Tài liệu miễn phí Khoa học tự nhiên

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học tự nhiên

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Xây dựng phương pháp định lượng hoạt chất nitidine trong cây xuyên tiêu (Zanthoxylum Nitidum) bằng hệ sắc ký lỏng HPLC

Nội dung nghiên cứu của đề tài này gồm: Xử lý mẫu, tạo các cặn chiết; phân lập, tinh sạch và xác định cấu trúc hóa học của hoạt chất nitidine; xây dựng phương pháp định lượng xác định hàm lượng của hoạt chất nitidine trong các cặn chiết bằng HPLC.

3/18/2021 7:51:06 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Xác định hàm lượng và thành phần lipit, axit béo có trong dầu hạt của bốn loài thực vật Việt Nam thuộc họ trám Burseraceae

Nội dung nghiên cứu của đề tài này gồm: Xác định hàm lượng lipit trong hạt, xác định thành phần và hàm lượng các lớp chất, xác định hàm lượng và thành phần các axit béo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

3/18/2021 7:50:57 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Tổng hợp một số dẫn xuất của axit betulinic với Anhydrit Axit

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu tổng hợp thành công và xác định cấu trúc của một số dẫn xuất của axit betulinic và anhydrit axit. Từ đó tạo cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực tổng hợp các hợp chất hữu cơ nói chung và nâng cao hoạt tính sinh học cho các dẫn chất của axit betulinic anhydrit axit nói riêng, góp phần vào sự phát triển của y học thế giới cũng như y học Việt Nam hiện đại về lĩnh vực chống HIV.

3/18/2021 7:50:45 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Tổng hợp các dẫn xuất của betulin

Nghiên cứu tổng hợp thành công và xác định cấu túc của một số dẫn xuất của betulin. Từ đó tạo cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực tổng hợp các chất hữu cơ nói chung và nâng cao hoạt tính sinh học cho các dẫn chất của betulin nói riêng, góp phần vào sự phát triển của nền y học thế giới cũng như y học Việt Nam.

3/18/2021 7:50:36 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Tổng hợp các dẫn xuất của 3a-Hydroxy-Lup-20(29)-En-23,28-Dioic Axit

Mục tiêu của khóa luận nhằm tổng hợp các dẫn xuất của axit 3a-Hydroxy-Lup-20(29)-En-23,28-Dioic Axit; xác định cấu trúc các hợp chất tổng hợp được bằng phương pháp hóa lý hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (H-NMR) 13C-NMR và phổ khối lượng (MS)

3/18/2021 7:50:25 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Tổng hợp các dẫn xuất cabamat của thuốc chống HIV-3TC

Đề tài nghiên cứu tổng hợp thành công và xác định cấu túc của một số dẫn xuất của cacbamat của thuốc chống HIV-3TC có mạch nhánh là các hydrocacbon no hoặc không no có khối lượng phân tử lớn. Từ đó tạo cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực tổng hợp các hợp chất hữu cơ nói chung và nâng cao hoạt tính sinh học cho các dẫn chất của 3TC nói riêng, góp phần vào sự phát triển của y học thế giới cũng như y học Việt Nam về lĩnh vực chống HIV hiện đại.

3/18/2021 7:50:15 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Tính chất cơ của vật liệu polypropylen độn hạt thủy tinh

Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài này là: Chế tạo vật liệu compozit polypropylen/hạt thủy tinh với hàm lượng và những khả năng tương tác pha khác nhau; nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất độn đến tính chất cơ của vật liệu compozit polypropylen/hạt thủy tinh; nghiên cứu ảnh hưởng của bề mặt hạt thủy tinh với những khả năng tương tác pha khác nhau đến tính chất cơ của vật liệu được gia cường. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 7:50:05 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống và ứng dụng của một số hàm toán đặc biệt trong việc giải các bài toán biên

Trong đề tài khóa luận này, tác giả khảo sát những hàm toán đặc biệt thường được sử dụng, như hàm Bessel, tổng quát hơn là hàm trụ, đa thức liên hợp Legendre, là cơ sở để tạo ra hàm cầu và những ứng dụng của chúng trong việc giải quyết các vấn đề trong vật lý toán, vật lý lý thuyết, vật lý lượng tử có chứa bài toán biên đối với phương trình Helmholts. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 7:49:12 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Khảo sát sự tái va chạm nhiều lần trong quá trình ion hóa kép không liên tiếp của nguyên tử argon khi thay đổi bước sóng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Sử dụng mô hình tập hợp cổ điển ba chiều để khảo sát quá trình NSDI và các cơ chế vật lý chi phối quá trình NSDI; nghiên cứu tác động của sự tái va chạm trong quá trình NSDI đối với nguyên tử argon khi thay đổi bước sóng laser, từ đó điều khiển sự tái va chạm thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 7:49:01 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Xác định nồng độ dung dịch bằng kỹ thuật gamma truyền qua

