Tài liệu miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Download Tài liệu học tập miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Policy issues for sustainable transportation

The main objective of this paper is to trace-out fundamental concepts of the sustainable transport and its practices and implication in the world. In addition to appropriate sustainable transportation, strategies and opportunities and related issues are also discussed in this paper.

9/24/2020 8:34:39 PM +00:00

A functional ecological study of municipal towns in Nepal: A factor analysis approach

In the present study an attempt has been made towards the application of factor analytical approach in the urban ecological study of Nepalese municipal towns.

9/24/2020 8:28:13 PM +00:00

Bài giảng môn Quy hoạch đô thị

Bài giảng môn Quy hoạch đô thị thông tin đến các bạn những nội dung các khái niệm chung về quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng phát triển đô thị; thiết kế đô thị.

9/24/2020 7:23:07 PM +00:00

Kỹ thuật đô thị và những bài toán vận dụng

Ebook 70 bài toán kỹ thuật đô thị bao gồm 4 chương với các nội dung: quy hoạch chiều cao đô thị; cấp nước đô thị; thoát nước sinh hoạt; thoát nước mưa. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

9/24/2020 7:08:19 PM +00:00

Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi tại khu vực ven biển tỉnh Cà Mau trong 30 năm

Bài viết với mục đích đánh giá sự thay đổi theo thời gian và không gian của thực phủ/sử dụng đất, cũng như tìm hiểu nguyên nhân và tác động của sự thay đổi này ở khu vực huyện Phú Tân của tỉnh Cà Mau trong gần 30 năm từ năm 1989 đến năm 2018.

9/24/2020 5:11:50 PM +00:00

Giải pháp quản lí xây dựng theo qui hoạch trên địa bàn thành phố Hội An

Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lí xây dựng theo qui hoạch tại một thành phố ven biển miền Trung, nơi chứa đựng di sản văn hóa của nhân loại và các yếu tố thiên nhiên còn nguyên vẹn cần được bảo tồn.

9/24/2020 4:52:59 PM +00:00

Khảo về địa phận, tổ chức hành chính và dân số đô thị Huế giai đoạn 1899-1945

Bài viết tìm hiểu về địa phận đô thị Huế từ 1899 đến 1945; địa phận thành phố Huế (1929-1945); tổ chức hành chính đô thị Huế từ 1899 đến 1945; dân số đô thị Huế từ 1899 đến 1945. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:24:26 PM +00:00

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế cơ sở (TKCS) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Bảng khảo sát được thực hiện trên địa bàn TP.HCM, tập trung vào đối tượng đang công tác tại các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư (CĐT) và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

8/29/2020 6:49:10 AM +00:00

Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới tiếp tục trình bày các nội dung về văn minh xây dựng đô thị Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

8/29/2020 2:27:21 AM +00:00

Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1

Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nền văn minh xây dựng đô thị cổ xưa nhất của nhân loại, hoạt động xây dựng đô thị của con người trong xã hội phong kiến Châu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

8/29/2020 2:27:14 AM +00:00

Đổi mới phương pháp luật quy hoạch và quản lý phát triển đô thị từ thực tiễn đến yêu cầu đổi mới (Phần 2)

Bài viết trình bày kiểm soát phân vùng phát triển của đô thị; kiểm soát phát triển không gian cao tầng; quy hoạch và quản lý phát triển đô thị tại khu vực ven đô; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

8/29/2020 12:40:31 AM +00:00

Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch để giảm thiểu, ngăn ngừa sự cố môi trường

Bài viết trình bày sự cố rò rỉ chất thải độc hại trong đô thị; giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu công cụ quy hoạch đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:40:25 AM +00:00

Giải pháp quản lý xây dựng hè đường đô thị thành phố Hà Nội

Bài viết trình bày một số kinh nghiệm quản lý hè đường trên thế giới; giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hè đường đô thị Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

8/29/2020 12:40:12 AM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức không gian hè đường đô thị thành phố Hà Nội

Bài viết trình bày một số giải pháp tổ chức không gian hè đường đô thị Hà Nội: nguyên tắc tổ chức không gian tổng thể hè đường đô thị; nguyên tắc tổ chức không gian các chức năng chính hè đường đô thị; giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức không gian hè đường đô thị Hà Nội...

8/29/2020 12:40:06 AM +00:00

Thực trạng tổ chức không gian và quản lý hè đường đô thị thành phố Hà Nội

Bài viết trình bày mật độ đường giao thông; thực trạng tổ chức không gian; thực trạng quản lý không gian hè đường đô thị. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

8/29/2020 12:40:00 AM +00:00

Hạ tầng xanh cho đô thị thích ứng với hạn hán - Trường hợp tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Bài viết trình bày đô thị phục hồi và hạ tầng xanh đô thị; bài học kinh nghiệm về ứng dụng mạng lưới hạ tầng xanh; bối cảnh của khu vực nghiên cứu và kết quả.

8/29/2020 12:39:47 AM +00:00

Quy chuẩn chung cư cần quan tâm đến quản lý quy mô dân số

Bài viết nghiên cứu quy chuẩn chung cư cần quan tâm đến quản lý quy mô dân số như có mối quan hệ và ràng buộc chặt chẽ với Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch; quy định cụ thể và rõ ràng về các ràng buộc liên quan đến hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng đô thị đối với quy mô dân số thực tế của dự án...

