Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Lưu trữ Web nhiệm vụ của thư viện trong thời đại thông tin số

Trong thời đại Công nghệ thông tin, các trang Web đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với con người, việc ghi lại nội dung của chúng cho các lần truy cập sau là một điều cần thiết. Lưu trữ Web trong thư viện được xem là một quá trình quan trọng nhằm đảm bảo người dùng có thể truy cập và tái sử dụng kiến thức trong thời gian dài và có thể thực hiện theo nhu cầu truy xuất thông tin. Nhìn tổng quan về tình hình lưu trữ Web trên thế giới, giới thiệu dự án lưu trữ Web, các công nghệ chủ đạo mà các thư viện lớn trên thế giới đã áp dụng, cũng như liên hệ thực trạng lưu trữ Web của các thư viện ở Việt Nam.

9/18/2018 8:21:25 PM +00:00

Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

Phát triển hệ thống thư viện trường học là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng trong giáo dục bậc phổ thông hiện nay. Đứng trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện tại, thư viện cần có những thay đổi nhất định để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh và giáo viên trong trường học. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc trình bày mô hình thư viện trường học đã và đang được áp dụng tại Việt Nam, một số mô hình thư viện trường học ở các Quốc gia phát triển trên thế giới như: Hoa Kỳ, Australia, từ đó rút ra một số ưu điểm mà thư viện trường học ở Việt Nam cần học tập trong việc xây dựng và cải tiến mô hình phục vụ, nhằm hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện và nâng cao vai trò của thư viện.

9/18/2018 8:21:15 PM +00:00

Mô hình hành vi thông tin

Hành vi thông tin là một phân ngành trong lĩnh vực khoa học thông tin và là một lĩnh vực liên ngành với nhiều quan điểm khác nhau như tâm lý học nhận thức, hành vi tổ chức, truyền thông, triết học, nhân chủng học, sinh học và triết học tiến hóa, trong đó có khoa học Thư viện - Thông tin. Một số mô hình hành vi thông tin từ một số quan điểm tiếp cận khác nhau, ý nghĩa của nghiên cứu mô hình hành vi thông tin trong hoạt động Thư viện - Thông tin.

9/18/2018 8:21:04 PM +00:00

Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

Qua một số thành tựu và hạn chế của hệ thống Thư viện công cộng trong 5 năm. Qua đó nêu lên một số vấn đề cần triển khai và hoàn thiện nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển hệ thống Thư viện công cộng trong thời gian tới: Ban hành luật thư viện, các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thư viện, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xếp hạng thư viện, tạo nên bộ mặt mới trong phục vụ của các thư viện, đa dạng hóa, nghệ thuật hóa hoạt động tuyên truyền thu hút bạn đọc đến thư viện, xây dựng chi hội thư viện...

9/18/2018 8:20:54 PM +00:00

Xây dựng các hướng dẫn sử dụng thư viện trên môi trường Web

Hướng dẫn là một chức năng cơ bản trong hoạt động Thư viện - Thông tin của thư viện hay trung tâm thông tin. Chức năng này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi thư viện đã và đang trở thành nơi cung cấp tri thức và nguồn tài nguyên thông tin phong phú cho người dùng tin. Khái quát một số công cụ thiết kế Web phổ biến hiện nay trên Internet, các nội dung của một trang Web thư viện đại học và thiết kế trang Web hướng dẫn sử dụng thư viện cho người dùng tin trong các thư viện đại học.