Khóa luận này bao gồm các nội dung sau: Chương 1 - Cơ sở lý thuyết; chương 2 - Mô phỏng Monte Carlo và chương trình MCNP5; chương 3 - Xác định nồng độ dung dịch sử dụng kỹ thuật gamma truyền qua với đầu dò NaI(Tl). Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 7:48:53 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Xác định nguyên tử số hiệu dụng Z-eff của một số chất lỏng

Mục tiêu của đề tài này nhằm: (1) Tính toán các giá trị nguyên tử số hiệu dụng Zeff cho các loại axit bằng các phương pháp tính trực tiếp và nội suy; (2) so sánh và đánh giá kết quả thực nghiệm và mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm MCNP6; (3) xây dựng đường chuẩn mật độ đối với axit với phương pháp chính mà tôi sử dụng là phương pháp mô phỏng và thực nghiệm.

3/18/2021 7:48:39 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Xác định nguyên tử số hiệu dụng của một số loại polyme

Nội dung khóa luận được chia thành ba chương: Chương 1 trình bày những tương tác của bức xạ gamma với vật chất, cơ sở lý thuyết và một số phương pháp để xác định nguyên tử số hiệu dụng; chương 2 giới thiệu về phương pháp Monte Carlo và chương trình MCNP6; chương 3 trình bày mô hình mô phỏng của mô hình gamma truyền qua, đồng thời, trình bày và so sánh các kết quả thu được từ các phương pháp.

3/18/2021 7:48:32 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu sự phụ thuộc của hiệu suất ghi đỉnh năng lượng toàn phần vào thành phần nguyên tố của mẫu môi trường

Mục đích của khóa luận này là xác định hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần của các mẫu chuẩn do IAEA cung cấp. Bên cạnh đó, khóa luận còn thực hiện đánh giá hiệu suất đỉnh giữa thực nghiệm và mô phỏng áp dụng phương pháp Monte Carlo. Đánh giá sự ảnh hưởng của thành phần nguyên tố chứa trong các mẫu chuẩn lên hiệu suất đỉnh.

3/18/2021 7:48:24 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Nghiên cứu xác định nhanh Sr-90/Y-90, ứng dụng trong phân tích môi trường và y học hạt nhân

Nội dung khóa luận bao gồm các danh mục, phụ lục và bốn chương chính, trình bày các nội dung sau: Chương 1. Tổng quan về bức xạ Beta – Strontium và Yttrium; chương 2. Giới thiệu hệ đo tổng beta bằng ống đếm Geiger – Muller; chương 3. Các phương pháp nghiên cứu; Chương 4 Kết quả và thảo luận.

3/18/2021 7:48:14 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tổng hợp một số dẫn xuất mới chứa dị vòng thiazolidine từ hợp chất 2-mercapto-3-phenylquinazolin4(3H)-one

Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài này là: Tổng hợp một số dẫn xuất của N-(5-aryliden-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)- 2-((4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)thio)acetamide) từ acid anthranilic và phenylisothiocyanate; nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất đã tổng hợp bằng các phương pháp vật lí hiện đại như phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 7:48:00 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Hóa học: Tổng hợp một số hợp chất mới trên cơ sở phản ứng giữa methyl 5- halogenosalicylate với các phenacyl bromide

Trong nghiên cứu này có mục tiêu là dựa trên quy trình tham khảo tiến hành thực nghiệm tổng hợp được các hợp chất mới chứa dị vòng benzofuran, có khả năng thể hiện hoạt tính sinh học đi từ nguyên liệu ban đầu là các methyl 5-halogenosalicylate và dẫn xuất phenacyl bromide. Xác định cấu trúc của các hợp chất mới này qua các phương pháp phổ (IR, 1HNMR, 13C-NMR). Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 7:47:51 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình xác định hàm lượng chì trong một số mẫu son môi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa FAAS

Có rất nhiều phương pháp xác định hàm lượng chì khác nhau như phương pháp EAAS, phương pháp GFAAS, phương pháp FAAS, phương pháp khối phổ. Trong đó phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa FAAS là phương pháp có độ nhạy và độ chính xác cao, phù hợp với quy trình nghiên cứu chì trong các mẫu son và điều kiện phòng thí nghiệm. Mặt khác, các công trình nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong son môi ở Việt Nam cũng còn hạn chế. Nhằm góp phần vào công tác kiểm định chất lượng mỹ phẩm trên thị trường và tận dụng thiết bị máy móc có sẵn trong phòng thí nghiệm, tác giả thực hiện đề tài Nghiên cứu quy trình xác định hàm lượng chì trong một số mẫu son môi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa FAAS. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 7:47:44 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Tổng hợp một số hợp chất mới chứa dị vòng thiazoline từ hợp chất 2-mercapto-3-phenylquinazolin4(3H)-one

