Tài liệu miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Download Tài liệu học tập miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Mô hình phát triển đô thị - Nền tảng để đạt mục tiêu phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh

Bài viết bàn luận về các chỉ tiêu phát triển đô thị theo hướng TTX trong các thể chế của Việt Nam để định hướng giúp chính quyền và nhà quản lý phát triển đô thị hiểu rõ hơn về nội hàm để thúc đẩy mô hình phát triển đô thị của Việt Nam trong bối cảnh mới.

10/21/2021 1:54:03 AM +00:00

Quản lý phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh

Bài viết nghiên cứu cách quản lý phát triển đô thị theo hướng TTX dựa trên việc phân tích đề xuất hệ thống các tiêu chí, trong đó làm sâu sắc các tiêu chí cần thiết để áp dụng cho sự tăng trưởng và phát triển đô thị tại tỉnh Quảng Ninh - một trong những tỉnh đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và phát triển năng động nhất cả nước.

10/21/2021 1:53:56 AM +00:00

Những lợi ích và mặt trái của thành phố thông minh

Bài viết trình bày những lợi ích của “thành phố thông minh”; Bảo vệ, từng bước cải thiện môi trường thiên nhiên; Nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tai nạn rủi ro; Những mặt trái của “thành phố thông minh”;...

10/20/2021 3:58:44 AM +00:00

Thực trạng hạ tầng, kinh tế và xã hội tỉnh Hải Dương

Để tìm hiểu rõ về cơ sở hạ tầng, nền kinh tế và xã hội ở Hải Dương trong thời gian vừa qua, bài nghiên cứu này thực hiện tìm hiểu và phân tích từng yếu tố. Kết quả phân tích chỉ ra các điểm mạnh của tỉnh Hải Dương trên từng nhân tố.

10/20/2021 3:58:01 AM +00:00

Đánh giá mức độ xanh hóa của cộng đồng dân cư và hệ thống nhà hàng - Khách sạn tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích, lựa chọn các tiêu chí đánh giá và thực hiện đánh giá mức độ xanh hóa của cộng đồng dân cư và hệ thống nhà hàng - khách sạn trên địa bàn Quận 3 từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy mức độ xanh hóa của của cộng đồng dân cư và hệ thống nhà hàng - khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:03:38 AM +00:00

Chính sách đổi mới của Việt Nam: Tác động tới cộng đồng vùng cao và quản lý rừng bền vững

Bài báo Chính sách đổi mới của Việt Nam: Tác động tới cộng đồng vùng cao và quản lý rừng bền vững được xem như một nghiên cứu điểm, nhằm tạo cơ sở cho việc điều chỉnh những tác động vào hệ thống kinh tế - xã hội và tài nguyên rừng phù hợp với hệ sinh thái nhân văn ở vùng cao Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:59:28 AM +00:00

Biến động kiến thức bản địa của người Thái trong canh tác đất dốc ở vùng ven thành phố Sơn La

Nghiên cứu cũng phân tích những ưu điểm của hệ kinh nghiệm truyền thống này đối với quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu đã làm rõ được những biến động kiến thức bản địa của người Thái trong canh tác đất dốc ở vùng ven thành phố Sơn La trong quá trình đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:55:45 AM +00:00

Nghiên cứu tổng quan về vỏ hầm metro tiết diện ngang hình chữ nhật cong

Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp phân tích để chỉ ra những ưu nhược điểm, điều kiện áp dụng của vỏ chống metro tiết diện hình chữ nhật cong, cũng như hướng phát triển hoàn thiện các phương pháp tính toán cho tiết diện loại này trong điều kiện Việt Nam.

10/19/2021 10:24:56 AM +00:00

Tiểu luận Ứng dụng công nghệ viễn thám: Đánh giá vai trò của công nghệ viễn thám và GPS trong công tác quản lý đất đai tại huyện Vân hồ, tỉnh Sơn La

Tiểu luận Ứng dụng công nghệ viễn thám: Đánh giá vai trò của công nghệ viễn thám và GPS trong công tác quản lý đất đai tại huyện Vân hồ, tỉnh Sơn La được thực hiện với mục tiêu nhằm phục vụ việc khai thác, quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất gắn liền với quan điểm sinh thái bền vững và bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 1:37:50 PM +00:00

Nghiên cứu đặc trưng phân hóa cảnh quan tỉnh Cà Mau

Bài viết này trình bày các đặc điểm đặc trưng phân hóa cảnh quan khu vực tỉnh Cà Mau bằng cách phân tích cấu trúc đứng cảnh quan, cấu trúc ngang cảnh quan ở tỉ lệ 1:100.000. Kết quả nghiên cứu được thể hiện cụ thể qua Bản đồ cảnh quan và bảng chú giải của bản đồ cảnh quan tỉnh Cà Mau. Những kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để tiến hành các nghiên cứu, đánh giá phục vụ cho các mục đích sử dụng hợp lí tài nguyên, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại khu vực nghiên cứu.

