Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trực thuộc Trung ương quản lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện quản lý

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của ubnd thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Quyết định số: 1512 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, người việt nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (vlncn)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (vlncn)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành Công nghiệp

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình điện

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình điện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:53 AM +00:00

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy chấp thuận cho phép họp báo

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (LAN)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương (lan)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thông tin và truyền

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thông tin và truyền', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Tham khảo tài liệu 'cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ TT&TT cấp thẻ nhà báo cho cơ quan báo chí của tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định hồ sơ đề nghị bộ tt&tt cấp thẻ nhà báo cho cơ quan báo chí của tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Thẩm định hồ sơ trình Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên Internet

Tham khảo tài liệu 'thẩm định hồ sơ trình bộ thông tin và truyền thông cấp phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Thẩm định hồ sơ trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản đặc san

Tham khảo tài liệu 'thẩm định hồ sơ trình bộ thông tin và truyền thông cấp phép xuất bản đặc san', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Văn bản chấp thuận cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Tham khảo tài liệu 'văn bản chấp thuận cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00