Tài liệu miễn phí An ninh - Bảo mật

Download Tài liệu học tập miễn phí An ninh - Bảo mật

Bài tập nhóm Hệ thống mật mã hóa khóa công khai RSA

Trình bày mã hóa thông tin, trao đổi thông tin theo phương pháp mã hóa; hệ thống mã hóa RSA, sơ lược về hệ thống mã hóa khóa công khai RSA, tính bảo mật, các vấn đề đặt ra trong thực tế ứng dụng của hệ mã hóa RSA.

10/19/2020 11:09:01 AM +00:00

Nâng cao nhận thức về an ninh mạng đối với thuyền viên Việt Nam

Bài viết nghiên cứu với mục đích nâng cao nhận thức về an ninh mạng đối với thuyền viên Việt Nam, bài báo nêu lên các cách thức đang được sử dụng để tấn công mạng cũng như làm nổi bật đối tượng yếu nhất chính là thuyền viên và đề xuất các giải pháp nhằm loại bỏ, giảm thiểu các mối đe dọa hoặc tránh phạm lỗi của một cuộc tấn công mạng.

9/25/2020 3:21:03 AM +00:00

Đề cương bài giảng học phần An ninh mạng

Bài giảng cung cấp các kiến thức tổng quan về an ninh mạng máy tính, trong đó tập trung vào các nội dung sau: giới thiệu các yêu cầu và nội dung của môn học; các nguyên tắc nền tảng của an ninh mạng; các nguy cơ mất an ninh mạng; các mục tiêu an ninh mạng; giải pháp kỹ thuật trong lập kế hoạch an ninh mạng.

9/24/2020 7:23:45 PM +00:00

Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Hạ tầng khóa công khai (PKI)

Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Hạ tầng khóa công khai (PKI) với các nội dung các loại giấy chứng nhận khóa công cộng, sự chứng nhận và kiểm tra chữ ký, các thành phần của một cở sở hạ tầng khóa công cộng, chu trình quản lý giấy chứng nhận, các mô hình CA.

9/24/2020 5:55:13 PM +00:00

Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Phân phối khóa mật sử dụng mật mã khóa công khai

Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Phân phối khóa mật sử dụng mật mã khóa công khai thông tin đến các bạn những kiến thức về phân phối khóa mật đơn giản, phân phối khóa mật với sự bí mật và xác thực, sơ đồ lai ghép, mô hình trao đổi khóa Diffiehellman.

9/24/2020 5:55:06 PM +00:00

Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Phân phối khóa trong các hệ mật khóa công khai

Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Phân phối khóa trong các hệ mật khóa công khai trình bày phân phối khóa công khai, công bố công khai khóa, catalog khóa công khai, công bố khóa công khai, trung tâm ủy quyền khóa công khai, chứng chỉ khóa công khai.

9/24/2020 5:54:59 PM +00:00

Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Phân phối khóa cho các mật mã khóa bí mật

Bài giảng Quản lý khóa trong mật mã - Phân phối khóa cho các mật mã khóa bí mật khái niệm phân phối khóa, mã hóa thông qua một chuyển mạch gói, một kịch bản phân phối khóa, quản lý phân cấp khóa, thời gian tồn tại của khóa phiên, một lược đồ quản lý khóa trong suốt.

9/24/2020 5:54:51 PM +00:00

Lightweight encryption schemes for the internet of things: A review

This paper focuses on the lightweight encryption schemes. We describe the feasibilities and challenges of their practical deployment. Specifically, the most popular lightweight schemes that belong to two different categories, namely block ciphers and stream ciphers, have been analyzed and compared in the current work. The comparative studies show that there are no lightweight algorithms that can meet the requirements of both the performance and security.

8/29/2020 10:36:34 AM +00:00

Hybrid-key agreement protocol based on Chebyshev polynomials

This paper presented implementation of the Chebyshev permutation polynomials on hardware. The experimental results demonstrate that this is an efficient way to calculate the Chebyshev polynomials in a prime field. According to the hardware structure of the Chebyshev polynomial, a Hybrid-Key Agreement Protocol is proposed. The purpose of our protocol is to enable two end-users exchanging a secret session key using both the key distribution center and the Chebyshev-based public key encryption. Advantage of publickey encryption is authentic and confidential for delivering secret keys, the addition of KDCs serves a widely distributed set of users. The proposed key agreement protocol offers satisfactory security and can be implemented hardware efficiently suitable for the low resource utilization.

8/29/2020 10:35:57 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 32: Review 16-30

The contents of this chapter include all of the following: RSA, RSA En/decryption, Diffie-Hellman key exchange, man-in-the-middle attack, ElGamal cryptography, ElGamal message exchange, hash function, secure hash algorithm, SHA-3 requirements,...

8/29/2020 9:03:53 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 31: Review 1-15

The contents of this chapter include all of the following: Symmetric ciphers, asymmetric ciphers, cryptographic data integrity algorithms, mutual trust, network security and internet security, system security, legal and ethical issues.

8/29/2020 9:03:46 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 30: Privacy and ethical aspects

The contents of this chapter include all of the following: Cybercrime and computer crime, EU privacy law, US privacy law, intellectual property issues, cybercrime and computer crime, intellectual property issues, privacy, ethical issues.

