Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xây dựng công trình nhóm B sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách

Tham khảo tài liệu 'tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xây dựng công trình nhóm b sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xây dựng công trình nhóm C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách

Tham khảo tài liệu 'tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở xây dựng công trình nhóm c sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Hướng dẫn thủ tục tiếp nhận báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN theo quyết định của Tòa án đối với Doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi nội dung đkdn theo quyết định của tòa án đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy,... đối với doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy,... đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'chấm dứt hoạt động vpđd, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký chia công ty TNHH hai thành viên trở lên thành một số công ty cùng loại

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chia công ty tnhh hai thành viên trở lên thành một số công ty cùng loại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tham khảo tài liệu 'đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty tnhh 2 thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần

Tham khảo tài liệu 'đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tham khảo tài liệu 'đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty tnhh hai thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký hợp nhất công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hợp nhất công ty tnhh hai thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty cổ phần

Tham khảo tài liệu 'đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

huyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Tham khảo tài liệu 'huyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tham khảo tài liệu 'chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh hai thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

Tham khảo tài liệu 'chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh một thành viên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tham khảo tài liệu 'chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh hai thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Thủ tục Cấp thông báo chủ trương đầu tư (trong và ngoài nước)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) thuộc lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00