Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp GPXD công trình cấp đặc biệt, cấp I công trình tôn giáo công trình di tích lịch sử văn hóa, công trình tượng đài quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND tỉnh quy định

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp gpxd công trình cấp đặc biệt, cấp i công trình tôn giáo công trình di tích lịch sử văn hóa, công trình tượng đài quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công trình thuộc dự án và các công trình khác do ubnd tỉnh quy định', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp GPXD công trình ngầm đô thị

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp gpxd công trình ngầm đô thị', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp GPXD công trình xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp gpxd công trình xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của ubnd cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền ubnd cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp gia hạn GPXD công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp gia hạn gpxd công trình thuộc thẩm quyền ubnd cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đo đạc, lập quy hoạch xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đo đạc, lập quy hoạch xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thẩm định đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng khác trong địa giới hành chính do tỉnh quản lý và thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng khác trong địa giới hành chính do tỉnh quản lý và thuộc thẩm quyền của ubnd cấp tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

hủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Tham khảo tài liệu 'hủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định 66/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định 66/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục: Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'thủ tục: đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn

Tham khảo tài liệu 'thủ tục lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm b, c sử dụng các nguồn vốn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi

Tham khảo tài liệu 'quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục thoả thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thoả thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục hồ sơ thẩm định Thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ định giá bất động sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản

Tham khảo Thủ tục cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản để hiểu rõ hơn về trình tự, cách thức thực hiện, đơn đăng kí cấp chứng chỉ môi giới (định giá).

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 14/12/2011 của Bộ Xây dựng)

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị trình bày trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;...Mời bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 12:35:59 AM +00:00