8/29/2020 9:03:40 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 29: Cybercrime and Computer Crime

This chapter review a range of topics: Cybercrime and computer crime, intellectual property issues, cybercrime/computer crime, law enforcement challenges, intellectual property, copyright, copyright rights, patents, trademarks, intellectual property issues and computer security,...

8/29/2020 9:03:34 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 28: Firewalls

The contents of this chapter include all of the following: Firewalls; types of firewalls; packet-filter, stateful inspection, application proxy, circuit-level; Basing; bastion, host, personal; location and configurations; DMZ, VPN, distributed, topologies.

8/29/2020 9:03:28 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 27: Malicious Software

The contents of this chapter include all of the following: Problem of intrusion, behavior and techniques; intrusion detection (statistical & rule-based); password management; various malicious programs; trapdoor, logic bomb, trojan horse, zombie; viruses; worms; distributed denial of service attacks.

8/29/2020 9:03:22 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 26: Intruders

The contents of this chapter include all of the following: IPSec security framework, IPSec security policy, ESP, combining security associations, internet key exchange, cryptographic suites used, problem of intrusion, behavior and techniques, intrusion detection (statistical & rule-based), password management.

8/29/2020 9:03:16 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 25: IP security

The contents of this chapter include all of the following: IPSec security framework, IPSec security policy, ESP, combining security associations, internet key exchange, cryptographic suites used, secure email, PGP, S/MIME, domain-keys identified email.

8/29/2020 9:03:10 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 24: Electronic Mail Security

The contents of this chapter include all of the following: secure email, PGP, S/MIME, domain-keys identified email, electronic mail security, email security, email security enhancements, pretty good privacy (PGP), PGP operation – authentication, PGP operation – confidentiality & authentication,...

8/29/2020 9:03:03 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 23: Wireless Network Security

The contents of this chapter include all of the following: IEEE 802.11 Wireless LANs, protocol overview and security, Wireless Application Protocol (WAP), protocol overview, Wireless Transport Layer Security (WTLS).

8/29/2020 9:02:57 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 22: User authentication

The contents of this chapter include all of the following: Remote user authentication issues, authentication using symmetric encryption, the Kerberos trusted key server system, authentication using asymmetric encryption, federated identity management.

8/29/2020 9:02:51 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 21: Key management and distribution

The contents of this chapter include all of the following: symmetric key distribution using symmetric encryption, symmetric key distribution using public-key encryption, distribution of public keys, digital signatures, ElGamal & Schnorr signature schemes, digital signature algorithm and standard, X.509 authentication and certificates.

8/29/2020 9:02:45 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 20: Digital Signatures

The contents of this chapter include all of the following: Digital signatures, ElGamal & Schnorr signature schemes, digital signature algorithm and standard, digital signature model, attacks and forgeries, digital signature requirements, direct digital signatures, ElGamal digital signature.

8/29/2020 9:02:39 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 19: Message authentication

The contents of this chapter include all of the following: Message authentication requirements, message authentication using encryption, MACs, HMAC authentication using a hash function, CMAC authentication using a block cipher, pseudorandom number generation (PRNG) using Hash Functions and MACs.

8/29/2020 9:02:33 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 18: Hash function

The contents of this chapter include all of the following: Hash functions, cryptographic hash function, hash functions & message authentication, hash functions & digital signatures, other hash function uses, two simple insecure hash functions, attacks on hash functions.

8/29/2020 9:02:27 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 17: Other public key cryptosystems

The contents of this chapter include all of the following: Diffie-Hellman key exchange, ElGamal cryptography, Elliptic curve cryptography, Pseudorandom Number Generation (PRNG) based on Asymmetric Ciphers.

8/29/2020 9:02:20 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 16: RSA

The contents of this chapter include all of the following: principles of public-key cryptography, RSA en/decryption, RSA key setup, why RSA works, exponentiation, efficient encryption, efficient decryption, RSA key generation, RSA security, factoring problem, progress in factoring.

8/29/2020 9:02:14 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 15: Public key cryptography and RSA

The development of public-key cryptography is the greatest and perhaps the only true revolution in the entire history of cryptography. From its earliest beginnings to modern times, virtually all cryptographic systems have been based on the elementary tools of substitution and permutation, and can be classed as private/secret/single key (symmetric) systems. All classical, and modern block and stream ciphers are of this form.

8/29/2020 9:02:08 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Lecture 14: Stream Ciphers and Random Number Generation

The comparatively late rise of the theory of probability shows how hard it is to grasp, and the many paradoxes show clearly that we, as humans, lack a well grounded intuition in this matter. In probability theory there is a great deal of art in setting up the model, in solving the problem, and in applying the results back to the real world actions that will follow.

8/29/2020 9:02:01 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 13: Block cipher operation

The contents of this chapter include all of the following: multiple encryption & DES, why not double-DES? triple-DES with two-keys, modes of operation, electronic codebook book (ECB), advantages and limitations of ECB, cipher block chaining (CBC).

8/29/2020 9:01:55 AM +00:00

Lecture Data security and encryption - Chapter 12: Message authentication codes

This chapter presents the following content: Number theory, divisibility & GCD, modular arithmetic with integers, Euclid’s algorithm for GCD & inverse, Group, Ring, Field, finite fields GF(p), polynomial arithmetic in general and in GF(2n).

8/29/2020 9:01:49 AM +00:00