Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Ngành Công nghiệp thông tin trong quá khứ, hiện tại và tương lai

Bài viết Ngành Công nghiệp thông tin trong quá khứ, hiện tại và tương lai trình bày quan niệm truyền thống về ngành công nghiệp thông tin và quá trình hình thành ngành công nghiệp thông tin hiện tại và tương lai... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nghề thông tin ngày nay

Bài báo cáo nêu một số ý kiến về bối cảnh kinh tế-xã hội và những yêu cầu đặc thù của nghề thông tin trong điều kiện ngày nay: bối cảnh ra đời và chức năng xã hội, Kiến thức và năng lực, thái độ và tác phong của người làm nghề thông tin - các thông tin viên. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Nghề thông tin trong bối cảnh hiện nay

Bài viết Nghề thông tin trong bối cảnh hiện nay nêu lên những yêu cầu trước thách thức của nghề thông tin trước sự thay đổi của thời đại mới và trình bày những yêu cầu, kiến thức, kỹ năng của người làm nghề thông tin chuyên nghiệp... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Nguồn tin khoa học và công nghệ trong các công trình nghiên cứu khoa học tại trường đại học ở Việt Nam

Bài viết Nguồn tin khoa học và công nghệ trong các công trình nghiên cứu khoa học tại trường đại học ở Việt Nam giới thiệu các nguồn thông tin Khoa học và Công nghệ được sinh ra trong các trường đại học, các khoa, bộ môn trong trường đại học. Phân tích những mặt hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc quản lý và triển khai nguồn tin khoa học và công nghệ tại các trường đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Nhu cầu tin và đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại thư viện Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Bài viết trình bày khái quát về Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, giới thiệu về thư viện Viện kinh tế và chính trị thế giới, đặc điểm người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ của các nhóm người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Những cơ hội, thách thức đối với hoạt động Thông tin - Thư viện và vai trò của các cơ sở đào tạo đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam

Bài viết trình bày những cơ hội, thách thức, khó khăn đặt ra đối với hoạt động thông tin thư viện Việt Nam, về vai trò của các cơ sở đào tạo nói chung, khoa Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Sự phát triển của web ảnh hưởng đến các sản phẩm, dịch vụ Thông tin - Thư viện trường đại học: Web 1.0, 2.0 3.0

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào một số tính năng của web để phát triển các sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện trong một số trường Đại học lớn trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các thư viện Đại học Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Tác động của công nghệ web đến hoạt động Thông tin - Thư viện trường đại học

Bài viết trình bày về sự hình thành và phát triển của công nghệ web; nội dung tổng quát của web 1.0, web 2.0, web 3.0 và sự phát triển tài nguyên học liệu trực tuyến, ứng dụng công nghệ web tại trường RMIT Việt Nam,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Thông tin khoa học và công nghệ địa phương những vấn đề cần bàn luận (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Nam)

Bài viết Thông tin khoa học và công nghệ địa phương những vấn đề cần bàn luận (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Nam) trình bày sự phát triển của thông tin khoa học Công nghệ ở Quảng Nam và giải pháp phát triển thông tin Khoa học Công nghệ ở Quảng Nam nói riêng và các địa phương khác nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Thông tin sáng chế phục vụ các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ

Bài viết Thông tin sáng chế phục vụ các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ trình bày khái niệm, vai trò, phân tích thông tin sáng chế; tổ chức quản lý thông tin sáng chế trong các Viện nghiên cứu, trường đại học; giải pháp nhằm khai thác tốt các nguồn thông tin sáng chế; một số quy định pháp lý của Việt Nam về sở hữu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Tìm hiểu về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Bài viết Tìm hiểu về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội trình bày lý luận về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi, thực trạng công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội, nhận xét và một số đề xuất giải pháp phát triển công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học

Bài viết Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học trình bày chức năng, yêu cầu của trang tin điện tử, những mặt tích cực và hạn chế về các trang tin điện tử của các trường đại học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên internet

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số phẩm chất và năng lực mà cán bộ thư viện nên có và gợi ý nhiệm vụ đặt ra cho các cơ sở đào tạo cán bộ thư viện thông tin hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Điểm truy cập từ góc nhìn khái quát hóa

Bài viết Điểm truy cập từ góc nhìn khái quát hóa đề cập đến góc nhìn khái quát hóa trong khoa học thư viện, Điểm truy cập - khái niệm cần làm mới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam

Bài viết đề cập đến sự đổi mới sự nghiệp giáo dục và những yêu cầu mới đặt ra trong hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học, chia sẻ nguồn thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học ở Việt Nam - một yêu cầu khách quan và cấp thiết, giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực thông tin giữa thư viện các trường đại học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam

Bài viết Đa dạng hóa các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam giới thiệu các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và một số biện pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức khai thác, sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Đổi mới và hội nhập quốc tế xu thế tất yếu của ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam

