Tài liệu miễn phí Kỹ năng đọc tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng đọc tiếng Anh

Thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh - những điều lý thú và công việc chuyển ngữ của chúng ta

Người học tiếng Anh thường lý thú với việc chuyển ngữ để hiểu rõ nền văn hóa của một dân tộc. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu và phân tích một số thành ngữ và tục ngữ, từ đó hình thành cách hiểu và chuyển ngữ cho phù hợp hay thuần Việt.

3/18/2021 7:26:52 PM +00:00

Nghiên cứu kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên năm cuối tại Đại học Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp

Bài viết xác định được tầm quan trọng đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu khảo sát thực trạng về kĩ năng giao tiếp của sinh viên, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục. Đối tượng nghiên cứu là 350 sinh viên năm cuối tại một số trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên và được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Dữ liệu thu thập thông qua biểu mẫu quan sát, tần suất và tỉ lệ phần trăm được sử dụng để phân tích dữ liệu.

3/17/2021 12:18:14 PM +00:00

Sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành

Bài báo này tìm hiểu năng lực sử dụng sự kết hợp từ trong khi thực hành nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh năm thứ hai tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng khả năng thực hành nói tiếng Anh của sinh viên, tính hiệu quả của việc sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao điểm thực hành nói cho sinh viên, những khó khăn gặp phải khi dạy sự kết hợp từ cho sinh viên và đề xuất những giải pháp để nâng cao tính hiệu của việc sử dụng sự kết hợp từ. Thực nghiệm được tiến hành khi sinh viên học tiết Nói của học phần Thực hành tiếng Anh 4.

3/17/2021 12:18:08 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3)

Đề cương chi tiết học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3) trình bày thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nội dung và lịch trình giảng dạy, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập.

3/17/2021 9:58:21 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Nói tiếng Anh 3 (Speaking 3)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Điện toán đám mây như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

3/17/2021 9:58:15 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Tham vấn cơ bản; mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4).

12/29/2020 8:48:24 PM +00:00

Đề cương học phần Nói tiếng Anh 2 (Speaking 2)

Đề cương học phần Nói tiếng Anh 2 (Speaking 2) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Nói tiếng Anh 2 như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:44:55 PM +00:00

Đề cương học phần Nói tiếng Anh 1 (Speaking 1)

Đề cương học phần Nói tiếng Anh 1 (Speaking 1) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:44:49 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc - viết tiếng Anh nâng cao (Extensive reading and writing)

Đề cương học phần Đọc - viết tiếng Anh nâng cao (Extensive reading and writing) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Đọc - viết tiếng Anh nâng cao như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:42:18 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 2 (Reading 2)

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 2 (Reading 2) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

12/29/2020 8:42:12 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 1 (Reading 1)

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 1 (Reading 1) với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:42:05 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3)

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3) với mục tiêu cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo!

12/29/2020 8:41:52 PM +00:00

Implicating the integrated format on reading test assessment: An evaluation of relevant factors

The present study in general evaluates relevant factors involved in assessing reading performance in the context of English classroom teaching. Unlike the traditional way of placing the reading text and test items separately in the split format, the test items were placed in accordance with relevant parts of the reading text in the integrated format and this study compares reading performance on the ground of the following variables: Test formats, study subject, learning task, and pre-proficiency level.

12/29/2020 2:19:09 PM +00:00

Nghiên cứu thái độ của sinh viên năm 4 khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với các giọng tiếng Anh

Bài nghiên cứu này trình bày một số dữ liệu thực nghiệm về thái độ và nhận thức của 56 sinh viên năm 4 của Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về giọng Anh-Anh, AnhMỹ và giọng tiếng Anh của người Việt. Nghiên cứu cho thấy rằng người tham gia đặc biệt yêu thích giọng Anh-Mỹ trên các khía cạnh chính như “địa vị” và “sự hấp dẫn” (của ngôn ngữ.

12/29/2020 2:18:56 PM +00:00

Ways of learning English pronunciation among first year English majors at Van Lang University

This article is an attempt using questionnaire to discover how first-year English majors learn English pronunciation at Van Lang University. Based on the research data, the findings of the study are believed to apply to the learning and teaching practice at Van Lang University and similar contexts.

12/29/2020 2:18:10 PM +00:00

Major problems in pronouncing English: A case study at the University of Dalat

Seeing that pronunciation is one of the most important factors influencing learners’ speech intelligibility, this study investigated the sounds performed by English-majoring students at the University of Dalat. In an attempt to figure out main pronouncing errors as well as possible reasons for the students’ problems, 210 English freshmen were chosen randomly to participate in the study.

12/29/2020 2:18:03 PM +00:00

Educational mottos of tertiary institutions in Vietnam and English speaking countries: A study of syntactic features

It should be noted that at present educational sector has clearly shown its worth in accordance with the development of human society. The fact remains that numerous Vietnamese universities and colleges have penetrated into overseas educational sector, receiving thousands of foreign students annually and adopting various advertising campaigns using a wide range of English mottos.