Đề tài Tổng hợp một số hợp chất mới chứa dị vòng thiazoline từ hợp chất 2-mercapto-3-phenylquinazolin4(3H)-one trình bày vài nét về dị vòng quinazoline, 2-mercapto-3-phenylquinazolin-4(3H)-one, dị vòng 2-oxo-1,3-thiazolidin-4-one,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

3/18/2021 7:47:35 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn A5 cao chloroform rễ cây hà thủ ô trắng Streptocaulon juventas

Cây Hà thủ ô trắng có tên khoa học là Streptocaulon juventas (Lour) Merr, thuộc họ thiên lý Asclepiadaceae. Cây Hà thủ ô trắng có công dụng làm cho ngƣời già trẻ lại, giúp cho sự giao hợp đƣợc bền lâu, tóc bạc hóa đen. Trong kháng chiến tại các vùng dân tộc, ngƣời ta dùng củ và thân lá cây này chữa cảm sốt, cảm nắng, sốt rét. Ngoài ra, có nơi ngƣời ta sắc cây này với nƣớc cho phụ nữ mới sinh uống để ra sữa. Hi vọng với đề tài “Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn A5 cao chloroform rễ cây Hà thủ ô trắng” có thể đóng góp một phần nhỏ chứng cứ khoa học có giá trị vào kho dƣợc liệu của Y học dân tộc Việt Nam.

3/18/2021 7:47:22 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Khảo sát thành phần hóa học của các cao Petroleum Ether từ nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis)

Đông trùng hạ thảo còn được biết đến với các ứng dụng trong y học như: điều trị ho, điều trị bệnh ở thận, suy nhược, tăng cương chức năng hệ miễn dịch,… Do vậy, việc nuôi trồng và phân tích các thành phần hoạt tính sinh học từ Đông trùng hạ thảo để thu được các hợp chất có tính ứng dụng trong các lĩnh vực đã và đang được các nhà khoa học quan tâm. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc nghiên cứu về nấm Đông trùng hạ thảo còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và kiến thức. Vì vậy, đề tài này nhằm nghiên cứu cấu trúc, khảo sát thành phần hóa học của cao petroleum ether từ nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis).

3/18/2021 7:47:15 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Điều chế một số dẫn xuất của acid usnic

Chất chuyển hóa từ acid usnic, đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu hiện nay. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để cải thiện hoạt tính kháng ung thư của acid usnic, ví dụ như các dẫn xuất imine của acid usnic có hoạt tính kháng virus và gây độc tế bào khối u. Với hy vọng từ các phản ứng chuyển hóa đơn giản như phản ứng ngưng tụ aldol dưới xúc tác kiềm, đề tài khóa luận này sẽ tổng hợp được một nhóm hợp chất dẫn xuất của acid usnic mới trên thế giới có thể có cũng có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều dòng tế bào ung thư. Từ đó, đóng góp có hiệu quả vào việc nghiên cứu, phát triển nguồn dược liệu của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

3/18/2021 7:47:06 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Xác định hoạt độ mẫu môi trường bằng phương pháp trực tiếp

Nội dung của khóa luận bao gồm: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến khóa luận, mục tiêu và các nội dung nghiên cứu, các cơ sở lý thuyết được sử dụng trong khóa luận; mô tả đối tượng nghiên cứu và các phương pháp sử dụng trong khóa luận; trình bày các kết quả xác định hoạt độ của các mẫu phân tích sau khi đã tính toán hệ số hấp thụ vật liệu, so sánh giữa các phương pháp và đánh giá độ sai biệt.

3/18/2021 7:46:59 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu phương pháp mới xác định các thông số kỹ thuật của đầu dò NaI(Tl)

Theo những nội dung trên nên luận văn được chia thành bốn chương. Chương một trình bày cơ sở lý thuyết về tương tác giữa bức xạ gamma và vật chất, những tương các cơ bản như: quang điện, Compton và tạo cặp; chương hai giới thiệu về phương pháp Monte Carlo và chương trình MCNP5; chương ba trình bày về mô hình thực nghiệm và phương pháp xác định các thông số tối ưu; chương bốn sẽ trình bày về kết quả của các thông số tối ưu của đầu dò NaI(Tl) thu được đối với từng phương pháp.