Bài viết Đổi mới và hội nhập quốc tế xu thế tất yếu của ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam đề cập đến vấn đề đổi mới và hội nhập quốc tế: mệnh lệnh của thời đại, đổi mới trong lĩnh vực thông tin - thư viện, ngành Thông tin - Thư viện trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc gia Hội Hoa Kỳ (LCC)

Bài viết Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc gia Hội Hoa Kỳ (LCC) giới thiệu về lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa kỳ; nguyên tắc, cấu trúc và cách trình bày chung; kí hiệu; bảng liệt kê (mục lục); phân lớp số định danh trong Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển

Bài viết Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện, hiện trạng hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện và đưa ra định hướng phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục

Bài viết Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục trình bày những tìm hiểu về khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục trong thực tiễn hoạt động thông tin, thư viện và các vấn đề đặt ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Giữ chân nhân lực Thông tin - Thư viện thế hệ mới: Thách thức trong thời hội nhập

Ngành Thông tin - Thư viện của nước ta còn rất non trẻ, nhân lực Thông tin - Thư viện thế hệ mới vẫn còn rất mỏng để vực dậy sinh lực cho ngành. Trong bối cảnh đó, sự thất thoát chất xám đang diễn ra, đáng lo ngại và cần nghiên cứu sâu hơn... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu về vấn đề này.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Hoạt động Thông tin thư viện các trường đại học phục vụ học chế tín chỉ

Để thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình học tập của sinh viên cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên đại học trong giai đoạn chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, cần phải đổi mới phương thức hoạt động thông tin – thư viện một cách triệt để hơn, với tư duy mới và sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Đổi mới phương thức hoạt động thông tin – thư viện trong các trường đại học trước yêu cầu khách quan của thực tiễn là một quá trình lâu dài, phức tạp và đồng bộ....

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Nâng cao chất lượng đào tạo Công nghệ thông tin đối với sinh viên ngành Thông tin - Thư viện hệ Cao đẳng

Sự phát triển nhanh đến chóng mặt của khoa học và công nghệ, đặc biệt là của công nghệ thông tin và truyền thông, đã có những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung và hoạt động giáo dục và đào tạo nói riêng, trong đó có hệ đào tạo cao đẳng ngành Thông tin - Thư viện... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Nhân lực Thông tin - Thư viện trong xã hội thông tin và xã hội tri thức

Thành quả của cuộc cách mạng công nghệ thông tin là sự hình thành xã hội thông tin và tiến tới xã hội tri thức. Trong đó, xã hội thông tin là nền tảng của xã hội tri thức, là phương tiện để xây dựng xã hội tri thức, là chìa khóa để tiến tới một xã hội tốt đẹp hơn.... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Nhân lực Thông tin - Thư viện trong xã hội thông tin và xã hội tri thức để tìm hiểu nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Sản phẩm của Công nghiệp công nghệ thông tin - Nền tảng để đổi mới & hội nhập của ngành Thông tin & Thư viện Việt Nam trong thời đại số hóa

Bài viết Sản phẩm của Công nghiệp công nghệ thông tin - Nền tảng để đổi mới & hội nhập của ngành Thông tin & Thư viện Việt Nam trong thời đại số hóa trình bày về các vấn đề: nội hàm khái niệm Công nghiệp công nghệ thông tin, sản phẩm của Công nghiệp công nghệ thông tin - tiền đề không thể thiếu để xây dựng thư viện điện tử, thư viện số,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong xã hội thông tin

Bài viết Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong xã hội thông tin trình bày về khái niệm thông tin và xã hội thông tin, lịch sử của hoạt động thông tin Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong xã hội thông tin. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Xây dựng nguồn nhân lực ở Thư viện thành phố Hà Nội

Bài viết Xây dựng nguồn nhân lực ở Thư viện thành phố Hà Nội trình bày về các nội dung: nguồn nhân lực Thông tin Thư viện trong thời đại mới, thực trạng nguồn nhân lực tại Thư viện Tp. Hà Nội, các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Thư viện Thành phố Hà Nội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ nghe nhìn trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Bài viết Khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ nghe nhìn trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trình bày về nội dung: các nguồn tài liệu lưu trữ nghe nhìn ở Việt Nam, tài liệu lưu trữ nghe nhìn với nghiên cứu lịch sử, tài liệu nghe nhìn với công tác giáo dục và đào tạo và một số kiến nghị nhằm phát huy hơn nữa giá trị những tài liệu lưu trữ nghe nhìn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Báo cáo đề dẫn: Khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn - Tiềm năng, hiệu quả và giải pháp

Hội thảo khoa học với chủ đề Khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn - Tiềm năng, hiệu quả và giải pháp được tổ chức nhằm mục đích: giới thiệu tiềm năng, khẳng định giá trị đặc biệt và hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Bài viết sẽ phản ánh về tình hình khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00