Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở thôn 4 Bồng Thượng – Đức Bồng - huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh

Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: Đánh giá đúng tiềm năng, thực trạng sản xuất lúa của địa phương trong những năm qua; nhận thức đúng những khó khăn, hạn chế đối với sản xuất; khẳng định lại vai trò của cây lúa trong kinh tế hộ; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa các nông hộ trên địa bàn.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp; Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở Xã Diễn Minh - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế cũng như những giá trị kinh tế mà cây lúa mang lại; tìm hiểu, phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa trên địa bàn xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa các nông hộ trên địa bàn.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã Hà Lâm – huyện Hà Trung – Tỉnh Thanh Hóa

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng; đánh giá hiệu quả sản xuất lúa ở các nông hộ trên địa bàn xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các nông hộ.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lí luận và thực tiễn về sản xuất lúa; đánh giá thực trạng sản xuất, hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ trên địa bàn xã Hưng Trung; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ các khái niệm, bản chất cây lúa, vai trò và vị trí của cây lúa, hiệu quả kinh tế, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế; phân tích đánh giá thực trạng sản xuất lúa từ đó xác định kết quả và hiệu quả sản xuất lúa ở xã Quảng Ngạn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất Lúa ở Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về sản xuất lúa; điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, hiệu quả sản xuất Lúa của các hộ nông dân trên địa bàn xã Quảng Văn; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây lúa trên địa bàn nghiên cứu

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng; đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất lúa ở các nông hộ trên địa bàn phường Hương An; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lúa của các nông hộ.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất mận tam hoa nằm trong đề án đưa cây mận tam hoa vào thay thế cây thuốc phiện ở xã vùng cao Mường Lống – huyện Kỳ Sơn – tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất mận tam hoa ở xã vùng cao Mường Lống trong thời gian qua. Từ đó đề tài đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây mận tam hoa trong thời gian tới và đưa cây mận tam hoa thực sự là cây trồng phù hợp nhất thay thế cây thuốc phiện mà các cây trồng khác không có được.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất mía của các nông hộ ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn những vấn đề liên quan đến hiệu quả kinh tế và hoạt động trồng mía của các nông hộ; đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất mía của các nông hộ trên địa bàn xã Sơn Định; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất mía tại địa phương.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất mía của các nông hộ xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đề tài nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế, hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn những vấn đề liên quan đến hiệu quả kinh tế và hoạt động sản xuất mía của các hộ nông dân; đánh giá thực trạng đầu tư và hiệu quả sản xuất của các nông hộ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mía; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất mía tại địa phương.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế; đánh giá thực trạng sản xuất nấm rơm của các nông hộ ở xã Phú Lương; phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất nấm rơm của các nông hộ điều tra ở xã Phú Lương; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu quả sản xuất nấm rơm ở xã Phú Lương trong thời gian tới.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Võ Liệt - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề hiệu quả sử dụng đất; phân tích thực trạng sử dụng đất canh tác của các hộ nông dân tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế từ hoạt động trồng rừng keo lai tại xã Dương Hòa – Thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế trồng keo nói riêng; đánh giá thực trạng sản xuất, kết quả và hiệu quả của hoạt động trồng keo lai, xác định những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả trồng keo của các hộ; nghiên cứu đề ra những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế trồng keo lai của các hộ trên địa bàn xã Dương Hòa – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Triệu Phong

