Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Thủ tục Thành lập, thôn, buôn, khu phố

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thành lập, thôn, buôn, khu phố', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Xác nhận điều chỉnh, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xác nhận điều chỉnh, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Phê duyệt Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Tham khảo tài liệu 'thủ tục phê duyệt quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen hàng năm của tỉnh cho tổ chức, cá nhân

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng thưởng bằng khen hàng năm của tỉnh cho tổ chức, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp tỉnh cho tập tập thể

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng cờ thi đua xuất sắc cấp tỉnh cho tập tập thể', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho cá nhân

Tham khảo tài liệu 'thủ tục công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Tham khảo tài liệu 'thủ tục công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Tặng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề cho tập thể, cá nhân

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề cho tập thể, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Tặng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Tặng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Thu hút, sử dụng trí thức về công tác tại tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thu hút, sử dụng trí thức về công tác tại tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Giải quyết chính sách đào tạo sau đại học và chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên đến năm 2015

Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết chính sách đào tạo sau đại học và chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực tỉnh phú yên đến năm 2015', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Tặng Giấy khen cấp huyện về thành tích thường xuyên cho tập thể, cá nhân

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng giấy khen cấp huyện về thành tích thường xuyên cho tập thể, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Tặng Giấy khen của UBND huyện về thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân

Tham khảo tài liệu 'thủ tục tặng giấy khen của ubnd huyện về thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức Hội chợ, triển lãm du lịch

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của vă

Tham khảo tài liệu 'thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam. (trong trường hợp: thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:36:00 AM +00:00