Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Nhu cầu chuyển đổi số tại thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo mô hình thư viện số trong giáo dục (DLE)

Trong khuôn khổ của bài viết, nhóm nghiên cứu xin được đề xuất một mô hình Thư viện số trong giáo dục cho xu hướng chuyển đổi của Thư viện TQB; xuất phát từ các đặc trưng trong chức năng của một Thư viện số trong giáo dục, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng của các dịch vụ hiện tại, đánh giá nhu cầu và xu thế sử dụng các chức năng của thư viện số trong giáo dục khi triển khai ở Thư viện TQB dựa trên khảo sát ngẫu nhiên 297 sinh viên đang học tập tại trường năm học 2019-2020.

5/20/2021 12:39:17 AM +00:00

Website - thành phần quan trọng của các thư viện và yếu tố không thể thiếu để thư viện phát triển lên trung tâm tri thức

Website thư viện đại học đã và đang là cổng thông tin tương tác hai chiều của các thư viện đại học ở Việt Nam trong thời đại 4.0 nhằm quảng bá hình ảnh thư viện đến với người dùng tin nhanh và hiệu quả nhất. Bài viết làm rõ tầm quan trọng của ứng dụng Website trong hoạt động thông tin thư viện đại học ở Việt Nam.

5/20/2021 12:39:11 AM +00:00

Vai trò của việc phân tích hành vi thông tin của người dùng tin trong môi trường dữ liệu lớn

Bài viết giới thiệu định nghĩa về hành vi thông tin, giải thích sự cần thiết và vai trò của phân tích hành vi thông tin của người dùng tin trong môi trường dữ liệu lớn. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất kế hoạch phân tích hành vi thông tin của người dùng tin trong môi trường dữ liệu lớn tại các thư viện ở Việt Nam.

5/20/2021 12:39:04 AM +00:00

Công tác số hóa tài liệu ở thư viện trong việc dạy - học trực tuyến hiện nay

Bài viết có cái nhìn hệ thống về quá trình, diễn biến của đào tạo trực tuyến cũng như đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác số hóa tài liệu đáp ứng được yêu cầu của người học trong bối cảnh hiện nay.

5/20/2021 12:38:58 AM +00:00

Cần làm gì để các mô hình trung tâm tri thức và liên kết thư viện đi vào hoạt động hiệu quả - nhìn nhận từ chính sách đến thực tiễn

Đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển sâu rộng. Trong đó kỷ nguyên của toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tạo ra những cơ chế vận hành mới cho điều hành và quản lý mọi hoạt động của đời sống xã hội. Bài viết nêu bật những cơ hội và khó khăn cũng như đề xuất các giải pháp cho việc hình thành các Trung tâm Tri thức số đối với các thư viện tại Việt Nam hiện nay.

5/20/2021 12:38:52 AM +00:00

Giải pháp số hóa và xây dựng các bộ sưu tập số nguồn tài liệu địa chí tại thư viện tỉnh Thanh Hóa

Bài viết làm rõ những vấn đề liên quan đến số hóa tài liệu, xây dựng bộ sưu tập số, đi sâu vào nghiên cứu thực trạng xây dựng bộ sưu tập số nguồn tài liệu địa chí tại thư viện tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đưa ra một số giải pháp số hóa và xây dựng bộ sưu tập số nguồn tài liệu địa chí.

5/20/2021 12:38:46 AM +00:00

Nghiên cứu lý thuyết Naive Bayes và ứng dụng phân loại tài liệu tiếng Việt trong thư viện số

Phân loại thông tin là một trong những giải pháp hợp lý cho yêu cầu trên. Nhưng một thực tế là khối lượng thông tin quá lớn, việc phân loại dữ liệu thủ công là điều không tưởng. Hướng giải quyết là một chương trình máy tính tự động phân loại các thông tin trên.

5/20/2021 12:38:40 AM +00:00

Chính sách tài chính với việc đào tạo nguồn nhân lực thư viện số tại Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích các chính sách tài chính cho đào tạo nói chung và đào tạo nhân lực thư viện số nói riêng. Qua đó, rút ra một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này.

5/20/2021 12:38:34 AM +00:00

Lưu trữ và thư viện số - nền tảng xây dựng nhân văn số thức

Công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng nhất và là giải pháp hàng đầu cho sự phát triển, góp phần biến đổi một cách tích cực nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động lưu trữ - thư viện và hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nói riêng. Vai trò và mối liên hệ mật thiết giữa tài liệu lưu trữ và tư liệu với lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đã được khẳng định và chứng minh.

