Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thẩm tra hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại cho các tổ chức, cá nhân

Tham khảo tài liệu 'thẩm tra hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại cho các tổ chức, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp

Tham khảo tài liệu 'điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Hiệp thương giá

Tham khảo tài liệu 'hiệp thương giá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định và Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản tại các cơ quan hành chính sự nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định phương án giá

Tham khảo tài liệu 'thẩm định phương án giá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định bảng giá đất

Tham khảo tài liệu 'thẩm định bảng giá đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

: Thẩm định giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tham khảo tài liệu ': thẩm định giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

Tham khảo tài liệu 'thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế

Tham khảo tài liệu 'thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Tham khảo tài liệu 'thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Quy trình công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Tham khảo tài liệu 'quy trình công nhận sáng kiến cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của bộ khoa học và công nghệ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Trình tự thực hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Tham khảo tài liệu 'đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đtm)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ TĨNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Tham khảo tài liệu 'chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Tham khảo tài liệu 'đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Thành lập trường THPT chuyên thuộc tỉnh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông để thành lập hoặc cho phép thành lập trường mới

Tham khảo tài liệu 'sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông để thành lập hoặc cho phép thành lập trường mới', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00

Đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung học phổ thông

Tham khảo tài liệu 'đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung học phổ thông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:01 AM +00:00