Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Summazy of technical doctoral thesis: Research on using brackish water to irrigate for some coastal upland crops

Project Research on using brackish water to irrigate for some coastal upland crops are conducted to meet undertaking in increasing the traditional water supply sources; reduce the pressure on traditional irrigation water sources; restructuring the irrigation sector.

5/21/2021 10:40:34 AM +00:00

Tiểu luận môn Cây rau

Tiểu luận môn Cây rau trình bày mô hình tổ chức quản lý sản xuất nào sẽ giúp ngành rau phát triển; các quy định sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP; đặc điểm kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP; vai trò và ý nghĩa của sản xuất rau nói chung và rau theo tiêu chuẩn VietGAP.

12/29/2020 5:41:57 PM +00:00

Tiểu luận môn Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt

Tiểu luận này phân tích hiện trạng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam; các cơ hội và thách thức trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta; đề xuất phương pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương.

12/29/2020 5:41:51 PM +00:00

Tiểu luận môn Cây ăn quả

Tiểu luận này trình bày ứng dụng của việc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong sản xuất cây ăn quả; trình bày các phương pháp cơ bản trong chọn tạo giống cây ăn quả. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 5:41:45 PM +00:00

Tiểu luận môn Công nghệ sau thu hoạch

Tiêu luận phân tích định hướng và giải pháp phát triển Công nghệ sau thu hoạch của Việt Nam đến năm 2020; liên hệ với điều kiện cụ thể tại địa phương học viên; nguyên nhân gây hư hỏng rau quả sau thu hoạch; biện pháp hạn chế và khắc phục để giảm tổn thất sau thu hoạch.

12/29/2020 5:41:38 PM +00:00

Tiểu luận hết môn Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tiểu luận hết môn Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phân tích hiện trạng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam; các cơ hội và thách thức trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta; đề xuất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

12/29/2020 5:41:32 PM +00:00

Tiểu luận môn Cây lương thực: Tìm hiểu mô hình nông nghiệp sinh thái tại Việt Nam và giới thiệu một mô hình nông nghiệp sinh thái mà trong đó có cây lương thực ở địa phương

Nội dung của tiểu luận này nghiên cứu tổng quan về nông nghiệp sinh thái; định nghĩa về nông nghiệp sinh thái; những lợi ích của nông nghiệp sinh thái trong đời sống xã hội; nguyên tắc của nông nghiệp sinh thái tình hình phát triển nông nghiệp sinh thái trên thế giới và ở Việt Nam.

12/29/2020 5:41:25 PM +00:00

Tiểu luận môn Cây công nghệ hoa và cây cảnh: Phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để phát triển sản xuất hoa cây cảnh tại địa phương

Tiểu luận này tìm hiểu tình hình phát triển hoa – cây cảnh trên thế giới; thực trạng phát triển hoa cây cảnh ở Phú Thọ; một số giải pháp phát triển hoa và cây cảnh ở Phú Thọ.

12/29/2020 5:41:19 PM +00:00

Tiểu luận Thực tập tay nghề: Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh trên gà thịt giai đoạn từ 1 đến 60 ngày tuổi

Tiểu luận tiến hành theo dõi khả năng sinh trưởng của đàn gà ở giai đoạn từ 1 đến 60 ngày tuổi; tỷ lệ hao hụt; tỷ lệ bệnh và khỏi bệnh trên đàn gà thí nghiệm. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

12/29/2020 3:47:29 PM +00:00

Báo cáo nghiên cứu: Phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre

Báo cáo nghiên cứu Phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre được Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo Bến Tre (Dự án DBRP Bến Tre) nghiên cứu về chuỗi giá trị dừa Bến Tre để có thể hiểu biết hơn về ngành dừa Bến Tre, hiểu biết hơn về đời sống của người trồng dừa, người chế biến dừa và nhân dân lao động tỉnh Bến Tre.

12/28/2020 10:46:58 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Tiền Giang theo cách tiếp cận từ quan điểm của khách hàng

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh (LTCT) của xoài cát Hòa Lộc (XCHL) ở tỉnh Tiền Giang theo cách tiếp cận từ quan điểm của khách hàng. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 419 khách hàng ở TP.HCM, TP. Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang.

12/28/2020 5:50:03 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Nông học: Ảnh hưởng của loại gốc ghép đến sinh trưởng cây giống cà phê vối trong vườn ươm tại Gia Lai

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhằm xác định được loại gốc ghép phù hợp với các giống cà phê vối trong giai đoạn vườn ươm bằng phương pháp ghép nối ngọn cây con.

12/28/2020 5:46:43 PM +00:00

Luận văn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển: Sản xuất giống và nuôi cá chẽm (Lates calcarifer)

Luận văn trình bày phân loại, đặc điểm phân bố và sinh học của cá chẽm; sơ lƣợc về kiên giang; thiết kế và xây dựng trại sản xuất cá chẽm; kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chẽm và quản lý môi trƣờng; thị trƣờng và kế hoạch tài chính.