3/18/2021 7:46:50 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình xác định đồng thời Auramine O và Rhodamine B trong một số mẫu gia vị bằng phương pháp sắc ký lỏng kết nối detector tử ngoại khả kiến

Luận văn này đề xuất quy trình phân tích hiệu quả, phù hợp với điều kiện nghiên cứu của phòng thí nghiệm với hai mục tiêu: Xây dựng được quy trình xác định đồng thời AO và RB bằng phương pháp HPLC kết nối detector tử ngoại khả kiến, áp dụng quy trình này để xác định đồng thời AO và RB trong mẫu gia vị.

3/18/2021 7:46:40 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Điều chế một số dẫn xuất benzylidene của acid usnic và aldehyde thơm

Phản ứng điều chế một số dẫn xuất benzylidene dựa trên phản ứng của acid usnic và các aldehyde đã được Ebrahim và cộng sự (2017) thực hiện cho thấy nhóm sản phẩm này là nhóm hợp chất kháng ung thư tiềm năng. Độc tính thấp hơn acid usnic cùng với khả năng ức chế sự di căn của các khối u ung thư vú mạnh, thúc đẩy sự mở rộng nghiên cứu đối với nhóm hợp chất benzylidene này. Với hy vọng từ phản ứng ngưng tụ aldol dưới xúc tác kiềm, tác giả tổng hợp được một nhóm hợp chất dẫn xuất benzylidene của acid usnic có khung carbon mới và đồng thời có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều dòng tế bào ung thư.

3/18/2021 7:46:31 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Khảo sát phản ứng tự chuyển hóa của stictic acid dưới ảnh hưởng của Lewis Acid trong dung môi Dimethylformamide

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Khảo sát phản ứng tự chuyển hóa của stictic acid dưới ảnh hưởng của Lewis Acid trong dung môi Dimethylformamide nhằm khẳng định sự ảnh hưởng của Lewis acid đến stictic acid nói riêng và khung sườn depsidone nói chung, đồng thời nghiên cứu cấu trúc của các sản phẩm chuyển hóa khác của phản ứng.

3/18/2021 7:46:24 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cao chloroform rễ cây hà thủ ô trắng

Việc nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như hoạt tính sinh học của các chất có trong cây hà thủ ô trắng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển y học. Kết quả thu được từ các nghiên cứu mở ra hướng phát triển mới trong việc tổng hợp các hợp chất có những hoạt tính quý, có tác dụng chữa bệnh. Hơn nữa, nghiên cứu về thành phần hóa học từ các loại thảo mộc còn góp phần củng cố bằng chứng khoa học cho nền y học cổ truyền. Nhằm đóng góp một phần hiểu biết thêm về thành phần hóa học của cây thuốc dân gian này, tác giả thực hiện đề tài “Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cao chloroform rễ cây hà thủ ô trắng”. Mời tham khảo.

3/18/2021 7:46:14 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Xác định suất liều phóng xạ môi trường sử dụng detector NaI(Tl) 7,6cm x 7,6cm

Dựa vào mục tiêu của đề tài, khóa luận Xác định suất liều phóng xạ môi trường sử dụng detector NaI(Tl) 7,6cm x 7,6cm được trình bày ba chương: Chương 1, tổng quan; chương 2, mô tả thực nghiệm đo phóng xạ môi trường; chương 3, phân tích số liệu và đánh giá kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 7:46:03 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: SPS-2018-141025

Cho đến nay chưa có nhiều dẫn xuất của hợp chất atranorin được công bố và đặc biệt chưa có nghiên cứu về phản ứng tổng hợp dẫn xuất hydrazide N-thế của atranorin. Vì vậy, mục đích nghiên cứu của đề tài “Điều chế một số dẫn xuất hydrazide N-thế của atranorin” nhằm tổng hợp một số hợp chất mới từ atranorin, góp phần đóng góp cho sự phát triển chung của tổng hợp hữu cơ.

3/18/2021 7:45:55 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thành phần hóa học phân đoạn phân cực của cao acetone thô từ loài địa y parmotrema tsavoense

Địa y thuộc họ Parmeliaceae, Usneaceae, Cladionaceae được sử dụng nhiều để làm thuốc chữa bệnh. Một vài loại cao điều chế từ địa y được sử dụng để trị các bệnh khác nhau như Lobaria pulmonaria chữa các bệnh về phổi, Xanthoria parientina chữa bệnh vàng da, chi Usnea để dưỡng tóc, Cetraria islandica (được gọi Ireland moss) chữa nhiễm khuẩn và tiêu chảy. Xuất phát từ những ứng dụng y học quý giá và kế thừa những nghiên cứu đã có về chi Parmotrema trong nước cũng như nghiên cứu hóa học trên loài địa y Parmotrema tsavoense, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu trên loài địa y Parmotrema tsavoense nhằm cô lập các hợp các hợp chất phenolic có nhiều hoạt tính sinh học.

3/18/2021 7:45:47 PM +00:00