Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị...

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình ubnd tỉnh cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình ubnd tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. trình hiện tự thực', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình ubnd tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép công diễn biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép công diễn biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được cục ntbd hoặc sở vhttdl tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt dộng thể thao của CLB thể thao chuyên nghiệp

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt dộng thể thao của clb thể thao chuyên nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao của Doanh nghiệp thể thao

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao của doanh nghiệp thể thao', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép thành lập cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép thành lập cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép tổ chức các giải thi đấu và biểu diễn thể thao

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép tổ chức các giải thi đấu và biểu diễn thể thao', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Thể thao tổ chức hoạt động Patin

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động patin', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doang nghiệp kinh doanh hoạt dộng thể thao tổ chức hoạt động Thể dục Thẩm mỹ, Thể dục Thể hình

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doang nghiệp kinh doanh hoạt dộng thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hồ, bể bơi

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hồ, bể bơi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Phê chuẩn Tổ chức chế tạo sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Phê chuẩn Tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay

Tham khảo tài liệu 'phê chuẩn tổ chức thiết kế sản phẩm, phụ tùng, thiết bị tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức chế tạo sản phẩm, thiết bị, phụ tùng tàu bay

Tham khảo tài liệu 'gia hạn, sửa đổi giấy chứng nhận tổ chức chế tạo sản phẩm, thiết bị, phụ tùng tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức thiết kế sản phẩm, thiết bị, phụ tùng tàu bay

Tham khảo tài liệu 'gia hạn, sửa đổi giấy chứng nhận tổ chức thiết kế sản phẩm, thiết bị, phụ tùng tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận thành viên tổ bay

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận thành viên tổ bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ars)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ars)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)

Tham khảo tài liệu 'sửa đổi giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (mức 1)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện bay (Mức 1)

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (mức 1)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (Mức 2)

Tham khảo tài liệu 'sửa đổi giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (mức 2)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (Mức 2)

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (mức 2)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)

Tham khảo tài liệu 'sửa đổi giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (amo)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (amo)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời việt nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay 1', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00