10/19/2020 3:55:40 PM +00:00

Tiểu luận: Khảo sát quy trình chế biến cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông lạnh, tính định mức và hệ thống thiết bị tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ Caseamex

Tiểu luận được thực hiện nhằm khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông lạnh, tính định mức sản xuất tại từng công đoạn chế biến và khảo sát trang thiết bị trong chế biến nhằm đưa ra giải pháp phù hợp hơn với tình hình thực tế, góp phần nâng cao quy trình chế biến của nhà máy và giảm hao hụt nguyên liệu trong quá trình sản xuất nâng cao lợi nhuận cho công ty.

8/28/2020 6:39:12 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ chế biến thủy sản: Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm chà bông tôm đất (Metapenaeus ensis) xông khói

Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng trong sản xuất sản phẩm chà bông tôm đất (Metapenaeus ensis) xông khói nhằm tạo ra sản phẩm mới góp phần đa dạng hóa các sản phẩm. Đề tài thực hiện gồm bốn thí nghiệm sau: khảo sát ảnh hưởng của thời gian sấy sơ bộ, thời gian xông khói, thời gian sấy chín đến chất lượng cảm quan, hiệu suất thu hồi, ẩm độ và độ tơi của sản phẩm và khảo sát sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong thời gian bảo quản. Kết quả cho thấy, sấy sơ bộ tôm ở nhiệt độ 60°C trong 30 phút cho giá trị cảm quan tốt (17,9). Xông khói 35 phút và sấy chín tôm ở 60°C trong 4 giờ cho sản phẩm có cảm quan (17,9), độ tơi (91,5%), ẩm độ (22,1%) và hiệu suất thu hồi (13,5%) tốt nhất. Sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn về mặt vi sinh khi được bao gói và bảo quản ở ở nhiệt độ phòng đến tuần thứ 4.

8/28/2020 6:39:06 PM +00:00

Influence of drip fertigation levels on physiological parameters of aerobic rice in western zone of Tamil Nadu, India

A field experiment was conducted during kharif 2016 at R&D farm of Jain Irrigation Systems Ltd., Udumalpet with seven treatments comprising of two irrigation (100% and 150% ETc) and three fertigation levels (75%, 100% and 125% RDF) in addition, surface irrigation method as a check were arranged in randomized block design and replicated thrice. Rice was grown in sandy clay soil with pH and EC of 7.6 and 0.21 (dS m-1 ), respectively. A 115 day long variety ADT (R) 45 was used with spacing of 20x10cm. Fertilizers were applied @ 150:50:50 kg of N P2O5 K2O ha-1 . The result indicated that surface irrigation method resulted in higher grain yields and physiological parameters except root length as it was higher with lower water and higher fertilizer level (75% ETc + 125% RDF). Within the aerobic rice treatments, drip fertigation at 150% ETc with 125% RDF recorded higher grain yields and physiological parameters and it was found to be on par with surface irrigation method.

8/28/2020 3:28:06 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Sưu tập và xây dựng quỹ gen invitro một số giống hoa cúc phổ biến tại Đà Lạt

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Nghiên cứu xây dựng quỹ gen invitro một số giống hoa cúc phổ biến tại Đà Lạt để phục vụ cho công tác giảng dạy thực hành một số mô đun/môn học có liên quan thuộc nghề Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật tại trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

7/8/2020 2:11:52 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng, trị

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là trình bày việc xác định một số đặc tính của vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh trên ngan và biện pháp phòng trị bệnh. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 9:04:23 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng công nghệ trồng sâm phi lâm nghiệp

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng công nghệ trồng sâm phi lâm nghiệp. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:52:40 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Hướng ứng dụng công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày dướng ứng dụng công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:52:27 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng axit humic và rong tảo trong sản xuất hoạt chất kích thích sinh học

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và ứng dụng axit humic và rong tảo trong sản xuất hoạt chất kích thích sinh học. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:52:19 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:51:52 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Công nghệ in 3D – hướng ứng dụng trong tương lai

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày công nghệ in 3D – hướng ứng dụng trong tương lai. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:51:45 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:51:18 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy đảo chiều đa năng trong sấy nông sản theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy đảo chiều đa năng trong sấy nông sản theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững

6/18/2020 12:51:11 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng các hoạt chất thảo dược trong thực phẩm chức năng, mỹ phẩm bằng công nghệ nano, sản xuất viên nang chống nắng từ lycopene và curcumin

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ xu hướng nghiên cứu và ứng dụng các hoạt chất thảo dược trong thực phẩm chức năng, mỹ phẩm bằng công nghệ nano. Sản xuất viên nang chống nắng từ lycopene và curcumin. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:51:03 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Việt Nam

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:50:50 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng sản xuất và ứng dụng thảo mộc trong nông nghiệp hữu cơ, giấm gỗ - sản phẩm mới của Việt Nam

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng sản xuất và ứng dụng thảo mộc trong nông nghiệp hữu cơ, giấm gỗ - sản phẩm mới của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:50:43 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu, ứng dụng hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn trong phát triển nuôi tôm bền vững

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu, ứng dụng hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn trong phát triển nuôi tôm bền vững. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:50:22 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Công nghệ bảo quản rau quả và thịt gia súc, gia cầm tươi

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày công nghệ bảo quản rau quả và thịt gia súc, gia cầm tươi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung chi tiết báo cáo.

6/18/2020 12:50:15 AM +00:00