10/17/2021 10:36:36 PM +00:00

Tiểu luận môn học Xây dựng hệ thống đất đai phát triển: Thực trạng hệ thống quản lý đất đai tại thị xã Đông Triều và giải pháp đối với hệ thống quản lý đất đai tại địa phương theo hướng phát triển

Tiểu luận có nội dung trình bày về thực trạng hệ thống quản lý đất đai tại thị xã Đông Triều, đồng thời đưa ra các giải pháp đối với hệ thống quản lý đất đai tại địa phương theo hướng phát triển tại thị xã Đông Triều. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/17/2021 4:37:29 PM +00:00

Đánh giá rủi ro cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, Hà Nội tập trung triển khai các dự án giao thông đô thị trên toàn thành phố. Rủi ro ngày càng gia tăng cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội buộc các nhà quản lý phải chú ý hơn tới vấn đề quản lý rủi ro. Bài viết này sẽ phân tích, đánh giá rủi ro cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội.

10/15/2021 1:19:14 AM +00:00

Thực trạng an ninh môi trường tác động đến thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái

Bài viết đề xuất các nhóm giải pháp về tuyên truyền, về cơ chế chính sách và về liên kết trong việc xây dựng và phát triển đô thị sinh thái huyện Phong Điền, để làm cơ sở trong qua trình triển khai thực hiện Nghị quyết số: 07-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ, ngày 27/12/2016 về “xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái” đạt được những kết quả như mong muốn, góp phần cho phong trào phát triển bền vững kinh tế ở Việt Nam.

10/13/2021 4:00:01 PM +00:00

Sinh kế và văn hóa, lối sống truyền thống của cư dân ven biển Đà Nẵng trước tác động của đô thị hóa

Bài viết phân tích những hạn chế, khó khăn do sự dịch chuyển dân cư trên. Đối với sinh kế, đó là sự ít đi của các làng chài, là sự biến đổi trong bản thân nghề nghiệp của cư dân biển. Đối với văn hóa, lối sống, đó là sự giao thoa văn hóa từ nhập cư, sự gia tăng của lối sống khép kín... Trên cơ sở phân tích trên, bài viết thảo luận về những cơ hội, thách thức đối với sinh kế và văn hóa, lối sống của cư dân ven biển Đà Nẵng trước tác động của quá trình đô thị hóa hiện nay.

10/11/2021 11:26:31 PM +00:00

Sự ảnh hưởng của phương án quy hoạch dân cư đến chế độ sục khí trong không gian đường phố đô thị

Bài viết này nêu lên hiện trạng ô nhiễm không khí đô thị tại Việt Nam và phân tích quá trình phân tán chất ô nhiễm trên không gian đường phố tại khu dân cư nằm theo sơ đồ dạng “hẻm núi”. Dựa trên việc phân tích cho thấy rằng, tác động chính của các chất ô nhiễm khí quyển sẽ tập trung trong phạm vi 3 tầng đầu tiên của tòa nhà nằm trong phạm vi xét. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động ô nhiễm tiêu cực đến môi trường do phương tiện vận tải gây ra bằng các phương pháp quy hoạch có tính đến sự ảnh hưởng của chế độ sục khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/6/2021 1:51:45 AM +00:00

Cây xanh ở Hà Nội và phong trào bảo vệ

Ebook Báo cáo phong trào bảo bệ #6700 cây xanh ở Hà Nội giúp các bạn nắm được tiến trình hình thành phong trào 6.700; các yếu tố thúc đẩy người dân tự hành động để hình thành phong trào 6.700 tại Hà Nội.

10/5/2021 6:48:01 PM +00:00

Tổ chức quản lý không gian công cộng thành phố Hà Nội có sự tham gia của cộng đồng - hướng tới mô hình thành phố đáng sống

Bài viết này sẽ tổng hợp khung lý luận về KGCC, sự tham gia của cộng đồng (TGCĐ) trong việc tái thiết KGCC và các kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước, từ đó chỉ ra các yếu tố cần thiết để huy động sự TGCĐ và các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng KGCC của thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu thành phố đáng sống.

10/3/2021 12:00:16 PM +00:00

Phân tích cấu trúc cảnh quan sinh thái huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, phục vụ mục đích quy hoạch phát triển nông – lâm nghiệp

Việc nghiên cứu cấu trúc cảnh quan sinh thái được xác định là cơ sở quan trọng, dựa trên kết quả phân tích tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội. Kết quả nghiên cứu đã xác định được cấu trúc cảnh quan huyện Ý Yên bao gồm 2 lớp cảnh quan và 3 phụ lớp cảnh quan với 16 loại cảnh quan khác nhau thuộc kiểu cảnh quan rừng rậm nhiệt đới thường xanh, mưa mùa có một mùa đông lạnh.

