cửu Long, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Hà Lan...

8/15/2019 4:31:05 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2014

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2014. Cùng các bài viết: nghiên cứu, đánh giá trạng thái động học bộ dụng cụ khoan đường kính nhỏ trong móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ; nghiên cứu đá móng carbonate nứt nẻ khu vực Lô 102-106 bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan; PVEP phát hiện mỏ dầu khí Thần Nông...

8/15/2019 4:30:05 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 12/2011

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2011. Một số bài viết trong tạp chí: phương pháp phân tích cổ địa lý tướng đá, mô hình lắng đọng trầm tích xác định điều kiện hình thành bẫy dầu, khí phi cấu tạo khu vực Bắc bể Cửu Long; nghiên cứu khả năng hấp thụ ion kim loại đồng sử dụng tro của vỏ khoai tây... Để nắm rõ các nội dung chi tiết của bài viết, mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

8/15/2019 4:29:19 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 02/2012

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 2 năm 2012. Các bài viết: Nghiên cứu cải tiến quy trình và phương pháp tái lặp lịch sử mô hình mô phỏng khai thác dầu khí cho đối tượng đá móng nứt nẻ; thực trạng Arsen trong nước ngầm ở Việt Nam; đánh giá xác suất phá hủy của kết cấu khối chân để các giàn cố định bằng thép trong vùng biển Việt Nam, chịu tác động của va tàu... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí nắm rõ chi tiết các nội dung bài viết.

8/15/2019 4:28:28 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2016

Tạp chí nhằm cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 3 năm 2016. Bên cạnh đó còn giới thiệu các bài viết: Nâng cao hiệu quả xây dựng giếng khoan dầu khí trên quan điểm ổn định trạng thái bền cơ học; đánh giá độ tin cậy tổng thể của hệ thống neo giữ bể chứa nổi FPSO theo phương pháp xác suất, áp dụng cho điều kiện biển Việt Nam…

8/15/2019 4:27:33 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 07/2014

Tạp chí trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 07 năm 2014. Với các bài viết: ứng dụng phần mềm Petromd để đánh giá tầng đá sinh dầu khí Lô 04-1 và lân cận bể Nam Côn Sơn; phân tập trầm tích theo phức hệ trùng lỗ ở Lô 05-1 bể Nam Côn Sơn; phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả dự án lọc hóa dầu của Petro Việt Nam... Để nắm rõ chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

8/15/2019 4:24:14 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2014

Tạp chí Dầu khí số 03/2014 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2014. Các bài viết: khả năng chứa của các thành phần tạo địa chất tuổi Paleozoi – Mesozoi khu vực trũng An Châu, Đông Bắc Việt Nam; hệ hóa phẩm trên cơ sở hợp chất Chelate xử lý vùng cận đáy giếng vỉa cát kết mỏ Bạch Hổ; giải pháp hoạt động hỗn hợp gió – Diesel đảo Phú Quý... Để nắm rõ chi tiết nội dung các bài viết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

8/15/2019 4:23:07 PM +00:00

Petro Viet Nam Journal Vol 10/2014

Vietnam Oil and Gas Journal Vol 10/2014 with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in October 2014. With posts: Enreca project enhanced reseach capacity to meet future old an gas challenges in Vietnam; characterization an distribution of hydrocarbon in Song Hong basin; indentifying the sources of produced water in the oil field by isotopic techniques…

8/15/2019 4:21:51 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 04/2012

Tạp chí Dầu khí số 04/2012 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2012. Cùng các bài viết: khoan giếng Enreca 3 trên đảo Bạch Long Vĩ, nghiên cứu mặt cắt địa tầng trầm tích Paleogen; đẩy nhanh mục tiêu có dòng dầu siêu sớm ở Venezuela; bàn giao giàn khoan Tam Đảo 3; đặc điểm và sự phân bố than, khí than hệ tầng Tiên Hưng miền võng Hà Nội...

8/15/2019 4:21:00 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2012

Tạp chí Dầu khí số 03/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2012. Với các bài viết: đặc điểm cấu trúc và tiềm năng dầu khí đối tượng Synrift bể Nam Côn Sơn; xu hướng mới trong đảm bảo an ninh năng lượng; chuyển đổi thời gian sang độ sâu áp dụng cho khu vực Tư Chính - Vũng Mây... Để nắm rõ các bài việt mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

8/15/2019 4:20:13 PM +00:00

Petro Viet Nam Journal Vol 10/2012

Vietnam Oil and Gas Journal Vol 10/2012 with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in October 2012. With posts: Multi-phase flow in single fracture; first gas from offshore Lan Do field; VPI has licensed doctoral level training in Petroleum Engineering...

8/15/2019 4:19:06 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 07/2012

Tạp chí Dầu khí số 07/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 07 năm 2012. Cùng các bài viết: giàn dầu giếng H4 - Tê giác trắng khai thác dòng dầu khí thương mại đầu tiên; công tác khảo sát địa chấn giai đoạn 2006-2010; biến động thải CO2 ở Việt Nam; triển vọng hợp tác dầu khí Uzbekistan... Để nắm chi tiết các bài viết, mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

8/15/2019 4:18:00 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 09/2012

Tạp chí Dầu khí số 09/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 09 năm 2012. Bên cạnh đó còn có các bài viết với nội dung: khai thác thùng dầu đầu tiên từ dự án Junin2 - Venezuala; hội nghị Khoa học - Công nghệ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam; tìm kiếm thăm dò dầu khí, khoan khai thác và công trình dẫn khí; hóa chế biến dầu khí; an toàn môi trường dầu khí; kinh tế quản lý dầu khí.

8/15/2019 4:16:59 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 04/2016

Tạp chí Dầu khí số 04/2016 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2016. Bên cạnh đó gồm các bài viết khoa học như: quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tronh ngành Dầu khí; hướng tiếp cận quyết định tham số vào cho mô phỏng Monte Carlo; chuyển hóa CO nhiệt độ thấp của nhà máy Đạm Phú Mỹ... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung tạp chí

8/15/2019 4:16:02 PM +00:00

Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng KPAP bổ sung Peptiit mạch ngắn từ cá hồi cho bộ đội hoạt động đặc biệt

Các sản phẩm thực phẩm chức năng quân dụng giúp binh sỹ nâng cao thể lực, tăng cường khả năng tác chiến có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Peptit chức năng, là những protein mạch ngắn khoảng 2- 20 amino acid, khối lượng phân tử dưới 10kDa, có giá trị dinh dưỡng và một số tác dụng đến chức năng sinh lý của cơ thể, giúp tăng cường và nâng cao sức khỏe của con người.

8/15/2019 4:08:36 PM +00:00

Phytosome mangostin from garcinia mangostana

Studies have demonstrated that free radicals (ROS) such as hydrogen peroxide (H2O2), superoxide (O2 - ), hydroxyl radical (OH- ) are the cause of aging in humans. The basis of this phenomenon is that they can cause oxidative damage to cell biological macromolecules such as proteins, lipids or DNA through increasing peroxide oxidation, altering DNA structure.

8/15/2019 3:15:16 PM +00:00