Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Internet – Những cơ hội và thách thức cho thư viện các nước Đông Nam Á

Bài viết xem xét những cơ hội và thách thức cho các chương trình tiếp thị như viện Internet; điều tra sự cần thiết của các chương trình này khi so sánh với các bước kể chuyện theo sách thông thường; trình bày cụ thể những thất bại của các chương trình tiếp thị hướng đối tượng và cơ cấu nhóm đối tương tượng. Phương tiện để thu hút và gắn kết độc giả trong kỷ nguyên Internet, những cách tiếp thị thư viện khác nhau trên Internet và các chương trình tiếp thị thư viện trong thời đại thông tin số.

10/16/2019 8:09:43 PM +00:00

Ứng dụng phần mềm nguồn mở thư viện số Greenstone trong việc tạo lập và phân phối kho tàng tài nguyên số hóa phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong trường đại học

Bài viết trình bày các nội dung: bối cảnh ra đời của thư viện số; Greenstone phương pháp mới để tạo lập và phân phối các bộ sưu tập số; truy cập, chọn lọc và hiển thị tài nguyên số với Greenstone; xây dựng, tổ chức và phân phối tài nguyên với Greenstone... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/16/2019 8:09:23 PM +00:00

Các ứng dụng web 2.0 góp phần nâng cao dịch vụ tra cứu ở thư viện đại học

Bài viết giới thiệu các ứng dụng web 2.0 và vai trò của web 2.0 trong việc nâng cao dịch vụ tra cứu ở thư viện đại học, hình thành thư viện đại học thành kho tàng chọn lọc của thế giới tri thức nhằm phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và phát triển.

10/16/2019 8:07:29 PM +00:00

Cách nhìn hệ thống trong quản lý các nguồn tin khoa học nội sinh ở Việt Nam

Bài viết với các nội dung: thực trạng về quản lý và lưu giữ tài liệu nguồn tin khoa học nội sinh, đề xuất nội dung của giải pháp hệ thống; xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn tin khoa học nội sinh; một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý nguồn tin khoa học nội sinh.

10/16/2019 7:53:04 PM +00:00

Mối quan hệ giữa thư viện điện tử và thư viện truyền thống

Bài viết phân tích và khái quát bốn khía cạnh nhìn từ bốn góc độ cụ thể về mối quan hệ giữa thư viện điện tử và thư viện truyền thống: đối tượng phục vụ, lịch sử hình thành và phát triển, chức năng hoạt động và phương pháp xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

10/16/2019 7:45:38 PM +00:00

Xây dựng và phát triển học liệu mở nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

Bài viết trình bày các nội dung: vai trò của học liệu mở đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Đại học Hùng Vương; nền tảng để xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở tại trường Đại học Hùng Vương; một số đề xuất để phát triển học liệu mở nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Đại học Hùng Vương.

10/16/2019 7:24:54 PM +00:00

Bàn về học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành khoa học Thông tin - Thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam

Bài viết trình bày sáng kiến học liệu mở của Viện Công nghệ Massachusetts; học liệu mở của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright; Liên minh Học liệu mở Nhật Bản; Hiệp hội Giáo dục mở; thực trạng của học liệu mở và vai trò của nó trong đào tạo ngành thông tin – thư viện tại các trường đại; gợi ý chính sách cho xây dựng mô hình OCW trong đào tạo ngành thông tin – thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam.

9/17/2019 4:01:38 AM +00:00

Trung tâm thông tin - Tư liệu trường Đại học Phạm Văn Đồng với việc phát triển năng lực người dùng tin trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Bài viết nghiên cứu nhằm giúp cán bộ viên chức, đội ngũ giảng viên và sinh viên nhà trường khai thác các tài nghiên phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu; phát triển năng lực của người dùng tin thông qua với kỹ năng khai thác nguồn tài nguyên Trung tâm, kỹ năng sử dụng phầm mềm quản lý thư viện tra cứu tài liệu tham khảo và kỹ năng khai thác nguồn tài nguyên số hiệu quả.

9/17/2019 4:01:30 AM +00:00

Chia sẻ nguồn lực thông tin - Kinh nghiệm Thư viện Mỹ và giải pháp cho Thư viện Việt Nam

Khái niệm chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện; chia sẻ nguồn lực nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển; các phương pháp thực hiện chia sẻ nguồn lực; ví dụ từ chia sẻ nguồn lực của Thư viện Mỹ; đề xuất một số giải pháp cho hệ thống thư viện tại Việt Nam.

9/17/2019 4:01:04 AM +00:00

Tình hình áp dụng MARC 21 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

Bài viết với các nội dung: thực trạng áp dụng MARC 21 tại trung tâm; các hình thức biên mục chủ yếu theo MARC 21; các sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện khi biên mục MARC 21; vấn đề sử dụng các chỉ thị; thuận lợi và những mặt còn tồn tại; hướng áp dụg MARC 21 thời gia tới...