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu đánh giá hiệu quả sản xuất Cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cần thiết nhằm phát triển sản xuất cây cao su trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất cói ở xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Đề tài hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế; đánh giá hiệu quả sản xuất cói của các hộ nông dân trên địa bàn xã Quảng Vọng, phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của cói cũng như khả năng đầu tư cho sản xuất cói của người dân địa phương; đưa ra những giải pháp và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả canh tác cói trên địa bàn nghiên cứu.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả sản xuất lúa của các hộ nông dân trên địa bàn xã, xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới năng suất và hiệu quả của cây lúa. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế hợp lý các yếu tố đầu vào cho việc sản xuất lúa ở xã Thanh Tiên.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề hiệu quả sử dụng đất; phân tích thực trạng sử dụng đất canh tác của các hộ nông dân ở xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; đưa ra một số kết luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác trong thời gian tới.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả trồng và khai thác lâm sản mây ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu tổng quát là đánh giá thực trạng trồng mây trên địa bàn huyện, đánh giá kết quả và hiệu quả mang lại. Đồng thời tìm hiểu những khó khăn để đề ra các giải pháp, định hướng để hoạt động có hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của dồn điền đổi thửa đến phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Đánh giá hiệu quả kinh tế của công tác “dồn điền, đổi thửa” trên địa bàn xã Võ Ninh, so sánh kết quả và hiệu quả kinh tế trước và sau khi thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa tại địa phương; đánh giá tác động của công tác dồn điền, đổi thửa đến sản xuất nông nghiệp và quyết định sản xuất của hộ gia đình; đề xuất khuyến nghị và những giải pháp chủ yếu liên quan đến vấn đề tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của hộ.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của dồn điền đổi thửa đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài đánh giá hiệu quả kinh tế của công tác “dồn điền, đổi thửa” trên địa bàn xã Quảng Phước, so sánh kết quả và hiệu quả kinh tế trước và sau khi thực hiện công tác “dồn điền, đổi thửa” tại địa phương nghiên cứu; đánh giá tác động của dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp đến sản xuất nông nghiệp và quyết định sản xuất của hộ.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về sản xuất và tiêu thụ lạc; phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lạc trên địa bàn nghiên cứu; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lạc, đẩy mạnh tiêu thụ trên địa bàn nghiên cứu.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Xuân Hồng qua 3 năm 2009-2011; lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp có triển vọng trong thời gian tới của xã.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An qua giai đoạn 2008-2010

Mục tiêu chung của đề tài Đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An qua giai đoạn 2008-2010 là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, từ đó cải thiện mức sống cho người dân địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình áp dụng mô hình biogas và phân tích kinh tế một số mô hình biogas chọn lựa tại huyện Đô Lương - Nghệ An

Đề tài đánh giá tình hình áp dụng mô hình Biogas trên địa bàn huyện Đô Lương - Nghệ An; hệ thống hóa hiệu quả về kinh tế và vấn đề môi trường khi áp dụng mô hình biogas được lựa chọn; đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng biogas hiệu quả.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai đặc biệt là đất nông nghiệp; đánh giá thực trạng quản lý đất nông nghiệp ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng các loại cây hàng năm; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình sản xuất rau an toàn tại xã Hưng Đông - Thành phố Vinh - Nghệ An

Đề tài góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về sản xuất RAT; đánh giá thực trạng phát triển sản xuất RAT trên địa bàn xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An năm 2011; từ đó tìm ra một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất RAT trên địa bàn xã Hưng Đông hiện nay.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình tạo nguồn và thu mua cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê 734 - Kon Tum

Đề tài đánh giá tình hình thực hiện công tác tạo nguồn và thu mua cà phê của Công ty; đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác tạo nguồn và thu mua cà phê của Công ty; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tạo nguồn và thu mua cà phê của Công ty trong tương lai.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình tiêu thụ mủ cao su của Công ty TNHH MTV Việt Trung qua 3 năm (2009-2011)

ề tài này nhằm hệ thống hóa lý luận về hoạt động kinh doanh tiêu thụ. Trên cơ sở đó nghiên cứu và đánh giá tình hình tiêu thụ mủ cao su, xem xét các ưu điểm và hạn chế của Công ty, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển, nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm mủ cao su của Công ty TNHH MTV Việt Trung.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế nuôi tôm sú tại huyện Phú Vang – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài hệ thống hóa có sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế nói chung và của ngành nuôi tôm nói riêng; đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế nuôi tôm Sú tại huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả kinh tế nuôi tôm Sú của huyện, qua đó biết được những thuận lợi cũng như khó khăn của hoạt động nuôi tôm tại địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:23:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu khi nghiên cứu đề tài này là có được cái nhìn tổng quát về Chương trình nông thôn mới, từ đó, chỉ ra những thành tựu, hạn chế khi thực hiện chương trình, đưa ra giải pháp, kiến nghị để Chương trình thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

8/30/2018 5:23:06 AM +00:00