9/18/2018 8:20:44 PM +00:00

Ứng dụng Marketing 7Ps trong hoạt động Thư viện công cộng

Khái niệm Marketing thời giai đầu mới chỉ áp dụng trong lĩnh vực thương mại. Năm 1969, khi bài báo Marketing cho các tổ chức phi lợi nhuận của Kotler và Levy xuất hiện trong Tạp chí Marketing thì ý tưởng Marketing cho các tổ chức phi lợi nhuận được khai phá. Trực thuộc các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan Thông tin - Thư viện bắt đầu quan tâm đến vấn đề Marketing. Lúc này, các chuyên gia Thông tin - Thư viện mới chỉ quan tâm đến yếu tố truyền thông Marketing khi thảo luận về vấn đề này. Từ năm 1979 đến năm 1980, người ta bắt đầu cho rằng Marketing thích hợp khi áp dụng vào hoạt động thông tin - thư viện. Các lý thuyết Marketing truyền thống trở nên hữu dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận, trong đó có các Thư viện công cộng.

9/18/2018 8:20:33 PM +00:00

Quản lý nguồn nhân lực trong cơ quan Thông tin Thư viện hiện đại

Hiện nay, Công nghệ thông tin đang có những bước phát triển không ngừng, được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, việc ứng dụng Công nghệ thông tin đã làm thay đổi tư duy, diện mạo, phương thức hoạt động của nhiều cơ quan thông tin thư viện (TTTV). Một trong những hoạt động đầu tiên của sự biến đổi đó phải kể đến vấn đề quản lý nguồn nhân lực (NNL). Tuy nhiên, đại đa số NNL thiếu những phẩm chất, kỹ năng phù hợp với cơ quan TTTV hiện đại, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hoạt động trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội.

9/18/2018 8:20:24 PM +00:00

Nguyên lý và chính sách phát triển Thư viện số

Bài viết phân tích vai trò, lợi ích của thư viện số (TVS) đối với xã hội trong kỷ nguyên thông tin số, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo từ xa. Tác giả cũng phân tích về chức năng, dịch vụ và nguyên tắc cơ bản của TVS, đồng thời đề xuất một số nội dung trong chính sách phát triển TVS. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/18/2018 8:20:14 PM +00:00

Biện pháp phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng dân cư ở Thư viện tỉnh Bắc Ninh

Phát triển văn hóa đọc ở cộng đồng dân cư là vấn đề thời sự xã hội, được gia đình, nhà trường, xã hội rất mực quan tâm. Việc phát triển văn hóa đọc ở cộng đồng dân cư là vấn đề rất khó khăn và cấp thiết cần tìm biện pháp thích hợp. Bài viết đề cập đến thực trạng và biện pháp phát triển văn hóa cho cộng đồng dân cư ở Thư viện tỉnh Bắc Ninh .

9/18/2018 8:20:01 PM +00:00

Hệ thống hóa tài liệu thư viện theo học phần phục vụ sinh viên khoa Nông Lâm Nghiệp trường Đại học Tây Nguyên

Hệ thống hóa tài liệu thư viện theo học phần phục vụ sinh viên là cách lựa chọn, sắp xếp và hệ thống lại tài liệu có trong thư viện theo từng học phần của từng khoa, từng ngành nhằm phục vụ một cách hiệu quả đối với việc tìm tài liệu để phục vụ cho học phần đó. Đề tài được nghiên cứu dựa trên nhu cầu sử dụng thư viện của sinh viên, giảng viên, cán bộ phòng ban của trường. Kết quả của đề tài nhằm phục vụ cho sinh viên khoa Nông Lâm Nghiệp tìm tài liệu theo học phần. Ngoài việc hỗ trợ cho sinh viên tìm tài liệu, thì hệ thống hóa tài liệu theo môn học cũng giúp cho Thư viện biết được môn học nào chưa có tài liệu và cần được bổ sung tiếp tục.