5/20/2021 12:38:27 AM +00:00

Ứng dụng dữ liệu mở liên kết trong việc nâng cao chất lượng các nguồn tài nguyên giáo dục mở

Bài viết trình bày khái quát và tầm quan trọng của LOD, các hướng ứng dụng LOD trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng của các OER phục vụ cho các mục tiêu giáo dục và phổ biến tri thức trên quy mô toàn cầu.

5/20/2021 12:38:21 AM +00:00

Vấn đề bản quyền trong xây dựng trung tâm tri thức số

Bài viết giới thiệu về sự thay đổi của hoạt động thông tin - thư viện dưới tác động của công nghệ thông tin, những vấn đề liên quan đến bản quyền và một số ý kiến nhằm đảm bảo thực thi bản quyền trong xây dựng Trung tâm Tri thức số ở Việt Nam.

5/20/2021 12:38:15 AM +00:00

Những rào cản tới ý định sử dụng tài nguyên giáo dục mở của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam

Bài viết giới thiệu về mức rào cản lên các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng Tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources - OER) của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam. Dựa trên mô hình Thuyết hợp nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT) của Venkatesh (2003), bài viết đã phân tích và triển khai những nhân tố có ảnh hưởng tới ý định sử dụng OER của sinh viên trong môi trường đại học.

5/20/2021 12:38:09 AM +00:00

Nguồn nhân lực trong mô hình trung tâm tri thức số

Trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, mô hình Trung tâm Tri thức số là xu hướng phát triển của các thư viện lớn hiện nay. Để có thể đáp ứng những thay đổi đó, nguồn nhân lực thư viện cũng phải có những thay đổi. Bài viết trình bày một số đặc điểm của đội ngũ cán bộ trong mô hình Trung tâm Tri thức số.

5/20/2021 12:38:03 AM +00:00

Liên minh S hỗ trợ các nhà nghiên cứu triển khai - kế hoạch S sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021 và gợi ý cho Việt Nam

Bài viết này tập trung vào một trong năm hoạt động chính của Liên minh S nhằm hướng tới việc triển khai Kế hoạch S vào thực tế, đó là việc hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu để xuất bản các kết quả nghiên cứu vừa tuân thủ các nguyên tắc truy cập mở đầy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu của Kế hoạch S và vừa đảm bảo quyền tự do xuất bản của họ. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam.

5/20/2021 12:37:57 AM +00:00

Phát huy vai trò của thư viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ

Bài viết giới thiệu, so sánh những đặc điểm cơ bản của đào tạo theo học chế tín chỉ; phân tích vai trò của thư viện trong việc quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa vai trò này của hệ thống thư viện đại học.

3/18/2021 1:24:51 PM +00:00

Khoa Xuất bản, Phát hành quá trình phát triển và những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay

60 năm ra đời, xây dựng và trưởng thành, Khoa Xuất bản, Phát hành đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo cán bộ ngành xuất bản nói chung và phát hành sách nói riêng. Từ một đơn vị đào tạo nghiệp vụ văn hóa, số lượng giảng viên ít ỏi, chương trình, mục tiêu đào tạo nghèo nàn, đến nay khoa đã có một vị trí đặc biệt trong trường đại học đào tạo cán bộ văn hóa lớn nhất đất nước (HUC), đồng thời đang nỗ lực khẳng định vị thế của mình trong đào tạo cán bộ trước yêu cầu của toàn cầu hóa kinh tế.

3/18/2021 1:24:37 PM +00:00

Từ đào tạo cử nhân thư viện chuyển sang đào tạo cử nhân thông tin - thư viện, một thành công trong đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Thông tin, thư viện

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Thư viện đã được thực hiện trong 30 năm, từ 1961 đến 1991, và từ năm 1992 khởi đầu quá trình đổi mới, từ đào tạo cử nhân Thư viện chuyển sang đào tạo cử nhân Thông tin - Thư viện. Sự đổi mới chương trình đào tạo trong những năm qua đã đem lại những thành công vượt bậc cho Khoa Thông tin, Thư viện. Trong những năm tiếp theo, Khoa Thông tin, Thư viện sẽ phải luôn cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo mới để có thể đáp ứng được những yêu cầu phát triển của thực tiễn.

3/18/2021 1:24:31 PM +00:00

Đổi mới đào tạo thông tin thư viện tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Khoa Thông tin, Thư viện là khoa có bề dày truyền thống gắn với lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trong bối cảnh lĩnh vực thông tin thư viện đang có sự thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của các mô hình thư viện hiện đại, Khoa Thông tin, Thư viện cũng không ngừng đổi mới về chương trình đào tạo, điều kiện thực hành và đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại.

