Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Trung tâm tri thức số - bộ phận cấu thành của thư viện khoa học Việt Nam

Bài viết này cũng phác họa bước đầu về tổ chức và xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo đảm bảo xây dựng và phát triển bền vững mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện khoa học Việt Nam.

5/20/2021 12:42:36 AM +00:00

Vai trò, kỹ năng của nhân lực trong môi trường thư viện số và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo

Bài viết phân tích vai trò và kỹ năng của nguồn nhân lực trong thư viện số và bàn luận về trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc đổi mới chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

5/20/2021 12:42:30 AM +00:00

Xây dựng và phát triển các bộ sưu tập số tại Thư viện quốc gia Việt Nam

Bài viết giới thiệu về quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ sử dụng trong công tác số hóa tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; Một số bộ sưu tập số đang xây dựng, phát triển và các yếu tố tác động đến quá trình xây dựng bộ sưu tập số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

5/20/2021 12:42:24 AM +00:00

Ứng dụng mô hình sequence to sequence vào xây dựng hệ thống trả lời tự động cho thư viện

Ngày nay, chất lượng của các dịch vụ trong thư viện không ngừng được nâng cao nhờ sự phát triển của công nghệ và thiết bị máy tính. Một trong các ưu điểm nổi bật là sự thu hẹp khoảng cách về không gian, cũng như mở rộng thời gian hoạt động của thư viện đối với người dùng.

5/20/2021 12:42:17 AM +00:00

Trung tâm tri thức - thư viện trong công tác phục vụ người dùng tin: Nghiên cứu tại phòng dịch vụ thông tin tổng hợp, VNU - LIC

Bài viết đề cập đến đánh giá điểm mạnh và thách thức của tri thức số trong công tác phục vụ bạn đọc tại phòng Dịch vụ Thông tin Tổng hợp (Phòng), Trung tâm Thông tin - Thư viện (Trung tâm/LIC), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN/VNU), từ đó gợi mở một số giải pháp cải thiện, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dùng tin.

5/20/2021 12:42:11 AM +00:00

Phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Nguồn lực trí thức nói chung và nguồn lực trí thức nữ nói riêng là nguồn nhân lực có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết này nghiên cứu làm rõ đặc điểm, vai trò của nguồn lực trí thức nữ và kiến nghị các giải pháp phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

5/20/2021 12:41:59 AM +00:00

Ứng dụng quản trị tri thức số vào các cơ quan và tổ chức thông tin tại Việt Nam: Một số khó khăn, thách thức và cơ hội

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã thay đổi cách thức mà từng cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này hướng tới một sự biến chuyển hoạt động trong xã hội, không còn hoạt động theo chuỗi các giá trị mà hoạt động theo một tổ chức hệ sinh thái được tạo ra để kiểm soát toàn bộ hoạt động đó nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức đó.

5/20/2021 12:41:53 AM +00:00

Tác động của chuyển đổi số trong quản trị tri thức - xu thế phát triển của trung tâm tri thức số

Quản trị tri thức là quản lý hệ thống tài sản trí tuệ của một tổ chức, là sự phối hợp có chủ đích và có hệ thống của con người với công nghệ và những quy trình quản lý nhằm thúc đẩy việc nắm bắt, sáng tạo, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả các tri thức cá nhân cũng như tri thức của tổ chức.

5/20/2021 12:41:46 AM +00:00

Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số và vai trò của quản trị tri thức

Nghiên cứu này phân tích những mô hình, xu hướng và yêu cầu của quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số, đồng thời xem xét vai trò của quản trị tri thức đối với các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực như thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực.

5/20/2021 12:41:40 AM +00:00

Đạo văn trong quản trị tri thức số tại Việt Nam

Bài viết Đề cập đến các khái niệm liên quan đến quản trị tri thức số và vấn đề quản lý chất lượng nguồn tri thức được tạo mới trong chu trình quản trị tri thức số. Phân tích các yếu tố có tác động tích cực và tiêu cực tới vấn đề đạo văn và kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số. Đưa ra một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số tại Việt Nam.

