Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Tên thủ tục hành chính: Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế). Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193406-TT. Sau khi người lao động đã được điều trị ổn định bệnh nghề nghiệp tái phát, người sử dụng lao động và bản thân người lao động có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ giám định và gửi đến cơ quan BHXH cấp tỉnh để được xem xét, giải...

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Tên thủ tục hành chính: Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế),số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193410-TT.

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Giám định để thực hiện chế độ hưu trước tuổi quy định (trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Tên thủ tục hành chính: Giám định để thực hiện chế độ hưu trước tuổi quy định (trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193413-TT

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y t

Tên thủ tục hành chính: Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế). Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193414-TT...

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Tên thủ tục hành chính: Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193416-TT. Khi tham gia giám định cho hạn mục này, người giám định cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm: giấy giới thiệu của người sử dụng lao động, biên bản điền tra tai nạn lao động, giấy chứng nhận thương tích do cơ...

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Giám định tai nạn lao động tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Tên thủ tục hành chính: Giám định tai nạn lao động tái phát (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế). Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193418-TT. Thủ tục này sẽ hướng dẫn cho người giám định những nội dung cần thiết khi tham gia giám định.

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai)

Tên thủ tục hành chính: Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai) Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193419-TT. Người giám định cần lưu ý mang đầy đủ các hồ sơ: hồ sơ của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin, hồ sơ do Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh tiếp nhận, và giới thiệu người hoạt động kháng...

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Tham khảo tài liệu 'cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá do Giấy chứng nhận hết hiệu lực, mất, tiêu hủy toàn bộ hoặc một bộ phận, bị rách, nát hoặc bị cháy

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá do giấy chứng nhận hết hiệu lực, mất, tiêu hủy toàn bộ hoặc một bộ phận, bị rách, nát hoặc bị cháy', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố hà nội', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp rách, nát, mất

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp rách, nát, mất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:19 AM +00:00

Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cấp xã huyện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 212 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐUBND ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật

Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Hỗ trợ đưa trẻ em lang thang hồi gia (trở về đoàn tụ với gia đình)

Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ đưa trẻ em lang thang hồi gia (trở về đoàn tụ với gia đình)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng

Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cung cấp thông tin và cấp Chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (Địa chỉ: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Bước 2: Phòng Quản lý quy hoạch - Đầu tư xây dựng tiếp nhận, kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ.

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cấp xã

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC DÂN TỘC ĐƯỢC ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU (Ban hành kèm theo Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU (Ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ nước này sang nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị thiêu hủy)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị thiêu hủy)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Quyết đinh số 548/QĐ-CT ngày 05 tháng 3 năm 2011)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp phép cho người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp Giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu do các đơn vị thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu do các đơn vị thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (Ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường và các loại hàng hoá trong lĩnh vực y tế

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường và các loại hàng hoá trong lĩnh vực y tế (Thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm)

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; của các cơ sở có thầy thuốc nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng có cơ sở trên địa bàn; trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài; thiết bị y tế nhập khẩu, thiết bị...

8/30/2018 1:09:18 AM +00:00