Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nuôi tôm trên cát; đánh giá kết quả và hiệu quả nuôi tôm trên cát của các hộ dân cũng như của doanh nghiệp ở xã Điền Lộc; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nuôi tôm trên cát; phân tích các tác động của nuôi tôm trên cát; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi tôm trên cát.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình giai đoạn

Đề tài đánh giá được tình hình huy động nguồn vốn cũng như quá trình sử dụng nó trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, từ đó tìm ra những giải pháp khắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, từ đó tìm ra những giải pháp khắc mới trong giai đoạn tiếp theo của xã Tiến Hóa.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng đất ở tỉnh Bình Dương

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng đất ở tỉnh Bình Dương, từ đó có định hướng và đề xuất một số giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Bình Dương.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng sử dụng và những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Đề tài nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về sử dụng đất; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở huyện Hướng Hóa; đánh giá sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa; đề xuất những giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đảm bảo tính hợp lý và bền vững trong sử dụng đất.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả chăn nuôi hươu sao ở xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Mục tiêu tổng quát là đánh giá thực trạng chăn nuôi hươu sao trên địa bàn xã, đánh giá kết quả và hiệu quả mang lại. Đồng thời tìm hiểu những khó khăn trong chăn nuôi để đề ra các giải pháp, định hướng để hoạt động chăn nuôi hươu có hiệu quả hơn.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp Đông Phú- xã Quảng An- huyện Quảng Điền- tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn tình hình hoạt động của HTX NN; đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp Đông Phú hiện nay trên địa bàn xã Quảng An; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy HTX NN hoạt động có hiệu quả hơn.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn hoạt động của HTX nông nghiệp; đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp Hương Hồ hiện nay trên địa bàn xã Hương Hồ; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế các phương thức nuôi tôm ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

mục đích tổng thể của chuyên đề Đánh giá hiệu quả kinh tế các phương thức nuôi tôm ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế là giúp người dân xác định những phương thức nuôi hợp lý và hiệu quả nhằm nâng cao mức sống đối với người dân.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế canh tác lúa ở xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề về lý luận và thực tiễn để đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả sản xuất cây lúa nói riêng; đánh giá thực trạng sản xuất lúa trong thời gian qua trên địa bàn xã và xác định các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra; xác định những thuận lợi và khó khăn mà nông hộ gặp phải trong quá trình sản xuất lúa và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế cây cà phê của các nông hộ Huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua việc tìm hiểu, phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất cây cà phê trên địa bàn huyện hướng hóa. Phân tích những khó khăn hạn chế của các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cây cà phê trên địa bàn huyện. Từ đó đề xuất những giải pháp tích cực góp phần phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế của cây cà phê cho người dân địa phương.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè xanh trên địa bàn xã Thanh Thủy - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An

Mục đích nghiên cứu của đề tài :Đánh giá hiệu quả kinh tế cây chè xanh trên địa bàn xã Thanh Thủy - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An là phân tích, đánh giá hiệu quả của cây chè đem lại cho người dân trên địa bàn xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế cây dưa hấu vụ xuân trên địa bàn xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Mục đích nghiên cứu là đánh giá hiệu quả sản xuất dưa hấu vụ Xuân trên địa bàn xã Tào Sơn, trong đó có tính đến các yếu tố tác động môi trường; đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn xã.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

nh giá hiệu quả kinh tế cây keo trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua việc tìm hiểu, phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo tại địa bàn huyện Đakrông; phân tích những khó khăn hạn chế của các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đầu tư trồng keo trên địa bàn huyện. Từ đó đề xuất những giải pháp tích cực góp phần phát triển, nâng cao hiệu quả huyện. Từ đó đề xuất những giải pháp tích cực góp phần phát triển, nâng cao hiệu quả

