Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện trong Công an nhân dân góp phần phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Bài viết đề cập tổng quan về hoạt động thư viện trong CAND. Thực trạng đội ngũ cán bộ thư viện trong CAND. Đồng thời đưa ra kiến nghị, đề xuất đối với Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (Vụ Thư viện) để có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện trong CAND góp phần phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.

10/17/2021 3:03:09 PM +00:00

Ảnh hưởng của thư viện đến văn hóa đọc và nhận thức về bản quyền trong sinh viên

Đọc sách và sử dụng nguồn thông tin vào hoạt động học tập và nghiên cứu thường song hành cùng nhau. Vì vậy, bài viết này cung cấp thông tin giúp người sử dụng phát triển văn hóa đọc và tuân thủ bản quyền trong sử dụng tác phẩm vào hoạt động học tập, đảm bảo sự liêm chính trong học thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thư viện đại học ngày nay.

10/17/2021 3:02:38 PM +00:00

“Số hóa tài liệu” – từ nhận thức đến triển khai đào tạo tại Khoa Thông tin – Thư viện Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Bài viết giới thiệu một số nội dung về khái niệm “số hóa tài liệu”, vai trò của công tác số hóa tài liệu, các yếu tố liên quan đến hoạt động Số hóa tài liệu, đào tạo số hóa tài liệu tại Khoa Thông tin Thư viện.

10/17/2021 3:02:21 PM +00:00

Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình và sách giáo khoa tiểu học

Chương trình Giáo dục phổ thông mới đặt ra những yêu cầu đổi mới thư viện trường học: Đổi mới cơ sở vật chất theo hướng tăng cường thiết bị và thay đổi cấu trúc loại sách và tài liệu; Đổi mới hoạt động ở thư viện theo hướng tạo không gian học tập mới để học sinh tự học có hướng dẫn và học theo sở trường. Để thực hiện đổi mới thư viện trường học, cần có sự tham gia của cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

10/17/2021 1:24:31 AM +00:00

Nghiên cứu nhu cầu tin và người dùng tin - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nghiên cứu tập trung vào vấn đề vấn đề lý luận và thực tiễn về nhu cầu tin và người dùng tin. Bài viết đưa ra hệ thống lý luận về người dùng tin và nhu cầu tin gồm: Khái niệm, phân loại và vai trò của người dùng tin; Khái niệm, phân loại, đặc điểm, các yếu tổ ảnh hưởng tới nhu cầu tin.

10/16/2021 5:48:12 AM +00:00

Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác xử lý nội dung tài liệu tại thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng công tác xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, bài viết đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác này góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện nhà trường.

10/14/2021 12:25:34 AM +00:00

Mô hình phòng thí nghiệm nhân văn số tại các trường đại học thuộc Vương quốc Anh và hướng phát triển tại Việt Nam

Bài viết tìm hiểu về Phòng Thí nghiệm Nhân văn số (Digital Humanities Lab - DHL) và khái quát hoạt động của DHL tại các trường đại học ở Vương quốc Anh theo hai mô hình: DHL là một bộ phận độc lập trong trường Đại học; DHL nằm trong Trung tâm Nhân văn số hoặc thư viện đại học.

10/14/2021 12:25:27 AM +00:00

Liên kết chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin ở thư viện các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế

Bài viết này điểm qua một số nét cơ bản về lịch sử hình thành thư viện các trường đại học tại Huế và thực trạng hoạt động cũng như đề xuất những yếu tố cần thiết đảm bảo cho sự liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa thư viện các trường đại học thành viên của Đại học Huế (ĐHH), nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của các thư viện đại học trong kỷ nguyên số ngày nay.

10/14/2021 12:25:19 AM +00:00

Công bố quốc tế của đại học quốc gia hà nội giai đoạn 2017-2020: Thống kê và phân tích số liệu từ Scopus và Web of science

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu sự phát triển, gia tăng các công bố quốc tế trong cơ sở dữ liệu (CSDL) học thuật Scopus và Web of Science của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2017- 2020.

