Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thủ tục xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng thuộc tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt)

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng thuộc tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng thuộc tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước đô thị (Trừ đô thị loại đặc biệt)

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chúng chỉ bị rách nát hoặc bị mất)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chúng chỉ bị rách nát hoặc bị mất)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm VLXD sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm vlxd sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhà ở và các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhà ở và các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền phê duyệt của ubnd cấp huyện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2062/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, 2

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, 2', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục Tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thủ tục: Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Tham khảo tài liệu 'giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Cấp mã số quan hệ ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính

Tham khảo tài liệu 'giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (hoàn trả tiền hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước)

Tham khảo tài liệu 'hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (hoàn trả tiền hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định dự toán và cấp phát ngân sách hành chính sự nghiệp

Tham khảo tài liệu 'thẩm định dự toán và cấp phát ngân sách hành chính sự nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm định và phê duyệt quyết toán Hành chính sự nghiệp

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt quyết toán hành chính sự nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

Tham khảo tài liệu 'thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:23:02 AM +00:00