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình chăn nuôi gà ở Huyện Phú Vang thời gian qua đề xuất các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi gà để nâng cao kết quả, hiệu quả ở huyện Phú Vang trong những năm tới góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở thực trạng của việc chăn nuôi gà thịt ở thị xã từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của thị xã và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn trên địa bàn huyện.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt trên địa bàn xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở đánh giá thực trạng của việc chăn nuôi gà thịt trong xã Hải Sơn, rồi đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của xã và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn xã.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt trên địa bàn xã Thạch Ngọc huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

trên cơ sở đánh giá thực trạng chăn nuôi, hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà đến năm 2020.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi vịt lấy trứng trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về tình hình sản xuất và tiêu thụ trứng vịt; phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ trứng vịt của các nông hộ trên địa bàn xã Xuân Hồng năm 2010; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ trứng vịt cho các hộ nông dân ở xã Xuân Hồng.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh dịch vụ ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã Hải Hòa- huyện Hải Lăng- tỉnh Quảng Trị

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp; đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ của các HTX nông nghiệp trên địa bàn; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy HTX NN hoạt động có hiệu quả hơn.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động nuôi tôm xen ghép ở vùng đầm phá xã Quảng Phước, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế nói chung và của ngành nuôi trồng thủy sản nói riêng; mô tả đặc trưng kinh tế - xã hội của các hộ nuôi tôm xen ghép; dựa trên tình hình nuôi tôm xen ghép của xã, phân tích đánh giá thực trạng sản xuất, kết quả và hiệu quả kinh tế của hoạt động này trên địa bàn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rau trên cát ở xã Bảo Ninh – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Đề tài đã đánh giá chính xác kết quả, hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rau trên cát; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất rau; đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển mô hình trồng rau trên cát trong thời gian tới

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc duy trì và phát triển không gian xanh ở thành phố Đà Nẵng

Đề tài trình bày tổng quan cơ sở lí luận về không gian xanh, giá trị kinh tế của không gian xanh, lợi ích và chi phí của việc duy trì và phát triển hệ thống không gian xanh; tìm hiểu hiện trạng chất lượng không khí; hiện trạng và định hướng phát triển hệ thống không gian xanh thành phố Đà Nẵng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa tại xã Vinh Thái, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã Vinh Thái, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng suất, hợp lý hóa các yếu tố đầu vào, hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong sản xuất lúa nói riêng. Xác định các điều kiện cơ bản, khó khăn và thuận lợi có ảnh hưởng đến sản xuất lúa.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi trồng thủy sản của nông hộ trên địa bàn xã Quảng An

Đề tài tìm hiểu thực trạng hoạt động nuôi trồng thủy sản của nông hộ trên địa bàn xã Quảng An; đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi trồng thủy sản tại địa phương; so sánh hiệu quả giữa hình thức nuôi bán thâm canh có sử dụng chế phẩm với các hình thức nuôi khác; tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của hoạt động nuôi trồng thủy sản;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía nguyên liệu ở quy mô nông hộ trên địa bàn xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Đề tài hệ thống hóa lý luận về HQKT hoạt động sản xuất mía nguyên liệu; phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ mía nguyên liệu của xã Châu Hội, qua đó đánh giá HQKT cây mía ở địa bàn nghiên cứu; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao HQKT cây mía nguyên liệu tại địa bàn xã.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình lúa – cá của các nông hộ trên địa bàn phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh ThừaThiên Huế

Trên cơ sở đánh giá tổng quát thực trạng, hiệu quả sản xuất của mô hình lúa - cá trên địa bàn phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất một số giải pháp thích hợp để nhân rộng mô hình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong sản xuất nông nghiệp.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Quảng Trị

Thông qua việc phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Quảng Trị nhằm hiểu rõ các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng đồng thời thông qua đó Ngân hàng Vietcombank đưa ra các chính sách, biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cây cao su tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài đánh giá thực trạng việc trồng cây cao su trên địa bàn nghiên cứu; phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến hiệu quả đầu tư cây cao su trên địa bàn xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau vụ Đông trên địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về sản xuất rau; đánh giá thực thực trạng sản xuất, tiềm năng phát triển rau trên địa bàn xã Nghi Kim, tiến tới xây dựng một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất rau đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, hướng bà con nông dân tới việc trồng rau sạch theo đúng qui định của Chính phủ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sản xuất mía của các hộ nông dân trên địa bàn xã Nghĩa An - huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An

Đề tài hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế sản xuất mía; phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất mía của các hộ nông dân trên địa bàn xã nói riêng và toàn vùng nguyên liệu nói chung; đề ra những kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất mía; nghiên cứu tính hiệu quả sản xuất trong từng đối tượng hộ sản xuất khác nhau.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00