10/14/2021 12:25:10 AM +00:00

Quyền tiếp cận thông tin và những biện pháp bảo đảm tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Thư viện

Tiếp cận thông tin vừa là quyền chính trị, vừa là quyền có tính dân sự của mỗi công dân được Hiến pháp năm 2013 quy định. Thông qua các quy định của Luật Thư viện, quyền tiếp cận thông tin của công dân được cụ thể hóa bằng các quy định về quyền của công dân trong tiếp cận thông tin, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin tại thư viện.

10/14/2021 12:25:03 AM +00:00

Khuynh hướng nghiên cứu nhân văn số từ góc độ phân tích trắc lượng thư mục

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng phương pháp trắc lượng thư mục để phân tích một cách hệ thống các chủ đề và từ khóa của các tài liệu về nhân văn số. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tình hình hợp tác nghiên cứu về nhân văn số giữa các tác giả và các quốc gia.

10/14/2021 12:24:54 AM +00:00

Trách nhiệm của lưu trữ chuyên ngành đối với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số

Bài viết bàn về việc lưu trữ tài liệu chuyên ngành Dầu khí đa dạng về thành phần, chủng loại và có ý nghĩa rất lớn không chỉ các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước nhà. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/12/2021 2:01:47 PM +00:00

Trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử đối với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số trong cơ quan nhà nước

Bài viết bàn về tính tất yếu và trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử đối với lưu trữ tài liệu số, kết quả thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Lào Cai cũng như một số khó khăn khi thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/12/2021 2:01:35 PM +00:00

Bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ Lịch sử của Trung ương Đảng

Bài viết trình bày bối cảnh và thực trạng quản lý tài liệu điện tử, thách thức trong bảo quản tài liệu điện tử, và công tác bảo quản tài liệu điện tử tại Lưu trữ lịch sử của Trung ương Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/12/2021 2:01:14 PM +00:00

Trách nhiệm của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ đối với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số

Bài viết bàn về một số kết quả đạt được trong việc lưu trữ tài liệu số của thành phố Đà Nẵng và trách nhiệm của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực lưu trữ đối với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số trong cơ quan nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/12/2021 2:00:52 PM +00:00

Trách nhiệm của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ đối với nhiệm vụ lưu trữ số

Bài viết khái quát thực trạng hoạt động quản lý, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ đối với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số; thông qua đó, phân tích, đánh giá trách nhiệm và đề xuất một số biện pháp quản lý thuộc trách nhiệm của các cơ quan này để thực hiện tốt nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/12/2021 2:00:38 PM +00:00

Quản lý, lưu trữ tài liệu điện tử, tài liệu số dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin

Bài viết bàn về tính pháp lý của tài liệu điện tử, tài liệu số và phân tích sự khác biệt của việc lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số so với tài liệu thông thường để từ đó đề xuất các khuyến nghị, giải pháp để lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số trong cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của Chính phủ điện tử và Chính phủ số. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/12/2021 2:00:26 PM +00:00

Yêu cầu đặt ra với các cơ quan, tổ chức trong việc lưu trữ tài liệu số

Bài viết bàn về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước, đồng thời phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của quản lý tài liệu điện tử và lộ trình thực hiện hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/12/2021 2:00:05 PM +00:00

Phân loại và tổ chức mục lục phân loại - Tạ Thị Thịnh

Phân loại và tổ chức mục lục phân loại cung cấp kiến thức cần thiết, cơ bản nhất về lý luận phân loại nói chung và phân loại tài liệu, phân loại thư viện nói riêng. Cung cấp thông tin chọn lọc về các khung phân loại tiêu biểu trên thế giới và một số khung phân loại đã được Việt Nam hóa.