3/18/2021 1:24:25 PM +00:00

Đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm hướng tới sự hội tụ và phát triển bền vững

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm (XBP) là một trong những ngành đào tạo ra đời từ những năm đầu trong lịch sử truyền thống 60 năm phát triển và trưởng thành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Bài viết nhằm ghi lại sự nỗ lực của nhiều thế hệ giảng viên, cựu sinh viên của nhà trường trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm.

3/18/2021 1:23:01 PM +00:00

Xây dựng ứng dụng di động để cung cấp dịch vụ thông tin số tại các thư viện đại học

Bài viết tập trung phân tích và tìm hiểu về các ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thông tin, xác định các bước chính và biện pháp cần thực hiện khi phát triển ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin cho các thiết bị di động tại các thư viện đại học. Đồng thời cũng đề xuất những kỹ năng và kiến thức cụ thể, cần thiết để phát triển và áp dụng các ứng dụng cung cấp dịch vụ thông tin trên các thiết bị di động ở thư viện đại học.

3/18/2021 12:47:33 AM +00:00

Xây dựng từ điển dữ liệu liên kết mở dùng làm nền tảng cho chuyển đổi số chính phủ ở Việt Nam

Bài viết trình bày các nguyên tắc cơ bản và phương pháp phát triển một từ điển dữ liệu liên kết mở tạo ra sự liên thông về ngữ nghĩa cho một cơ sở hạ tầng dữ liệu mở được áp dụng vào quá trình chuyển đổi số chính phủ ở Việt Nam.

3/18/2021 12:47:19 AM +00:00

Bàn về các biện pháp cần đẩy mạnh để thực hiện các chỉ tiêu trong đề án phát triển văn hóa đọc

Bài viết tổng kết những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc và hiện thực hóa các chỉ tiêu của Đề án.

3/18/2021 12:47:11 AM +00:00

Những điểm mới của Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BVHTDL quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm những điểm mới của Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

3/18/2021 12:47:05 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp tổ chức quản lý và khai thác nguồn tài liệu nội sinh tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Bài viết phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp để thu thập, quản lý, khai thác tốt nguồn tài liệu nội sinh tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3/18/2021 12:46:59 AM +00:00

Cơ sở hạ tầng truy cập mở ở Nga và thế giới

Bài viết trình bày xuất bản phẩm và sản phẩm; kho lưu trữ xanh; các tạp chí truy cập mở; mạng xã hội khoa học; một số dự án truy cập mở tại Nga. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 12:46:53 AM +00:00

Một số biện pháp phát triển nguồn lực thông tin tại trung tâm Thông tin-Thư viện trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Bài viết này tiến hành tìm hiểu khái niệm nguồn lực thông tin; thực trạng nguồn lực thông tin; thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 12:46:45 AM +00:00

Hệ thống trung tâm Thông tin - Thư viện thế giới trong đại dịch Covid-19

Bài viết trình bày các trung tâm Thông tin - Tư liệu đóng cửa hàng loạt và đối mặt với thách thức trong đại dịch Covid 19; giải quyết thách thức về vận hành và quản lý trực tuyến đối với các trung tâm Thông tin - Thư viện; dịch vụ từ xa/trực tuyến của các trung tâm Thông tin - Thư viện trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

3/18/2021 12:46:38 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ NFC xây dựng hệ thống thư viện mở quản lý sinh viên đến thư viện bằng thẻ thư viện đa năng

Bài viết tiến hành nghiên cứu với mục tiêu đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thư viện mở cho sinh viên bằng thẻ thư viện đa năng sử dụng công nghệ thẻ NFC cho hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và quản lý sinh viên.

3/17/2021 9:27:32 PM +00:00

Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động Thông tin - Thư viện

Bài viết giới thiệu khái quát về mạng xã hội Facebook; các tính năng cơ bản của mạng xã hội Facebook đáp ứng yêu cầu của hoạt động thông tin – thư viện; một số bài học kinh nghiệm của nước ngoài trong việc ứng dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động thông tin – thư viện.

3/17/2021 4:45:49 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Soạn thảo văn bản giao dịch (Business Documents Composition)

Đề cương chi tiết học phần Soạn thảo văn bản giao dịch (Business Documents Composition) được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học này từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để học tập hiệu quả hơn.

3/17/2021 9:55:11 AM +00:00