9/18/2018 8:19:50 PM +00:00

Nguồn lực điện tử và dịch vụ thông tin: Kinh nghiệm số hóa tại thư viện Viện Công nghệ Bru-nây

Nguồn lực thông tin điện tử và các dịch vụ thông tin là một dự án số được đề xuất bởi các sáng kiến chính phủ điện tử của Brunei Darussalam từ sau năm 2004. Dự án này nhằm mục đích số hóa vốn tài liệu lưu trữ của Viện Công nghệ Brunei gồm các tài liệu như: các bài thi của các năm trước, các dự án của sinh viên khóa trước, báo tạp chí ITB và các tài liệu nội bộ khác được xuất bản tại ITB. Mục đích của dự án này là mở rộng chức năng hiện tại của hệ thống thư viện ITB nhằm tạo khả năng truy cập tới vốn tài liệu của ITB dưới dạng số và tới các sơ sở dữ liệu học thuật trực tuyến thông qua hệ thống thư viện. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:18:32 PM +00:00

Thư viện ảo CGIAR: Khai thác công nghệ mới cho việc truy cập thông tin nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp

Bài viết trình bày tiến triển của Dự án CGVL và công cụ web 2.0 đã được áp dụng như thế nào để phát triển nội dung phù hợp, tăng phạm vi quy mô, khả năng truy cập và hợp tác kịp thời. Thư viện CGV là kết quả của những nỗ lực phối hợp giữa các nhà quản lý thông tin của 15 trung tâm CGIAR, những người đã xây dựng các thư viện CGIAR và hiệp hội các dịch vụ thông tin. Hiện nay, nguồn thông tin phong phú này cung cấp cho người sử dụng công cụ tìm kiếm dễ dùng phục vụ việc truy cập các mục lục trực tuyến, hơn 180 cơ sở dữ liệu trực tuyến, 4000 tạp chí điện tử và các chuyên khảo toàn văn của các thư viện trung tâm CGIAR... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem avf tham khảo.

9/18/2018 8:18:06 PM +00:00

Phát triển thông tin Khoa học - Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh trong 15 - 20 năm tới

Công nghiệp thông tin là ngành công nghiệp sản xuất ra những sản phẩm bao gói khối lượng thông tin lớn, mà chủ yếu là những sản phẩm chứa đựng một khối lượng thông tin được số hóa. Công nghiệp thông tin sẽ là ngành công nghiệp chủ lực trong xã hội thông tin. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu những khởi sự cho một hạ tầng thông tin của thành phố. Tuy nhiên hạ tầng này chỉ cơ bản được xây dựng khi thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công nghiệp hóa và sẽ hoàn thiện vào những năm 20 của thế kỷ sau.

9/18/2018 8:16:59 PM +00:00

Hệ thống thư viện công cộng với hoạt động thông tin - tư liệu

Gắn liền với tiến trình cách mạng của dân tộc, Thư viện công cộng với tư cách là một hệ thống đã có bề dày lịch sử hơn 40 năm xây dựng và trường thành. Đây lè hệ thống Thư viện xương sống của sự nghiệp Thư viện Việt Nam, được hình hành từ trung ương đến cơ sở và bố trí khắp các miền của đất nước.

9/18/2018 8:16:37 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện khoa học tổng hợp Thái Bình

Cùng với các thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước, Thư viện KHTH Thái Bình được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin khá sớm. Tuy nhiên, tiến hành hiện đại hóa hoạt động thư viện ở một tỉnh nông nghiệp, Thư viện Thái Bình đã gặp phải không ít khó khăn, hạn chế về nhận thức, về trình độ tin học, về kế hoạch đàu tư, về nhu cầu sử dụng thông tin của bạn đọc... Bên cạnh đó thư viện cũng đạt được một số thành tựu đáng kể. Để tìm hiểu về những thành tựu của thư viện, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:16:21 PM +00:00

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh Hải Dương và bài học kinh nghiệm

Các cơ quan quản lý ngành thư viện cần tăng cường giúp đỡ các thư viện tỉnh thành trong việc định hướng chiến lược lâu dài về phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý hệ thống; có chính sách quản lý nhà nước phù hợp trong việc kiểm soát, trao đổi, bảo toàn CSDL hệ thống, tiếp cận các nguồn lực ngoài hệ thống,... Bài viết đưa ra các kết quả nghiên cứu khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện tỉnh Hải Dương và bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo/

