Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp phép xuất bản bản tin

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp giấy chấp thuận cho phép họp báo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp Giấy phép hoạt động in đối với cơ sở in của địa phương

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động in đối với cơ sở in của địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức

Tham khảo tài liệu 'cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ TT&TT cấp thẻ nhà báo cho cơ quan báo chí của tỉnh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Xác nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vị nội tỉnh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) LĨNH VỰC BƯU CHÍNH - CHUYỂN PHÁT

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND tỉnh quy định

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do ubnd tỉnh quy định', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha

Tham khảo tài liệu 'cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên

Tham khảo tài liệu 'cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Tiếp nhận thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của ubnd cấp huyện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của ubnd cấp huyện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt

Tham khảo tài liệu 'cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của ubnd cấp xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của ubnd cấp xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng

Tham khảo tài liệu 'cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 tỉnh Bắc Giang

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00