10/10/2021 2:46:33 PM +00:00

Giáo trình Trình tổ chức hoạt động thư viện thiếu nhi và thư viện trường phổ thông - Trường CĐ Cộng đồng Lào Cai

(NB) Giáo trình Trình tổ chức hoạt động thư viện thiếu nhi và thư viện trường phổ thông cung cấp cho người học những kiến thức như: Thư viện và thư viện trường học; Kỹ thuật, nghiệp vụ thư viện; Công tác bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 2:46:04 PM +00:00

Bài giảng Vốn tài liệu và nguồn lực thông tin (Ngành: Thư viện) - Trường CĐ Cộng đồng Lào Cai

(NB) Bài giảng Vốn tài liệu và nguồn lực thông tin cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại hình tài liệu; Xây dựng vốn tài liệu - nguồn lực thông tin; Đăng ký vốn tài liệu; Tổ chức kho và sắp xếp vốn tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 2:45:46 PM +00:00

Bài giảng Mô tả tài liệu thư viện (Ngành: Thư viện) - Trường CĐ Cộng đồng Lào Cai

(NB) Bài giảng Mô tả tài liệu thư viện cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về biên mục mô tả; Quy tắc biên mục Anh – Mỹ (AACR2); Điểm truy cập thông tin và khổ mẫu MARC 21; Phương pháp mô tả các loại hình tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 2:45:24 PM +00:00

Bài giảng Thư viện học đại cương (Ngành: Thư viện) - Trường CĐ Cộng đồng Lào Cai

(NB) Bài giảng Thư viện học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Chức năng nhiệm vụ của thư viện trong xã hội; Bản chất, đối tượng nghiên cứu và cấu trúc của Thư viện học; Chính sách thư viện Việt Nam; Mạng lưới thư viện công cộng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 2:44:56 PM +00:00

Bài giảng Thư mục học đại cương (Ngành: Thư viện) - Trường CĐ Cộng đồng Lào Cai

(NB) Bài giảng Thư mục học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm và chức năng của thông tin thư mục; Sự hình thành và phát triển của thư mục học; Tạo lập thông tin thư mục. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 2:44:27 PM +00:00

Một số yêu cầu của thư viện trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Bài viết làm rõ các yêu cầu về tiêu chuẩn của thư viện trong kiểm định chất lượng giáo đại học. Chất lượng của hoạt động thông tin - thư viện trong trường đại học là một trong những tiêu chuẩn được nêu trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Yêu cầu của thư viện trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học là cơ sở cung cấp tài nguyên thông tin đáp ứng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của giáo dục đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:30:19 AM +00:00

Tiếp thị số trong thư viện thông minh 4.0

Bài viết đề cập đến khái niệm, vai trò, ưu điểm, các công cụ cơ bản của tiếp thị số và ứng dụng của nó trong hoạt động của thư viện thông minh nhằm đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:29:59 AM +00:00

Nhân lực trong các thư viện và trung tâm thông tin tại Việt Nam hiện nay

Mục đích của bài viết tập trung vào các nội dung sau: Phân tích yêu cầu về nhân lực ngành thông tin - thư viện hiện nay; Luận giải, đánh giá thực trạng nhân lực trong các thư viện và trung tâm thông tin ở Việt Nam; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực thông tin - thư viện nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả các thư viện và trung tâm thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:27:03 AM +00:00

Hiện trạng và các biện pháp cải tiến dịch vụ thông tin – thư viện phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm cải tiến hoạt động này, từ đó góp phần tạo ra những sản phẩm và dịch vụ thông tin có chất lượng, phục vụ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học cho người sử dụng (NSD). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:20:19 AM +00:00

Vai trò của trung tâm Thông tin Thư viện đối với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây – Bộ Xây dựng

Bài viết đề cập vai trò của Trung tâm Thông tin – Thư viện trong việc đáp ứng nhu cầu chủ động học tập, giảng dạy và nghiên cứu của toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên góp phần quan trọng trong thực hiện thành công chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ.

10/9/2021 10:41:19 PM +00:00

Marketing dịch vụ thông tin trong trường đại học

Nội dung chính của bài viết trình bày những nhiệm vụ của marketing trong hoạt động thông tin thư viện. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

10/6/2021 12:46:42 AM +00:00