Tài liệu miễn phí Khoa học tự nhiên

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học tự nhiên

Luận văn tốt nghiệp Công nghệ sinh học: Khảo sát khả năng thủy phân bã mía và carboxymethyl Cellulose của vi khuẩn được phân lập từ dạ cỏ cừu (Ovis aries)

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này nhằm phân lập và tuyển chọn được một số dòng vi khuẩn có hoạt tính cellulase cao trên cơ chất CMC và bã mía. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 8:35:49 AM +00:00

Doctoral thesis summary: Research on rainfall - runoff changes and propose scientific methodology to compute designed flood for transportation in northeast moutainous region of Viet Nam

Research objectives: To study rainfall-runoff changes, to downscale rainfall and surface over time and space, and to establish scientific base for calculation of design flood for transportation structures.

5/21/2021 10:44:03 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu sự biến động của mưa lũ và đề xuất cơ sở khoa học tính lũ cho công trình giao thông vùng núi Đông Bắc - Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu những biến động của mưa lũ, chi tiết hóa mưa và mặt đệm, xác lập cơ sở khoa học tính lũ thiết kế cho công trình giao thông. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:43:27 AM +00:00

Summary of doctoral thesis: Building numerical model to simulate the flow and sediment transport on small and medium watershed

Objectives: Research on the scientific basis to a construct numerical model to simulate the flow and sediment transport on watershed. Application of the built numerical model in some small and medium watersheds.

5/21/2021 10:40:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng mô hình toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình toán mô phỏng xói mòn và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ. Thử nghiệm mô hình đã xây dựng cho một số lưu vực vừa và nhỏ. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:40:17 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng mô hình toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình toán mô phỏng xói mòn và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ. Thử nghiệm mô hình đã xây dựng cho một số lưu vực vừa và nhỏ. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:40:00 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu áp dụng mô hình thủy văn - kinh tế cho lưu vực sông Ba

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng mô hình thủy văn – kinh tế cho lưu vực sông Ba nhằm phân bổ tài nguyên nước. Đánh giá các kịch bản và định hướng phương thức phân bổ sử dụng nguồn nước hợp lý cho lưu vực sông Ba. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:39:49 AM +00:00

Dissertation abstract: Research on development of hydro-economic model for optimizing water allocation in Ba river basin

This research aims to address the difficult situation of water allocation problem in Ba river basin by analyzing the relationship between relative water availability and economic benefit from key-water using sectors. Four following steps were taken to meet the research objective: establishing the water allocation problem for Ba river basin; developing a hydro-economic model applied for Ba river basin; applying the developed model to assess potential.

5/21/2021 10:39:41 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu áp dụng mô hình thủy văn - kinh tế cho lưu vực sông Ba

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng mô hình thủy văn – kinh tế cho lưu vực sông Ba nhằm phân bổ tài nguyên nước. Đánh giá các kịch bản và định hướng phương thức phân bổ sử dụng nguồn nước hợp lý cho lưu vực sông Ba. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:39:21 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt xám tại chỗ bằng vật liệu laterit (đá ong)

Mục tiêu chung: Xác định khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt xám của đá ong theo kỹ thuật xếp lớp đa tầng. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:38:31 AM +00:00

Doctoral thesis abstract: Studying the capability of greywater treatment on site by using laterite material

The aim of research: Determination of greywater characteristics from some buildings in Hanoi city; Explaination of the principle of removing the main pollutants out of greywater by using laterite with multi soil layering engineering; Determination of decomposition rate coefficients of BOD5, COD and NH4 + -N. The number of laterite layer is calculated based on these coefficients; Successful greywater treatment from building by using laterite with Multi Soil Layering engineering and the treated effluent meet up the National Regulations

5/21/2021 10:38:19 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt xám tại chỗ bằng vật liệu laterit (đá ong)

Mục tiêu chung: Xác định khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt xám của đá ong theo kỹ thuật xếp lớp đa tầng. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:38:03 AM +00:00

Summary of technical doctoral thesis: Research on technical solutions to build mineral resource management database using WebGIS technology

The research objectives of the thesis: To establish the scientific basis and methodology to build WebGIS database in order to improve the efficiency of mineral exploitation management and activities.