5/20/2021 12:41:34 AM +00:00

Xây dựng trung tâm tri thức số ở Việt Nam cần phải làm gì và làm thế nào

Trên cơ sở phân tích lý luận và nhận thức việc xây dựng Trung tâm Tri thức số ở Việt Nam - như một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp thư viện ở Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới; tác giả bài viết phác thảo đôi nét về việc chuyển đổi số trong hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong khoảng 2 thập kỷ qua; đồng thời đề xuất một số nội dung cơ bản, những giải pháp khả thi, nhằm từng bước xây dựng và phát triển Trung tâm Tri thức số ở Việt Nam trong tương lai; đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của các thư viện trường đại học và cao đẳng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

5/20/2021 12:41:28 AM +00:00

Giải pháp kỹ thuật quản lý mạng internet với việc phát triển trung tâm tri thức số trong thư viện hiện nay

Những năm gần đây, việc phát triển nguồn tài nguyên số trong hệ thống thư viện trên cả nước ngày càng được đầu tư đáng kể. Các thư viện đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mạnh mẽ của người dùng tin trực tuyến hiện nay. Vì thế việc liên kết, chia sẻ thông tin giữa các thư viện là hết sức cần thiết, giúp người dùng tiếp cận được nhiều tài liệu quý giá mà không phải thư viện nào cũng có.

5/20/2021 12:41:22 AM +00:00

Quản trị tri thức đối với quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số

Nghiên cứu đã làm rõ được tầm quan trọng của quản trị tri thức đến quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang có những điều kiện tốt cho nền kinh tế số phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số.

5/20/2021 12:41:16 AM +00:00

Quản trị tri thức và khả năng áp dụng trong các trường đại học tại Việt Nam

Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào việc phân tích tổng quan về quản trị tri thức trong trường đại học và đưa ra một số khuyến nghị cho các trường đại học trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

5/20/2021 12:41:03 AM +00:00

Người dùng tin thông minh là nhân tố góp phần phát triển trung tâm tri thức số

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số ngày nay đã góp phần tạo nên sự thuận tiện và nhanh chóng trong hoạt động giao tiếp học thuật Bài viết chỉ ra xu thế nhu cầu khai thác tri thức số của người dùng tin là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến sự phát triển thư viện trở thành Trung tâm Tri thức số.

5/20/2021 12:40:56 AM +00:00

Dữ liệu 3D, thực tại ảo trong phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam

Sự phát triển của công nghệ thông tin, kể cả phần cứng và phần mềm đã đẩy mạnh nhiều lĩnh vực phát triển, trong đó có công nghệ 3D và thực tại ảo. Bài viết này đề cập đến quy trình xây dựng dữ liệu 3D, thực tại ảo một số vấn đề cơ bản trong trong công nghệ 3D, thực tại ảo tại Trung tâm Thông tin thư viện – ĐHQG Hà Nội.

5/20/2021 12:40:50 AM +00:00

Đo lường công bố khoa học: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam

Bài viết này cung cấp một khảo sát bước đầu song đủ khái quát về đo lường công bố khoa học, một số thách thức chính và xu hướng hoạt động này trong thời đại số. Đồng thời trình bày một số trao đổi về hoạt động đo lường công bố khoa học tại Việt Nam.

5/20/2021 12:40:44 AM +00:00

Mô hình trung tâm tri thức số tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra về nhân lực

Bài viết này tập trung vào các nội dung sau: Phân tích đặc điểm của Trung tâm Tri thức số (TTTTS), yêu cầu về nhân lực trong TTTTS; luận giải đánh giá thực trạng nhân lực trong các thư viện (TV) và trung tâm thông tin (TTTT) ở Việt Nam; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực thông tin thư viện nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả các TTTTS.

5/20/2021 12:40:37 AM +00:00

Xây dựng cơ sở tri thức cho thư viện các trường đại học - một yêu cầu cấp thiết

Bài viết giới thiệu những khái niệm cơ bản về cơ sở tri thức, lợi ích của cơ sở tri thức, những thuộc tính của cơ sở tri thức và quá trình xây dựng cơ sở tri thức cho thư viện các trường đại học, một yêu cầu cấp thiết và khả thi đối với thư viện các trường đại học ở nước ta hiện nay.

5/20/2021 12:40:31 AM +00:00

Tìm hiểu và đề xuất mô hình trung tâm tri thức - thư viện cho các thư viện đại học Việt Nam

Bài viết tìm hiểu về mô hình Trung tâm tri thức của một số đại học quốc tế, qua đó phân tích các yếu tố cấu thành Trung tâm tri thức từ không gian vật lý, không gian số, nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ, tài nguyên thông tin đến các dịch vụ thông tin - thư viện và đưa ra đề xuất mô hình Trung tâm tri thức – Thư viện cho các thư viện đại học Việt Nam.