9/17/2019 4:00:55 AM +00:00

Sơ bộ đánh giá giá trị lịch sử và khoa học kho tài liệu tiếng Pháp của Đại học Đông Dương, tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

Bài viết với nội dung thông qua kho sách có sách thuộc tất cả các ngành và chuyên ngành khoa học của nhân loại; sách về văn học, nghệ thuật và tạp chí; sách thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm đánh giá sơ bô, giá trị lịch sử và giá tri ̣khoa học của kho sách Pháp văn của Đại học Đông Dương, một di sản quý giá người Pháp để lại cho Việt Nam.

9/17/2019 3:59:51 AM +00:00

Phát triển hoạt động thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu và đào tạo tại trường Đại học trong điều kiện hiện nay

Bài viết trình bày các nội dung: sự liên kết giữa hoạt động nghiên cứu và đào tạo đòi hỏi các tổ chức thông tin thư viện đáp ứng tốt khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ kèm theo ngành càng mở rộng và ở trình độ cao; tác động của sự chuyển đổi từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo tín chỉ; biện pháp phát triển hoạt động của thông tin thư viện đáp ứng cho công tác nghiên cứu và đào tạo.

9/17/2019 3:53:57 AM +00:00

Tham gia OCLC để chia sẻ tài nguyên khoa học

Bài viết đưa ra ý kiến nhằm tham khảo về một biện pháp chia sẻ nguồn tài nguyên khoa học đang được rất nhiều trung tâm thông tin và thư viện trên thế giới áp dụng đó là tham gia thành viên của Trung tâm Thư viện trực tuyến OCLC.

9/17/2019 3:52:22 AM +00:00

Xây dựng CSDL luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Vinh

Bài viết trình bày về chính sách xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện của đại học Vinh với việc thu thập và xử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học luôn được coi trọng và ưu tiên.

9/17/2019 3:51:57 AM +00:00

Phát triển học liệu phục vụ đào tạo đại học theo tín chỉ

Bài viết trình bày các nội dung: tín chỉ và các điều kiện về học liệu để đào tạo theo tín chỉ, giải pháp phát triển học liệu phục vụ đào tạo đại học theo tín chỉ; phát triển kho học liệu, quản lý và phục vụ học liệu... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/17/2019 3:51:33 AM +00:00

Tình hình phát triển ngồn học liệu, luận án/luận văn tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo ở nước ngoài

Bài viết phản ánh vấn đề phát triển ngồn học liệu, luận án, luận văn và các dịch vụ định hướng đến người dùng thông qua các giải pháp công nghệ đang phổ biến tại các nước; góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động thông tin thư viện tại các tổ chức nghiên cứu và đào tạo.

9/17/2019 3:49:59 AM +00:00

Tìm hiểu sự án ORC và đề xuất phát triển các loại CSDL tại các cơ quan thông tin thư viện đại học

Bài viết giới thiệu khái lược về dự án CORC của OCLC, đề xuất phát triển các loại cơ sở dữ liệu tại các cơ quan thông tin thư viện đại học giai đoạn hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/17/2019 3:49:34 AM +00:00

Về xu thế phát triển các hệ thống thông tin khoa học giai đoạn hiện nay

Bài viết giới thiệu và phân tích các hệ thống mạng thông tin khoa học, tìm hiểu xu thế phát triển của các hệ thống thông tin khoa học để nhận biết đặc trưng cơ bản phản ánh sự phát triển của các hệ thống thông tin khoa học ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/17/2019 3:48:49 AM +00:00

Sử dụng phần mềm nguồn mở thư viện Greenstone để xây dựng tài nguyên học tập

Bài viết kiến nghị giải pháp nâng cao và cập nhật kiến thức chuyên môn của đội ngũ giảng viên bằng công nghệ mới, công việc thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; biện pháp được thực hiện tương tác giữa người sử dụng với thư viện để phục vụ chính người sử dụng.

9/17/2019 3:47:30 AM +00:00

Trợ giúp quyết định trong quản lý thư viện

Bài viết tổng hợp các ứng dụng của hệ trợ giúp quyết định trong các năm qua và hướng phát triển của chuyên ngành hệ thống thông tin trợ giúp quyết định; xu thế hệ trợ giúp quyết định trong các bài toán quản lý, xử lý dữ liệu và tri thức trong một số hệ thống; đề xuất các nghiên cứu ứng dụng liên quan đến công tác quản lý trong Trung tâm Thông tin Thư viện.