5/21/2021 10:32:10 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong thi công công trình nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là: Xác lập được cơ sở khoa học và phương pháp luận xây dựng giải pháp kỹ thuật trắc địa nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác thi công NSCT ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:31:50 AM +00:00

Dissertation summary: Research on technical solutions to improve the efficiency of geodetic work in the construction of skyscraper in Vietnam

Objectives of the dissertation: Establish the scientific basis and methodology to build geodetic engineering solutions to improve the efficiency and accuracy of construction of skyscraper in Vietnam.

5/21/2021 10:31:39 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong thi công công trình nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là: Xác lập được cơ sở khoa học và phương pháp luận xây dựng giải pháp kỹ thuật trắc địa nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác thi công NSCT ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:31:28 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định được chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy khu vực Nam Bộ với ba trường hợp đặc biệt sau đây:Mỏ đang khai thác với biên giới trên mặt đã được xác định; mỏ chưa khai thác và cụm mỏ nằm liền kề trong khu vực quy hoạch phát triển khai thác đá xây dựng. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:31:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy ở khu vực Nam Bộ

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định được chiều sâu khai thác lộ thiên hợp lý cho các mỏ đá vật liệu xây dựng nằm dưới mức thoát nước tự chảy khu vực Nam Bộ với ba trường hợp đặc biệt sau đây:Mỏ đang khai thác với biên giới trên mặt đã được xác định; mỏ chưa khai thác và cụm mỏ nằm liền kề trong khu vực quy hoạch phát triển khai thác đá xây dựng. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:30:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Ảnh hưởng của nước vỉa lên hiệu quả khai thác thân dầu móng mỏ sư tử đen

Nghiên cứu xác định các phương pháp dự báo sớm sự tồn tại của tầng nước vỉa và đánh giá ảnh hưởng của tầng nước vỉa đến khai thác và bơm ép nước làm cơ sở đưa ra phương án thiết kế phát triển khai thác phù hợp, đưa ra các giải pháp khai thác khi mỏ có nước xâm nhập nước nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu duy trì sản lượng khai khai thác cho mỏ STĐ và làm tiền đề cho thiết kế phát triển các mỏ tương tự mới phát hiện.

5/21/2021 10:27:53 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Tính toán thời gian làm việc còn lại của các thanh trao đổi nhiệt khi trên bề mặt của chúng xuất hiện các vết rỗ do trầm tích đồng gây ra

Khóa luận gồm bốn chương được trình bày như sau: Tổng quan về nhà máy điện hạt nhân loại lò VVER – 1000. Một vài khái niệm cơ bản về cơ học vật liệu. Nứt do môi trường ăn mòn và có ứng suất áp vào. Sự hình thành vết nứt của thành ống trao đổi nhiệt khi xuất hiện trầm tích đồng và tính toán thời gian làm việc còn lại của các ống trao đổi nhiệt.

5/21/2021 10:20:53 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Nghiên cứu điều chế dược chất phóng xạ Y-90 trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu khả năng điều chế dƣợc chất phóng xạ Y-90 trên lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân của Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt dƣới dạng dung dịch 90YCl3. Dung dịch 90YCl3 là cơ sở quan trọng phục vụ cho Nghiên cứu điều chế dược chất hạt vi cầu phóng xạ Y-90 nhằm ứng dụng điều trị ung thư gan.

5/21/2021 10:20:43 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Phân tích hệ thống an toàn trong lò phản ứng WWER-1000 bằng phần mềm mô phỏng IAEA

Mục tiêu đề tài nhằm trình bày được phương pháp giúp lò phản ứng trở về công suất ban đầu khi lò phản ứng xảy ra SCRAM. Khảo sát khả năng hoạt động của hệ thống an toàn của lò phản ứng WWER1000 khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn nghiêm trọng. Đánh giá được sự khác nhau về cách phản hồi của hệ thống an toàn đối với các tai nạn khác nhau.

5/21/2021 10:20:34 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Nghiên cứu và điều chế dược chất phóng xạ Cr32PO4

Khoá luận nghiên cứu về dược chất phóng xạ nhưng chưa thấy tài liệu nào công bố công trình nghiên cứu liên quan đến việc 3 điều chế dược chất phóng xạ Cr32PO4. Để theo kịp sự phát triển của nền Y học hiện đại trên thế giới, một số nhà khoa học trong nước trên lĩnh vực này cũng đang từng bước tìm tòi và nghiên cứu.

