Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không

Tham khảo tài liệu 'cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

Tham khảo tài liệu 'phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điệu kiện bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép, năng định cho người lái tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép, năng định cho người lái tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn năng định cho người lái tàu bay

Tham khảo tài liệu 'gia hạn năng định cho người lái tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (amt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (amt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)/nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

Tham khảo tài liệu 'gia hạn năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (amt)/nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ars)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (mức 1)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay (Mức 2)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay (mức 2)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (amo)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận Tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (Mức 3)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (mức 3)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (Mức 3)

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (mức 3)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp phép cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng thường lệ, không thường lệ đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp phép cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng thường lệ, không thường lệ đến và đi từ lãnh thổ việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng thường lệ, không thường lệ qua vùng trời Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng thường lệ, không thường lệ qua vùng trời việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-027503-TT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký bị mất hoặc bị rách nát

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 581/QĐ-CT ngày 9 tháng 3 năm 2012)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết đinh số 582/QĐ-CT ngày 9 tháng 3 năm 2012)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn giấy phép liên vận đối với xe Campuchia khi lưu trú tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép liên vận đối với xe campuchia khi lưu trú tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép liên vận việt - lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00