9/17/2019 3:46:58 AM +00:00

Bàn về dạy văn hóa đọc cho sinh viên ngoại ngữ

Bài viết với mục đích giúp sinh viên biết cách lựa chọn sách, tự đọc sách và nghiên cứu nhằm đạt được cái đích cuối cùng là hiểu và tìm những phương tiện biểu cảm của ngôn ngữ mà qua đó đi sâu hơn tìm hiểu ý tưởng, mục tiêu tổng thể nội dung của tài liệu đồng thời đưa ra một số thủ thuật khi làm việc với sách để đạt hiệu quả cao trong việc thu thập và tìm kiếm phục vụ công tác học tập nghiên cứu và giải trí cho sinh viên.

9/17/2019 3:43:01 AM +00:00

Quản lý, phát triển nhân lực thông tin - thư viện, đáp ứng yêu cầu xây dựng thư viện số tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài viết trình bày tổng quan về vai trò, kỹ năng nhân lực thư viện số; phân tích, đánh giá về mô hình quản lý, nhân lực thư viện số; đánh giá, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thư viện số tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

9/17/2019 3:37:38 AM +00:00

Phát triển mô hình mạng quản lý thư viện chia sẻ chung và thống nhất: Cơ hội và thách thức

Bài viết trình bày các nội dung: tổng quan dịch vụ thư viện hiện nay và xu hướng; công nghệ và sự phát triển tác động đến xây dựng cộng đồng mạng quản lý thư viện chia sẻ; tiềm năng của dữ liệu nối kết và nối kết mở trong thư viện; khổ mẫu thư mục Bibfram;

9/17/2019 2:55:04 AM +00:00

Giải pháp xây dựng bộ sưu tập số hiệu quả

Các nguyên tắc xây dựng bộ sưu tập số; các giải pháp cụ thể xây dựng bộ sưu tập số; quy chẩn công tác số hóa tài liệu; lựa chọn siêu dữ liệu phù hợp; xây dựng kế hoạch bảo quản số; đẩy mạnh công tác phổ biến rộng rãi các bộ sưu tập số; chú trọng công tác đánh giá hiệu quả các bộ sưu tập số...

9/17/2019 2:54:56 AM +00:00

Tài nguyên học tập và tài nguyên số

Bài viết nghiên cứu về tài nguyên học tập; tài nguyên số; vấn đề bản quyền đối với tài nguyên số, luật sử hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin thư viện. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/17/2019 2:54:47 AM +00:00

Sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện tại thư viện trường Đại học Hoa Lư

Sản phẩm thông tin-thư viện (TT-TV) là kết quả của quá trình xử lý thông tin (bao gồm biên mục, phân loại, định từ khóa, tóm tắt, chú giải, biên soạn tổng luận…) do một cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin khi đến các cơ quan TT-TV. Dịch vụ TT-TV là những hoạt động của các cơ quan TT-TV nhằm thỏa mãn nhu cầu tin và trao đổi thông tin của người dùng tin.

9/16/2019 12:32:19 PM +00:00

Trung tâm thông tin - thư viện Học viện Ngân hàng: Góc nhìn đổi mới giáo dục và hội nhập kinh tế giai đoạn 2018-2025

Trung tâm TT-TV HVNH là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của hệ thống thư viện Học viện nhằm tổ chức, quản lý nguồn lực thông tin đáp ứng hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Gắn liền với lịch sử gần 60 năm của Học viện, Trung tâm TT-TV đã trải qua các giai đoạn phát triển để trở thành một trung tâm TT-TV hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin đa dạng của hàng chục nghìn người dùng tin (NDT) thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau cả trong và ngoài HVNH.

9/16/2019 12:32:08 PM +00:00

Thư viện kỹ thuật và sáng chế toàn Nga với vấn đề truy cập mở thông tin sáng chế

Cùng với sự phát triển của các loại hình công nghệ thông tin mới, thông tin về sáng chế đang ngày càng trở nên dễ tiếp cận với đông đảo người dùng hơn. Có nhiều cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm thông tin sáng chế khác nhau dưới hình thức truy cập mở trên internet.

9/16/2019 12:31:58 PM +00:00

Định nghĩa về thư viện, tài liệu và việc phân định các loại hình thư viện trong một số luật thư viện nước ngoài

Giới thiệu và phân tích một số định nghĩa về thư viện, tài liệu và việc phân định các loại hình thư viện trong các luật thư viện của Nga, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Trung Quốc và Nhật Bản.

9/16/2019 12:31:48 PM +00:00

Các nội dung nghiên cứu về học thuật số

Bài viết tổng quan về các nội dung đang được triển khai nghiên cứu về học thuật số dựa trên quá trình phân tích tài liệu về chủ đề này. Kết quả phân tích các công bố khoa học cho thấy, có hai hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về những thay đổi trong hoạt động học thuật dưới tác động của môi trường số và đưa ra các định nghĩa về học thuật số, và nghiên cứu về sự phát triển của học thuật số.

9/16/2019 12:31:26 PM +00:00