5/21/2021 10:20:27 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Tính toán lý thuyết trong điều chế YTTRI-90 và hỗn hợp YTTRI-90 – LUTETI-177

Khoá luận Tính toán lý thuyết trong điều chế YTTRI-90 và hỗn hợp YTTRI-90 – LUTETI-177 này nghiên cứu về tính toán lý thuyết trong điều chế 90Y và hỗn hợp 90Y - 177Lu trong lò phản ứng nghiên cứu tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

5/21/2021 10:20:18 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Nghiên cứu điều chế hợp chất 166Ho-EDTMP cho mục đích ứng dụng trong y học hạt nhân

Đề tài Nghiên cứu điều chế hợp chất 166Ho-EDTMP cho mục đích ứng dụng trong y học hạt nhân nhằm xác lập quy trình đánh dấu phù hợp, tối ưu để điều chế 166Ho-EDTMP và tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm.

5/21/2021 10:20:11 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Khảo sát, đánh giá các tham số đặc trưng kỹ thuật của hệ phổ kế beta

Hệ phổ kế Beta được sử dụng trong các nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng của khoa học và công nghệ detector hạt nhân. Độ phân giải năng lượng và hiệu suất ghi là hai trong số những đặc trưng quan trọng nhất của phổ kế Beta. Cùng với sự tiến bộ của công nghệ, ngày nay hệ phổ kế Beta với detector có tinh thể ngày càng lớn, cho phép tăng hiệu suất ghi của detector và mở rộng dải năng lượng đo được. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung khóa luận.

5/21/2021 10:20:01 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Chương trình mô phỏng Monte Carlo OpenMC

Đề tài này mang lại một cái nhìn tổng quát về OpenMC, một chương trình mô phỏng vận chuyển hạt mã nguồn mở ứng dụng phương pháp Monte Carlo, đang được phát triển bởi viện công nghệ Massachusetts. OpenMC không chỉ là một phần mềm mô phỏng với các câu lệnh nhàm chán mà nó là cả nghệ thuật thiết kế và phân tích lò phản ứng. OpenMC là sự kết hợp giữa ngôn ngữ lập trình hiện đại với cú pháp trực quan dễ tiếp cận và hiệu năng xử lý cao cùng khả năng mô phỏng mềm dẻo các mô hình phức tạp của các bài toán lớn.

5/21/2021 10:19:52 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Tính toán tới hạn cho bó nhiên liệu lò WWER-1000 bằng MCNP

Mục đích chính của khóa luận này là tìm hiểu đặc điểm công nghệ và thiết kế của BNL dùng trong lò phản ứng hạt nhân VVER-1000. Mô phỏng gần đúng và tính toán tới hạn cho bó nhiên liệu hạt nhân của lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình MCNP5.

5/21/2021 10:19:41 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Đánh giá tuổi thọ của thép Austenit 08X18H10T trong bình sinh hơi nhà máy điện hạt nhân loại VVER – 1000

Mục đích chính của khóa luận này là nghiên cứu sự ảnh hưởng của clorua đến nồng độ hydro trong thép austenit 08X18H10T. Từ đó, có thể tính toán được tuổi thọ làm việc, hệ số cường độ ứng suất và độ mở vết nứt trung bình hằng năm của nó bằng các công thức bán thực nghiệm.

5/21/2021 10:19:31 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân: Thiết kế và lắp ráp liều kế ghi đo bức xạ sự dụng SBM-20

Khóa luận tiến hành mô phỏng thiết kế, lắp ráp và lập trình thành công một thiết bị đo liều sử dụng nguyên lý của ống đếm G.M., vừa có thể đo đạc với kết quả chấp nhận được, vừa cung cấp bản giải phẫu trực quan thiết bị, cho phép khai thác cấu tạo chi tiết bên trong. Ngoài ra, thiết bị còn có một số tính năng mới như: giao tiếp ngoại vi với máy tính, giao tiếp với bộ phát triển Adruino, linh động thay đổi đầu dò hoặc nguồn cấp, dễ dàng cải tiến nâng cấp chương trình,...

5/21/2021 10:19:24 AM +00:00