8/29/2020 12:39:35 AM +00:00

Đánh giá tác động của quy luật quy hoạch (Luật số 21), luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35) và Nghị định 31/2019/NĐ-CP tới hệ thống quy hoạch xây dựng và các giải pháp của ngành liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng

Bài viết nhằm chỉ ra được các vấn đề tác động từ Luật 21, Luật 35, Nghị định 37 đến quy hoạch xây dựng dẫn đến các vấn đề thuận lợi cũng như khó khăn thách thức của quy hoạch xây dựng.

8/29/2020 12:39:17 AM +00:00

Tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị trong một hành lang pháp lý

Bài viết nghiên cứu bất cấp từ hệ thống văn bản pháp quy, bất cập trong hệ thống chỉ tiêu đất đô thị, phân loại đất đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:39:11 AM +00:00

Đổi mới phương pháp luật quy hoạch và quản lý phát triển đô thị từ thực tiễn đến yêu cầu đổi mới

Bài viết trình bày yêu cầu thực tiễn phải đổi mới; quy trình và phương pháp lập quy hoạch đô thị; tính tích hợp trong quy hoạch đô thị; cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị...

8/29/2020 12:39:04 AM +00:00

Vai trò của làng nghề thủ công truyền thống trong định hướng phát triển Hà Nội năm 2030, tầm nhìn 2050

Bài viết trình bày khái quát các đặc trưng của làng nghề; các giai đoạn biến đổi của làng nghề thủ công; thách thức trong phát triển đô thị tại các làng nghề thủ công truyền thống ven đô tại Hà Nội.

8/29/2020 12:38:58 AM +00:00

Nhận diện và khai thác hợp lý các điều kiện tự nhiên trong quy hoạch đô thị du lịch Việt Nam

Bài viết phân tích tổng hợp nhằm xác định vai trò các điều kiện tự nhiên trong quy trình quy hoạch với mục tiêu phát triển các đô thị hướng tới tự nhiên, giải quyết yếu tố cân bằng khung thiên nhiên và hệ thống hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống và phát huy, bảo vệ tối đa môi trường thiên nhiên.

8/29/2020 12:38:52 AM +00:00

Đổi mới về sản phẩm quy hoạch đô thị

Bài viết trình bày tồn tại, hạn chế trong sơ đồ án quy hoạch đô thị; các yêu cầu về đổi mới sản phẩm quy hoạch đô thị; sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới theo quy trình quy hoạch đô thị đổi mới; thành phần hồ sơ sản phẩm quy hoạch đô thị đổi mới.

8/29/2020 12:38:46 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp phát triển mảng cây xanh đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết mang đến cái nhìn tổng quan về sự hình thành và phát triển không gian xanh tại thành phố Hồ Chí Minh và nhìn lại vai trò, các loại hình của không gian xanh, đặc biệt là công viên công cộng và những vấn đề tồn tại trước thách thức của sự phát triển kinh tế và tình trạng quy hoạch đô thị hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh.

8/29/2020 12:38:40 AM +00:00

Thảo luận về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện dưới tác động của Luật Quy hoạch nhìn từ trường hợp tỉnh Thanh Hóa

Bài viết trình bày quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện cần được đổi mới; quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:38:34 AM +00:00

Quy hoạch xây dựng TP. HCM như thế nào khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

Bài viết trình bày những điểm mới của Luật Quy hoạch; sự kỳ vọng của Luật Quy hoạch; hiệu quả của Luật Quy hoạch, những vấn đề nảy sinh và vướng mắc; những tác động của Luật Quy hoạch đến công tác lập quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị - nông thôn...

8/29/2020 12:38:28 AM +00:00

Cần đổi mới quy hoạch xây dựng đô thị ở nước ta

Bài viết trình bày những bức xúc trong quy hoạch xây dựng; vai trò đầu tư của doanh nghiệp trong quy hoạch xây dựng; đổi mới, chiến lược phát triển đô thị để thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị có hiệu quả.

8/29/2020 12:38:22 AM +00:00

Tác động của Luật Quy hoạch – Quy hoạch xây dựng đô thị ở nước ta

Bài viết trình bày tác động của Luật Quy hoạch đối với công tác quy hoạch xây dựng các đơn vị hành chính cấp huyện; đề xuất chuyển biến về quy trình, nội dung của quy hoạch xây dựng các đơn vị hành chính cấp huyện.

8/29/2020 12:38:16 AM +00:00

Đề xuất đổi mới quy trình nội dung quy hoạch đô thị

Bài viết trình bày nguyên tắc chung của đổi mới công tác lập quy hoạch đô thị; đề xuất đổi mới quy trình lập quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch đô thị.

8/29/2020 12:38:09 AM +00:00

Đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị

Bài viết trình bày tổng quan về thực trạng phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị; cơ sở đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị; đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị.

8/29/2020 12:38:02 AM +00:00