10/2/2021 11:59:22 PM +00:00

Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - ĐH Lâm Nghiệp

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành, xây dựng phương án sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp vi mô theo phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân.

10/2/2021 11:27:24 PM +00:00

Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - ĐH Lâm Nghiệp

Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất; Nội dung, phương pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

10/2/2021 11:27:12 PM +00:00

Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị hiện nay ở Việt Nam

Từ sự phân tích khái niệm đô thị, sự hình thành và phát triển của đô thị, quy hoạch đô thị, tìm hiểu kinh nghiệm về quy hoạch đô thị của một số nước trên thế giới và vấn đề quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị ở Việt Nam. Bài viết tổng kết những thành tựu và hạn chế trong công tác quy hoạch đô thị hiện nay và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức cũng như hiệu quả

10/2/2021 2:26:51 AM +00:00

Báo cáo Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương kế hoạch tái định cư

Dự án Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được bổ sung vào trong chuỗi các dự án Cấp nước và Nước thải Đô thị Việt Nam. Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải – Khu vực thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương dự kiến hoàn thành năm 2018 sẽ thu gom, xử lý nước thải tại tại 2 phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp và một phần các phường An Bình, Đông Hòa, Tân Bình.

5/22/2021 8:35:25 AM +00:00

Hà Giang những thứ có khó và vượt khó để giàu có

Bài viết tìm hiểu về địa chính trị, địa mạo, địa chất, dân tộc, văn hóa, giao thông nội tỉnh, cảnh quan của Hà Giang bao gồm những thuận lợi và khó khăn. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 4:54:09 AM +00:00

Chuyên đề Hà Giang tiềm năng và phát triển

Bài viết tiếp cận vị thế của Hà Giang trên cơ sở kết nối vùng liên tỉnh, liên huyện với nước bạn Trung Quốc để có được sự nhận định, so sánh và liên kết vùng trong phát triển Hà Giang.

5/22/2021 4:53:29 AM +00:00

Phát triển hệ thống đô thị biển Việt Nam – Một số hàm ý chính sách

Nội dung của bài viết tìm hiểu về công nhận và sử dụng khuôn khéo các giá trị của cảnh quan thiên nhiên và các hệ sinh thái, biển đảo như là nguồn vốn phát triển dài hạn; xác định mô hình đô thị biển như là một hệ thống sinh thái đô thị biển đa chiều, đa phương, đa diện...

5/22/2021 4:51:16 AM +00:00

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý, đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung của bài viết này là nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý, đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

5/21/2021 8:38:58 PM +00:00

Tiểu văn hóa đô thị: Khái niệm và lý thuyết

Bài viết điểm lại các định nghĩa về tiểu văn hóa, lịch sử nghiên cứu các tiểu văn hóa dưới lối tiếp cận xã hội học và trình bày ba lối tiếp cận/lý thuyết giải thích hiện tượng đa dạng các tiểu văn hóa ở đô thị: lối tiếp cận sinh thái học của Trường phái Chicago; lý thuyết thành phần của Herbert Gans và tập trung vào lý thuyết tiểu văn hóa về tính đô thị của Claude Fischer.

5/20/2021 11:39:04 PM +00:00

Thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng và định hướng giải pháp

Bài viết này sẽ phản ánh thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững cơ sở hạ tầng ở nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng.

5/20/2021 10:19:00 AM +00:00

Tiếp cận kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Bài viết đã đưa ra được định hướng phát triển bền vững, tuần hoàn cho 4 lĩnh vực của thị xã Kinh Môn: Ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp, phát triển đô thị, du lịch dịch vụ theo hướng quản lý và tái tạo tài nguyên theo một vùng khép kín, nhằm tránh tạo ra phế thải, chuyển đổi mô hình kinh tế từ nâu sang xanh phát triển Kinh Môn thành đô thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, đô thị đáng sống.

5/20/2021 4:09:03 AM +00:00

Một giải pháp xây dựng hệ thống dịch vụ chia sẻ xe đạp áp dụng tại Việt Nam

Bài viết trình bày giải pháp giao thông công cộng thông minh, tạo sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng, để từ đó gia tăng số người sử dụng các phương tiện công cộng thân thiện với môi trường, hệ thống CHIA SẺ XE ĐẠP là một trong những giải pháp giúp giải quyết vấn đề này, thêm vào đó, với khả năng quản lý thông minh, giải pháp CHIA SẺ XE ĐẠP còn hứa hẹn sẽ giúp phát triển thêm nhiều tiện ích gia tăng khi sử dụng.

5/20/2021 2:52:50 AM +00:00