12/29/2020 2:17:57 PM +00:00

Redefining a flipped learning-classroom: Using outside classroom listening portfolio to boost inside-classroom speaking tasks

The article drew an implication that to boost learners’ independent learning and maximize the effect of the classroom time, it is vital to apply homework-in-class and classwork-at-home model while integrating skills in language education.

12/29/2020 2:17:49 PM +00:00

Reading stations: A transitional activity to extensive reading

Extensive Reading (ER) is a method that allows students to read widely and easily in various topics, primarily for pleasure and general understanding. To introduce ER to the current reading curriculum, an experimental, transitional activity called Reading Station was conducted in two Reading 4 classes in English Department of Hue University, in which students were asked to collect and share online English articles with each other during the class time.

12/29/2020 2:17:03 PM +00:00

Pragmatic functions of self-repair in conversations from Vietnamese television films

The paper presents and analyzes the pragmatic functions of self-repair in conversations in Vietnamese television films so that learners of Vietnamese can have more effective conversations in their daily life.

12/29/2020 2:16:25 PM +00:00

An investigation into the effects of group work in teaching speaking skills to ESP students at danang university of medical technology and pharmacy (DUMTP)

This study is attempted to determine the students’ passing ratio in English speaking skills and explore the effects of group work in teaching English speaking skills to general nurse students at DUMTP. 282 third-year students were selected to participate in the research. The collected data included scores of the pre- and post-treatment of oral tests and information from the questionnaires.

12/29/2020 2:15:11 PM +00:00

Workplace English communication needs and ESP curriculum: An analysis of misalignment

The findings reveal workplace communication of English as required by the employees majoring in business administration (BuAdmin) and yield some mismatches between the current ESP curriculum and the current needs. This comparison reveals a valid proposal for a new ESP curriculum of the setting under research. The study would bring more insights into the field of teaching English for professional purposes.

12/29/2020 2:14:57 PM +00:00

Analyzing undergraduates’ needs for an improvement in interpreter training curriculum at Banking University HCMC, Vietnam

This paper aims to analyze students’ needs for an improvement in interpretation course design, administered among 96 seniors from the Faculty of Foreign Languages at Banking University of Ho Chi Minh City (BUH), Vietnam.

12/29/2020 2:14:50 PM +00:00

Identities of teachers from English speaking countries through discourses on teaching standard English in Vietnam

The doctrine of English appropriateness has had a great impact on how to teach English language all over the world. However, in this global era, the intercultural interactions among non-native English users outnumber the contacts with the native ones, which greatly challenges the popular discourses of standard English.

12/29/2020 2:14:38 PM +00:00

Applying information technology in vocabulary teaching and learning for the first year English non major students at Thuong Mai University

With the development of new technologies, such as Web pages, Apps or social network, the language learning environment seems to be more diverse and interesting. The aim of this paper is to explore the use of Microsoft PowerPoint in a Thuong Mai classroom to help students’ English vocabulary acquisition.

12/29/2020 2:12:20 PM +00:00

Tìm hiểu hoạt động tự học các môn Kỹ năng thực hành tiếng của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Quy Nhơn

Bài viết tìm hiểu nhận thức của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Quy Nhơn về tính tự chủ trong học tập và thực trạng tự học các môn kỹ năng thực hành tiếng từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tự học các môn kỹ năng thực hành tiếng cho sinh viên chuyên ngữ.

12/29/2020 1:25:02 PM +00:00

The migration of English slang: Past and present

This article gives an overview of slang history, why youth enjoys slang, how they are increasingly exposed to slang and how such trends may affect Vietnamese native language and, thus, deserve attention.

12/29/2020 1:24:41 PM +00:00

A study on improving the pronunciation of first-year English majors during a speech training course at Quy Nhon University

As far as the speaking skill is concerned, pronunciation is a key area. However, in Vietnamese formal EFL classes, scan attention is paid to this aspect until the learners enter higher education, with Speech Training being introduced in the first year.

12/29/2020 1:23:40 PM +00:00

Tìm hiểu thói quen đọc của học viên cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu này khảo sát trên 75 học viên cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Dựa theo kết quả nghiên cứu sơ bộ, bài viết đã tìm ra thói quen đọc thực tế của nhóm đối tượng này như thế nào và những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen đọc đó. Cuối cùng, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp các học viên cao học này có những hoạt động đọc hiệu quả.

12/29/2020 1:23:34 PM +00:00

Perception towards formative assessment in selected English pronunciation classes among English majors

This research aimed at discovering the students’ perception towards formative assessment conducted in the pronunciation classes at Mien Dong University of Technology (MUT). A total of one hundred and eighteen university freshmen participated in answering the questionnaire and semi-structured interview questions.

12/29/2020 8:49:03 AM +00:00