5/20/2021 12:40:25 AM +00:00

Phát triển trung tâm tri thức – thư viện trong trường đại học

Bài viết nghiên cứu sự cần thiết phát triển thư viện số thành Trung tâm Tri thức số; nghiên cứu các mô hình Trung tâm Tri thức số trên thế giới; phân tích đặc điểm, chức năng và đề xuất tên gọi Trung tâm tri thức – Thư viện trong trường đại học.

5/20/2021 12:40:18 AM +00:00

Thư viện quản trị tri thức trong kỷ nguyên số

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến toàn bộ mọi lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Bài viết phân tích một số đặc điểm, chức năng của Trung tâm Tri thức số.

5/20/2021 12:40:13 AM +00:00

Trung tâm tri thức - thư viện: Chuyển đổi thư viện số thành trung tâm tri thức số để ứng phó bùng nổ dữ liệu lớn

Bài viết phân tích bối cảnh bùng nổ dữ liệu lớn; vai trò, nhiệm vụ và đặc điểm của 03 mô hình Trung tâm Dữ liệu – Trung tâm Thông tin – Trung tâm Tri thức để thích ứng với bối cảnh này. Các tác giả đã đi sâu phân tích các thách thức đối với thư viện số Việt Nam, đề xuất chuyển đổi các thư viện số Việt Nam theo mô hình Trung tâm Tri thức số.

5/20/2021 12:40:06 AM +00:00

Phát triển dữ liệu – công nghệ số - trung tâm tri thức số trong thư viện số của trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô trong công tác đào tạo

Bài viết giới thiệu về Dữ liệu – công nghệ trong thư viện số/ Trung tâm Tri thức số đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đề xuất hướng phát triển dữ liệu – thông tin – tri thức cho thư viện điện tử trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô/Tổng cục Kỹ thuật.

5/20/2021 12:40:00 AM +00:00

Tăng cường khả năng tiếp cận của sinh viên với tài nguyên số hóa của trung tâm thông tin thư viện thông qua mạng xã hội facebook

Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn vai trò của hoạt động truyền thông trong công tác tăng cường khả năng tiếp cận của sinh viên với tài nguyên số hóa của Trung tâm Thông tin – Thư viện thông qua mạng xã hội Facebook.

5/20/2021 12:39:54 AM +00:00

Khai thác tài liệu xám trong các thư viện đại học Việt Nam góp phần xây dựng trung tâm tri thức số

Bài viết trình bày việc tìm hiểu định nghĩa về tài liệu xám, các khó khăn, thách thức trong việc tổ chức và truy cập tài liệu xám, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị mang tính khả thi đối với các thư viện đại học Việt Nam trong việc khai thác nguồn tài liệu giá trị này nhằm làm phong phú thêm các nguồn lực của Trung tâm Tri thức số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đồng thời phục vụ hiệu quả các chương trình đào tạo đại học nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung.

5/20/2021 12:39:48 AM +00:00

Thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện đại học ở Việt Nam - kiến nghị và giải pháp

Nội dung của bài viết này tập trung vào việc khảo sát, đánh giá thực trạng việc ứng dụng KHCN tại các thư viện đại học nói chung và thư viện TQB nói riêng. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao việc ứng dụng KHCN trong các hoạt động của thư viện.

5/20/2021 12:39:42 AM +00:00

Vai trò của công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi thư viện học thuật

Bài viết này trình bày đánh giá về vai trò của các tiện ích công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi các dịch vụ thư viện học thuật. Bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về sự phát triển lịch sử của các thư viện học thuật, bài báo cũng thảo luận sự phát triển công nghệ đổi mới trong học tập, quản lý dữ liệu và tác động của chúng đối với lĩnh vực thư viện học thuật, bao gồm nhu cầu nhân viên thư viện phát triển các kỹ năng và vai trò mới của thủ thư.

5/20/2021 12:39:35 AM +00:00

Ứng dụng phương tiện truyền thông xã hội để tiếp thị dịch vụ thông tin – thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học

Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề về: Tại sao các thư viện nên hoạt động trên nền tảng các phương tiện truyền thông xã hội? làm thế nào các thư viện có thể thu hút người dùng tin sử dụng dịch vụ TTTV của mình thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

5/20/2021 12:39:29 AM +00:00

Một số vấn đề về quyền tác giả trước tác động của dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật

Bài viết tập trung làm rõ khái niệm quyền tác giả, hệ thống luật bản quyền trong nước và trên thế giới, cũng như vấn đề quyền sở hữu trí tuệ trước tác động của big data và trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất cho việc tuân thủ quyền tác giả trước yêu cầu trên.

5/20/2021 12:39:23 AM +00:00