9/18/2018 8:16:07 PM +00:00

Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện ở Bình Dương

Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện Bình Dương được xem như là mũi nhọn trong việc tạo ra các bước phát triển mới. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho Thư viện Bình Dương là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền bá thông tin tiến bộ về văn hóa, khoa học, chính trị... đến nhân dân. Được sự chấp duyệt, Thư viện Bình Dương đã tiến tới hình thành Thư viện điện tử, bắt kịp theo sự phát triển của ngành Thư viện trong và ngoài nước. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:15:50 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện tỉnh Phú Yên

Thư viện tỉnh Phú Yên bắt đầu được sự tài trợ và hướng dẫn về tin học của thư viện Quốc gia Việt Nam. Bước đầu với công việc tổ chức dữ liệu tên sách và in phích, in thư mục, và sau đó với nguồn tài trợ của Thư viện Quốc gia, Vụ Thư viện và tự mua sắm trang bị, ngày nay TV đã có đầy đủ thiết bị kỹ thuật. Việc ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động thư viện đã được chú trọng phát triển. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:15:35 PM +00:00

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc chia sẻ nguồn lực Thông tin -Thư viện

Giữa các thư viện, đặc biệt là các thư viện trong cùng một lĩnh vực hoặc hình loại, luôn có nhu cầu liên kết và chia sẻ về mặt nghiệp vụ và nguồn lực thông tin. Sự liên kết này giúp mỗi thư viện đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin cho bạn đọc của mình đồng thời cũng giúp nguồn tài nguyên của thư viện được sử dụng hiệu quả và thiết thực hơn. Công nghệ thông tin không chỉ giúp các thư viện gia tăng sự hiện diện trực tuyến và mở rộng vốn tư liệu số, mà nó còn giúp cho việc chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện trở nên nhanh chóng dễ dàng và tiện lợi cho cả thư viện và bạn đọc. Bài viết giới thiệu khái niệm và công nghệ của một số ứng dụng liên kết nguồn lực thông tin thư viện dưới góc độ phầm mềm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:15:16 PM +00:00

Công tác Thông tin - Thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Để nâng cao hiệu quả công tác TTTV ở HVCN BCVT, ngoài việc củng cố mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống TTTV, Trung tâm TTTV Học viện đã xây dựng và tiến hành triển khai một số nhóm giải pháp cụ thể. Giải pháp về phát triển nguồn tin của Học viên, chủ yếu tập trung vào phát triển nguồn tài liệu số, trong đó tập trung vào xây dựng và phát triển nguồn tài liệu nội sinh của Học viện. Giải pháp về áp dụng CNTT trong toàn bộ hệ thống TTTV của Học viện, Trung tâm đề xuất cho xây dựng và thực hiện Dự án xây dựng thư viện số của Học viện. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:14:51 PM +00:00

Chiến lược tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam và chương trình hành động từ nay tới năm 2000 và 2005

Nhằm triển khai Nghị quyết 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam, khóa 8 về Khoa học và công nghệ; trong khuôn khổ Đề án Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020, Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã hình thành một nhóm nghiên cứu và soạn thảo Chiến lược tăng cường công tác thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam, Bản dự thảo chiến lược có nội dung gồm 5 phần cơ bản. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:14:27 PM +00:00

Thông tin khoa học và công nghệ: Hiện trạng và trọng tâm phát triển

Ngày nay, thông tin khoa học và công nghệ được coi là chìa khóa của mọi hoạt động sáng tạo, là yếu tố cần thiết của năng lực đổi mới, cạnh tranh và phát triển của mỗi cá nhân, tập thể và của toàn xã hội. Chính vì vậy, hoạt động thông tin KH&CN ngày càng được coi trọng và đã trở thành một thành tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung, và KHCN nói riêng, của bất cứ quốc gia nào. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:14:04 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Khóa luận tốt nghiệp: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tập trung nghiên cứu một số nội dung như: nghiên cứu khái quát về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; nghiên cứu khái quát lịch sử ra đời và phát triển của chợ công nghệ và thiết bị; tìm hiểu vai trò công tác tổ chức hoạt động của chợ công nghệ và thiết bị; nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hoạt động chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; đánh giá chất lượng hoạt động, đưa ra kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ thông tin Techmart. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 8:13:41 PM +00:00

Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân - Thư viện đầu ngành trong Công an Nhân dân

Bài viết trình bày các nội dung: Thực trạng đầu tư và phát triển của Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân, hướng đến xây dựng Thư viện đầu ngành trong các trường Công an Nhân dân, bước đột phá trong ứng dụng công nghệ mới vào các hoạt động thư viện, hệ thống thư viện điện tử Tulip tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

9/18/2018 8:13:29 PM +00:00

Hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thông tin tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ

Bài viết trình bày các nội dung: Khái niệm nguồn tài nguyên thông tin, cấu trúc nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ, nguồn tài nguyên thông tin dạng vật chất, nguồn tài nguyên thông tin điện tử, hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thông tin tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ, định hướng hoạt động quản lý và phát triển nguồn tài nguyên thông tin tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/18/2018 8:13:19 PM +00:00

Giới thiệu mô hình nâng cao năng lực nghề nghiệp cho Cán bộ Thư viện Đại học hiện nay

Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho Cán bộ của các Thư viện Đại học là một trong những yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, đào tạo và học tập tại các trường đại học. Bài viết trình bày sơ lược về một số hình thức nâng cao năng lực nghề nghiệp và triển khai mô hình một số mô hình phát triển mang tính đổi mới cho các Thư viện hiện nay.

9/18/2018 8:13:09 PM +00:00

Thư viện số, tài nguyên giáo dục mở góp phần thúc đẩy giáo dục mở Việt Nam

Bài viết giới thiệu tổng quan về sự ra đời và phát triển của giáo dục mở, thư viện số và tài nguyên giáo dục mở trên Thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp để thư viện số, tài nguyên giáo dục mở thực sự góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục mở ở Việt Nam.

9/18/2018 8:12:57 PM +00:00

Thư viện với công tác quản lý dữ liệu nghiên cứu

Bài viết nêu một số yêu cầu về công tác quản lý dữ liệu nghiên cứu. Phác họa các công việc của quản lý dữ liệu trong quá trình triển khai một nguyên cứu. Đề cập đến vai trò của các bên liên quan cũng như xác định nhiệm vụ và hoạt động của thư viện trong quá trình quản lý dữ liệu. Phân tích những thách thức căn bản đối với thư viện khi tổ chức quản lý dữ liệu nghiên cứu.

9/18/2018 8:12:13 PM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật tìm kiếm thông tin vào hệ thống tra cứu tài liệu thư viện tại trường đại học Trà Vinh

Trong bài báo này, tác giả sẽ trình bày tổng quan các vấn đề nghiên cứu về thư viện Lucene và triển khai ứng dụng tìm kiếm trên tài liệu thư viện tại trường Đại học Trà Vinh. Qua đó bài viết đề ra hướng tìm kiếm mới nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm thông tin.

9/18/2018 8:10:16 PM +00:00

Quản lý phát triển dự án tài nguyên số hóa tài liệu nội sinh tại trung tâm thông tin – thư viện, Đại học quốc gia Hà Nội

Việc khai thác sách điện tử trong hệ thống sách điện tử được đầu tư của dự án sẽ làm tăng hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong ĐHQGHN, qua đó hình thành một mô hình sản xuất sách điện tử đa phương tiện có khả năng tương tác cao với người học và hình thành một trung tâm số hóa sách đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và phát triển ĐHQGHN theo hướng đại học số hóa và việc triển khai thành công dự án sẽ là một mô hình để các trung tâm thông tin, trung tâm tư liệu trong nước học tập, hoặc kết nối cùng chia sẻ các tài nguyên số nội sinh của ĐHQGHN với các đơn vị trong và ngoài nước.

9/18/2018 7:43:42 PM +00:00